Działania izby rolniczej – marzec   2023

Część merytoryczna

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje  opinie   w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze. Również wydaje opinie do wieloletnich łowieckich planów hodowlanych. Zarząd IRWŁ upoważnił Przewodniczących Rad Powiatowych IRWŁ do opiniowania planów łowieckich.

Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację w rolnictwie i podejmuje działania min. kierując wnioski w celu rozpatrzenia i dalszej realizacji do odpowiednich instytucji według ich kompetencji m.in.:

W dniu 8 marca 2023r. w imieniu  Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował pismo do Wicepremiera Rady Ministrów i  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z informacją, że nieprawdą jest, że kukurydza pochodząca z Ukrainy jest wolna od mikotoksyn. Rolnicy mają badania, które pokazują, iż przekroczenia występują w DON-paskowa dwukrotnie i więcej oraz zapach stęchły jest kukurydzy. Wnoszę o ponowne wnikliwe przebadanie kukurydzy pochodzącej z Ukrainy przez certyfikowane laboratoria pod kątem zawartości mikotoksyn, które są szkodliwe zarówno dla ludzi jak  i zwierząt. Wnioskuję również, aby inspekcje kontrolne sprawdziły kukurydze, która jest już w magazynach. Pismo wysłano wraz z badaniami kukurydzy.

W dniu 17 marca 2023 r. w imieniu  Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował pismo do Prezesa KRIR w sprawie przedłużenia składania wniosków o dopłaty obszarowe na 2023 rok do 30 czerwca 2023r.

W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał opinie do projektu:

- ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa;

- rozporządzenia MRiRW w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń;

- rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w formie płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027;

- rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewionych oraz w formie premii z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027;

- rozporządzenia w sprawie płatności dobrostanowej;

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ

W miesiącu marcu 2023r. odbyło się 10  posiedzeń    Rad Powiatowych  IRWŁ  (w dniu 02.03.2023r. powiatu wieruszowskiego, w dniu   9.03.2023r. powiatu radomszczańskiego;  w dniu 13.03.2023r.  powiatu brzezińskiego i powiatu wieluńskiego;  w dniu 15.03.2023r. powiatu poddębickiego; w dniu 16.03.2023r. powiatu zgierskiego, w dniu 20.03.2023r. powiatu pajęczańskiego; w dniu 23.03.2023r. powiatu łowickiego, w dniu 24.03.2023r. powiatu tomaszowskiego, w dniu 27.03.2023r. powiatu kutnowskiego). Członkowie  dyskutowali na temat bieżącej trudnej sytuacji w rolnictwie i  zasad przyznawania  dopłat obszarowych na rok 2023r. Przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadzili szkolenie z zakresu płatności obszarowych w nowej perspektywie finansowej  na lata 2023-2027.

Targi, konferencje, spotkania,

W dniu 11 marca 2021r. Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z okazji Dnia Sołtysa złożył najserdeczniejsze życzenia dla Pań Sołtysek oraz Panów Sołtysów. Życzył satysfakcji z pracy dla lokalnych społeczności, szczególnie teraz w tym wyjątkowym czasie, pomyślności, sukcesów, wzajemnego zrozumienia zarówno z mieszkańcami jak i władzami na każdym szczeblu samorządowym, dużo optymizmu, a przede wszystkim szacunku od wszystkich dla Waszej ciężkiej pracy.

W dniach 17-19 marca 2023 r. w Kielcach odbyły się XXVIII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH.  W targach wzięli udział rolnicy z województwa łódzkiego. Dziękujemy Świętokrzyskiej Izbie  Rolniczej za otrzymane bezpłatne bilety na Targi dla rolników.  

W dniu 23 marca 2023r. w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Łodzi odbyło się kolejne spotkanie Komisji  ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w rolnictwie. Członkowie komisji zatwierdzili plan pracy Komisji na rok 2023r. Pan Przemysław Kraska – KRUS w Łodzi przedstawił analizę wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników na terenie województwa łódzkiego w 2022r. oraz omówił założenia XX Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2023 i XIII Konkursu Plastycznego pt. „Bezpieczne na wsi mam, niebezpiecznych substancji unikamy”.  Działania prewencyjne realizowane przez Państwową Inspekcje Pracy przedstawił pan Janusz Krupa – OIP w Łodzi.

W dniu 31 marca 2023r. w sali konferencyjnej IRWŁ w Łodzi odbyło się szkolenie pracowników IRWŁ z zakresu wypełniania wniosków obszarowych na rok 2023r. Szkolenie przeprowadził przedstawiciel ARiMR OR w Łodzi.

Inna działalność IRWŁ

- Biura Powiatowe Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego prowadzą nabór rolników na szkolenia dla użytkowników profesjonalnych  z zakresu stosowania środków ochrony roślin. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z miejscowym Biurem Powiatowym IRWŁ.

- Wzorem lat ubiegłych również  w tym roku rolnicy mogą  skorzystać z pomocy pracowników IRWŁ przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie.

- Bezpłatna publikacja Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego miesięcznik „W NOWEJ ROLI” trafia do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych  dla  rolników.                                              

Wszystkie działania, interwencje  podejmowane przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez IRWŁ  oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są dostępne na stronie internetowej IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.pl  i na FB IRWŁ www.facebook.com/IzbaRolniczaWojewodztwaLodzkiego