Statut

Uchwała nr 10/V/V/16

III/ V Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z dnia 14 maja 2016r.

Dotyczy : przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Izby Rolniczej  
                Województwa Łódzkiego.

Na podstawie art. 12 ust 1. pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (t. j. Dz.U. z 2014r. poz.1079) oraz §19 ust. 1 pkt.1 Statutu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego postanawia:

§1.

Przyjąć tekst jednolity Statutu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały .

 1.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

      Sekretarz                                                                      Przewodniczący

III/V Walnego Zgromadzenia                                      III/V Walnego Zgromadzenia

         Izby Rolniczej                                                                 Izby Rolniczej

Adam Michaś                                                                  Bronisław Węglewski

Załącznik do uchwały nr 10/V/V/16   III/V Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z dnia 14 maja 2016 r.

Statut Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

 Uchwała nr 10 Statut Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego po zmianach na dzień 14 maja 2016r. - PDF

(tekst jednolity wg. stanu na dzień 14 maja 2016 roku)   

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Izba Rolnicza województwa łódzkiego nosi nazwę „Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego” i w dalszej części niniejszego Statutu zwana jest „Izbą”.

§2

 1. Izba jest jednostką organizacyjną samorządu rolniczego, działającego na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentuje interesy zrzeszonych w niej podmiotów.
 2. Członkowie Izby są członkami samorządu rolniczego.
 3. Osoby wykonujące czynności na rzecz samorządu rolniczego  pełnią obowiązki społeczne i obywatelskie.

§3

Izba działa na rzecz rolnictwa, wpływa na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczy w jej realizacji.

§4

Siedzibą Izby jest miasto Łódź.

§5

Terenem działania Izby jest obszar województwa łódzkiego.

§6

Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Tekst jednolity: Dz. U. Nr   1 z 2002 roku, poz.927 z późniejszymi   zmianami)oraz niniejszego Statutu.

II CZŁONKOWIE IZBY, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§7

 1. Członkami Izby są:
 1. osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów

o podatku rolnym  i płacące ten podatek na terenie województwa łódzkiego.

 1. Osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych  produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych płacące ten podatek na terenie województwa łódzkiego.
 2. Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego posiadających w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

§8

 1. Członkom Izby przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Walnego Zgromadzenia Izby.
 2. Osobom fizycznym będącym członkami Izby prawo wyborcze przysługuje pod warunkiem ich pełnoletniości oraz warunkiem , iż nie są ubezwłasnowolnione  całkowicie lub częściowo.

§9

  Członkom Izby przysługuje ponadto prawo do:

 1. udzielania poparcia kandydatom w  wyborach do Walnego Zgromadzenia Izby.
 2. korzystania z pomocy i świadczeń Izby na zasadach określonych Ustawą, Statutem 

i decyzjami organów Izby.

 1. dostępu do informacji o pracach Izby.

§10

 1. Osoba prawna realizuje swoje prawa członkowskie za pośrednictwem przedstawiciela  wskazanego przez władze tej osoby, uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych.
 2. Przedstawiciel osoby prawnej może reprezentować tylko jednego członka Izby.
 3. Przedstawiciel osoby prawnej wykonuje swoje prawa wobec Izby osobiście.

§11

Członkowie Izby mają obowiązek uiszczenia składek członkowskich w przypadku nałożenia tego obowiązku uchwałą Walnego Zgromadzenia Izby podjętą zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Walnego Zgromadzenia.

III ZADANIA IZBY SPOSÓB ICH REALIZACJI

§12

Do zadań statutowych Izby należy w szczególności:

 1. sporządzenie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji rolnej oraz rynku rolnego i przedstawienie ich organom administracji  rządowej i samorządu terytorialnego,
 2. występowanie do organów administracji rządowej w województwie i organów samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa rozwoju wsi i rynków rolnych oraz opiniowanie projektów w tym zakresie,
 3. prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych i produktów,
 4. prowadzenie analiz kosztów i opłacalności produkcji rolnej ,
 5. gromadzenie przetwarzanie i przekazywanie informacji gospodarczych na potrzeby producentów rolnych oraz innych przedsiębiorców ,
 6. doradztwo w zakresie działalności rolniczej, wiejskiego gospodarstwa domowego oraz uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów,
 7. podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi oraz poprawy struktury agrarnej,
 8. podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie,
 9. prowadzenie listy rzeczoznawców oraz przyznawania tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 10. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej
 11. działanie na rzecz podnoszenia jakości środków i urządzeń stosowanych w działalności rolniczej oraz na rzecz poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa w rolnictwie.
 12. współdziałanie z jednostkami prowadzącymi szkoły rolnicze, wspieranie ich działalności inicjowanie powstawania nowych szkół i zmian w programach nauczania oraz współorganizowanie praktyk,
 13. kształtowanie świadomości ekologicznej producentów rolnych,
 14. inicjowanie działań mających na celu powoływanie i wspieranie zrzeszeń i stowarzyszeń producentów rolnych i leśnych,
 15. działanie na rzecz poprawy jakości produktów rolnych,
 16. promowanie eksportu produktów rolnych,
 17. rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych ,
 18. upowszechnianie kultury w społeczności wiejskiej,
 19. popularyzowanie w społeczności autentycznego obrazu wsi polskiej, problemów rolnictwa oraz warunków ekonomicznych.
 20. współpraca z administracją publiczną w zakresie ochrony środowiska zdrowia i wiejskiego dziedzictwa kulturowego.
 21. przedstawienie  organom administracji rządowej w województwie oraz organom samorządu terytorialnego opinii o projektach aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych z wyjątkiem przepisów porządkowych.

§13

Zadania statutowe Izba realizuje w szczególności przez:

 1. współpracę z administracją rządową i samorządem terytorialnym w sprawach rolnictwa,
 2. udział swoich przedstawicieli w organach i ciałach doradczych administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
 3. współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami działającymi w zakresie rolnictwa.
 4. wyrażanie stanowiska Izby wobec organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów działających w zakresie rolnictwa,
 5. Wydawanie opinii i zgłaszanie uwag i propozycji odnośnie projektów prawa miejscowego,
 6. pomoc członkom Izby w zrzeszeniu się w realizacji ich celów zawodowych,
 7. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz tworzenia i rozwijania giełd, rynków hurtowych i innych instytucji rynku rolnego,
 8. upowszechnianie informacji o regulacji prawnych i standardach związanych z jakością produktów rolnych,
 9. ocena produkcji urządzeń stosowanych w rolnictwie
 10. organizacja targów i wystaw produktów rolnych a także pomoc członkom Izby w uczestnictwie w targach, giełdach, wystawach i konkursach rolniczych w kraju i za granicą,
 11. działania spółek prawa handlowego, których Izba jest udziałowcem lub akcjonariuszem,
 12. prowadzenie działalności wydawniczej,
 13. prowadzenie działalności szkoleniowej zgodnie z potrzebami członków Izby,
 14. organizowanie narad i konferencji poświęconych sprawom wsi i rolnictwa,
 15. zgłaszanie i wspieranie inicjatyw na rzecz aktywizacji gospodarczych i tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich,

§14

Oprócz zadań statutowych Izba może wykonywać przekazane ustawami lub na podstawie porozumień z właściwymi organami administracji rządowej zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz przekazanie w drodze porozumienia przez organy samorządu terytorialnego zadania z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, po zapewnieniu przez administrację rządową lub samorządową koniecznych środków finansowych.

§15

 1. Sprawy indywidualne z zakresu administracji rządowej oraz wynikające z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego załatwiane są przez Izbę w trybie postępowania administracyjnego.
 2. Decyzje administracyjne w sprawach z zakresu określonego w punkcie 1 wydaje prezes Izby, bądź upoważniony przez niego w formie pisemnej wiceprezes lub inny członek zarządu Izby, lub przewodniczący rady powiatowej Izby.
 3. W postępowaniu administracyjnym organami wyższego stopnia są:
 1. w sprawach z zakresu administracji rządowej – wojewoda.
 2. w sprawach z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego – samorządowe kolegium  odwoławcze.

§16

 1. W celu wykonywania zadań ustawowych i statutowych Izba może tworzyć w miarę potrzeb własne jednostki  organizacyjne.
 2. W celu realizacji wspólnych zadań Izba może zawierać porozumienia regionalne z innymi Izbami rolniczymi.

 §17

IV ORGAN IZBY

Organami Izby są:

 1. Walne Zgromadzenie – jako organ stanowiący,
 2. Komisja Rewizyjna – jako organ kontrolny,
 3. Zarząd Izby – jako organ wykonawczy,
 4. Rady Powiatowe Izby – jako organ opiniodawczy.

A.Walne Zgromadzenie

§18

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Izby.
 2. Kadencja Walnego Zgromadzenia trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów .
 3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Walnego Zgromadzenia zwołuje ustępujący zarząd, nie później niż w terminie 42 dni od dnia wyborów do Rad Powiatowych Izby. Do czasu wyboru przewodniczącego obrady pierwszego posiedzenia Walnego Zgromadzenia prowadzi najstarszy wiekiem członek Walnego Zgromadzenia obecny na posiedzeniu.
 4. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Walnego Zgromadzenia, w tym do rady powiatowej izby, określa, w drodze uchwały, Krajowa Rada Izb Rolniczych.

§19

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 1. uchwalanie i zmiana Statutu,
 2. wybór i odwołanie w głosowaniu tajnym osób wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. uchwalanie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 4. uchwalanie Regulaminów pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rad Powiatowych i Komisji Problemowych,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu
 7. uchwalanie budżetu,
 8. uchwalanie wydatków nie przewidzianych w budżecie z jednoczesnym wskazaniem źródeł pokrycia tych wydatków,
 9. tworzenie Komisji problemowych i powoływanie ich członków,
 10. wybór delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych,
 11. stwierdzenie wygaśnięcia mandatu członka Walnego Zgromadzenia Izby,
 12. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz obciążenia nieruchomości stanowiących własność Izby,
 13. przyjmowanie lub odrzucanie spadków i zapisów,
 14. określanie maksymalnej kwoty zobowiązań, które może zaciągnąć Zarząd,
 15. podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składki członkowskiej,
 16. uchwalanie wysokości diet członków Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej, Zarządu, Komisji Problemowych, Rad Powiatowych Izby oraz delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych, a także zasad i tryby ich wypłaty,
 17. uchwalanie wysokości zwrotu kosztów podróży służbowych członków Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej, Zarządu, Komisji Problemowych, Rad Powiatowych Izby oraz delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych, a także zasad i tryby ich wypłaty,
 18. podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia w drodze porozumienia zadań należących do właściwości administracji rządowej,
 19. podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań przekazanych w drodze porozumienia przez organy samorządu terytorialnego,
 20. podejmowanie uchwał w sprawach:
 1. utworzenia lub przystąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej,
 2. utworzenia fundacji,
 3. przystąpienia do stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego,
 4. założenia związku stowarzyszeń lub przystąpienia do takiego związku,
 5. zawierania porozumień regionalnych z innymi izbami rolniczymi,
 1. wyrażanie zgody na członkostwo Izby w podmiotach krajowych i zagranicznych,
 2. ustalanie zasad odpłatności za usługi świadczone przez Izbę.     1. Zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia Izby może być rozszerzony w drodze zmiany Statutu Izby.

§20

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykła większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Walnego Zgromadzenia chyba, że Ustawa lub Statut stanowi inaczej.
 2. Dla uchwalenia Statutu lub jego zmiany wymagana jest przy głosowaniu obecność co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Walnego Zgromadzenia.

§21

 1. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z Regulaminem obraz Walnego Zgromadzenia Izby.
 2. Obradom Walnego Zgromadzenia przewodniczy prezes, wiceprezes lub członek zarządu.

§22

 1. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć bez prawa udziału w głosowaniu delegowani przedstawiciele:
 1. organów samorządu Województwa Łódzkiego,
 2. związków zawodowych rolników indywidualnych mających struktury wojewódzkie zarejestrowane w sądzie właściwym dla związków zawodowych,
 3. społeczno – zawodowych organizacji rolników, mających struktury wojewódzkie zarejestrowane w sądzie właściwym dla organizacji społeczno – zawodowych.
 1. Każdy z podmiotów wymienionych w pkt. 1 może delegować na obrady Walnego Zgromadzenia Izby nie więcej niż dwóch swoich przedstawicieli.
 2. Na obradach Walnego Zgromadzenia mogą być także obecne osoby trzecie zaproszone przez Zarząd.

§23

 1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Izby, co najmniej dwa razy w roku.
 2. Jedno z posiedzeń Walnego Zgromadzenia powinno się odbyć w celu uchwaleni budżetu.
 3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3  ogólnej liczby członków walnego Zgromadzenia . Wnioski te powinny być składane Zarządowi w formie pisemnej z podaniem przedmiotu wnioskowanych obrad. Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie Izby w terminie 20 dni od daty wpłynięcia wniosku.
 4. W przypadku niezwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby w terminie 20 dni, Walne Zgromadzenie zwołuje Komisja Rewizyjna
 5. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia są jawne.
 6. Tajność posiedzenia może być uchwalona większością 2/3 głosów członków Walnego Zgromadzenia obecnych na posiedzeniu.

§24

 1. Członkowie Walnego Zgromadzenia winni być zawiadomieni o posiedzeniu listami poleconymi wysłanymi najpóźniej dwa tygodnie przed terminem posiedzenia.
 2. Zawiadomienie powinno zawierać termin i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad Walnego Zgromadzenia.
 3. Określony w pkt. 1 termin dwutygodniowy nie obowiązuje w przypadku zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Członkom Walnego Zgromadzenia przysługują diety za udział w obradach oraz należności z tytułu podróży służbowych – zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§25

Zarząd przedstawia wojewodzie uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Izby w terminie 14 dni od daty ich uchwalenia.

§26

Wygaśnięcie mandatu członka Walnego Zgromadzenia następuje wskutek:

 1. utraty prawa wybieralności,
 2. prawomocnego wyroku sądu orzeczonego za przestępstwo umyślne,
 3. śmierci,
 4. zrzeczenia się mandatu.

B.Komisja Rewizyjna

 

§27

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym powołanym do kontrolowania działalności Zarządu i jednostek organizacyjnych Izby.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród swoich członków.
 3. Członek komisja Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.

§28

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Walnego Zgromadzenia, będącego członkiem Komisji Rewizyjnej, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu przypadającym po dniu wygaśnięcia mandatu.
 3. W przypadku odwołania Komisji Rewizyjnej bez równoczesnego wyboru nowej komisji rewizyjnej, dotychczasowa Komisja Rewizyjna działa do czasu wyboru nowej komisji.

§29

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, reprezentującego Komisję Rewizyjną wobec innych członków i organów Izby.

§30

Komisja Rewizyjna działa zgodnie z Regulaminem prac Komisji Rewizyjnej uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.

§31

Członkowie Komisji Rewizyjnej zobowiązani są do uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Komisji.

§32

 1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący stosownie do potrzeb, co najmniej dwa razy w roku.
 2. Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia oraz porządku obrad winno być przekazane wszystkim członkom Komisji Rewizyjnej na piśmie najpóźniej na 7 dni przez terminem posiedzenia.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zobowiązany jest zwołać posiedzenie tej Komisji na wniosek Zarządu lub przynajmniej 3 członków Komisji, najpóźniej w terminie 2 tygodni od momentu złożenia na jego ręce takiego żądania.
 4. Żądanie zwołania posiedzenia Komisji Rewizyjnej winno być złożone na piśmie i określać sprawy, które mają być przedmiotem obrad.

 

 

§33

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu.  W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§34

 1. Do podstawowych zadań Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrola wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia,
 2. kontrola działalności finansowej Izby,
 3. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie, bądź odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi oraz wniosków wraz z uzasadnieniem o odwołanie całego składu Zarządu lub poszczególnych jego członków,
 4. podejmowanie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego.
 1. Zakres zadań Komisji Rewizyjnej może być rozszerzony uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§35

Przewodniczącemu i Członkom Komisji Rewizyjnej przysługują diety za sprawowane przez nich czynności oraz należności z tytułu podróży służbowych – zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.

C.Zarząd

§36

Zarząd składa się z Prezesa i Wiceprezesa oraz trzech członków Zarządu wybranych przez Walne Zgromadzenie Izby spośród swoich członków, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.

§37

 1. Prezes, wiceprezes oraz członkowie Zarządu wybierani są na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wyborów.
 2. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie dokona wyboru Zarządu w terminie określonym w ust. 1 ulega ono rozwiązaniu z mocy prawa.
 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Walnego Zgromadzenia będącego członkiem Zarządu, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu przypadającym po dniu wygaśnięcia mandatu.
 4. W przypadku odwołania Zarządu bez równoczesnego wyboru nowego Zarządu, dotychczasowy Zarząd działa do czasu wyboru nowego Zarządu.

§38

Ustępujący Zarząd pełni swoje obowiązki do chwili ukonstytuowania się nowego Zarządu.

§39

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Walnego Zgromadzenia Izby.
 2. Do właściwości Zarządu należą wszystkie sprawy Izby nie zastrzeżone Ustawą lub Statutem dla innych organów Izby.
 3. W szczególności do zakresu działania Zarządu należy:
 1. układanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 2. przygotowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia,
 3. opracowanie projektów budżetu Izby z planem finansowym,
 4. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzania rocznych sprawozdań z działalności statutowej i finansowej,
 5. prowadzenie gospodarki finansowej Izby, w tym podejmowanie uchwał w sprawach zaciągania kredytów i innych zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie,
 6. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu projektów regulaminu pracy Zarządu oraz projektów zmian do tego regulaminu,
 7. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Biura Izby oraz regulaminu prac biura,
 8. powoływanie i odwoływanie dyrektora biura Izby oraz regulaminu prac biura,
 9. ustalanie struktury organizacyjnej Biura Izby,
 10. podejmowanie czynności związanych z działalnością Izby, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
 11. składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu z wykonania uchwał i wniosków podjętych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu.

 

§40

Zarząd Izby działa zgodnie z regulaminem prac zarządu uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Izby .

§41

Członkowie Zarządu obowiązani są uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach Zarządu oraz wykonywać wszelkie inne ciążące na nich obowiązki.

§42

 1. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes, który również przewodniczy obradom. W razie choroby prezesa lub wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających mu wykonanie tych obowiązków, obowiązki te wykonuje wiceprezes.
 2. Prezes Izby zobowiązany jest na życzenie co najmniej 2 członków Zarządu zwołać posiedzenie Zarządu, najpóźniej w terminie 2 tygodni od chwili otrzymania żądania złożonego na piśmie. Prezes zobowiązany jest umieścić w porządku obrad sprawy zgłoszone w tym żądaniu.
 3. Członek Zarządu w razie niemożności przybycia na posiedzenie Zarządu winien o tym zawiadomić prezesa orz usprawiedliwić swoją nieobecność.
 4. Zarząd może zapraszać na posiedzenia także inne osoby w tym także przewodniczącego i członków Komisji problemowych.
 5. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.
 6. Na posiedzenia Zarządu Prezes zaprasza delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych a przewodniczącego Komisji Rewizyjnej informuje o terminie posiedzenia.

 

§43

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy jego ustawowego składu, w tym prezesa lub wiceprezesa Izby. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa.
 2. W uzasadnionych i umotywowanych sprawach prezes może zarządzić głosowanie tajne.
 3. Uchwały i decyzje podpisują wszyscy członkowie Zarządu uczestniczący w posiedzeniu.

 

§44

 1. Komisja Rewizyjna najpóźniej w terminie 180 dni od zakończenia roku budżetowego przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wniosek o udzielenie bądź odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.
 2. Absolutorium dotyczy wyłącznie gospodarki finansowej i wykonania budżetu Izby przez Zarząd.
 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia Izby w sprawie nie udzielenia Zarządowi absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu.
 4. Odwołanie Zarządu z przyczyny nie udzielenia Zarządowi absolutorium rozpoznaje Walne Zgromadzenie na posiedzeniu zwołanym nie wcześniej niż po upływie 14 dni a nie później niż 30 dni od podjęcia uchwały w sprawie nie udzielenia Zarządowi absolutorium.
 5. Uchwałę w sprawie odwołania Zarządu podejmuje Walne Zgromadzenie po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu  w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

 

§45

 

 1. Odwołanie Zarządu razem z prezesem z innej przyczyny niż nie udzielenie absolutorium nastąpić może na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Walnego Zgromadzenia. Wniosek wymaga formy pisemnej.
 2. Na wniosek prezesa Zarządu Walne Zgromadzenie może odwołać wiceprezesa i poszczególnych członków Zarządu.
 3. Odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Walnego Zgromadzenia.

 

§46

 

 1. Jeżeli wniosek o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków nie uzyskał wymaganych większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej  niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania z zachowaniem trybu przewidzianego w §45.
 2. W razie odwołania całego Zarządu lub poszczególnych jego członków Walne Zgromadzenie na tym samym posiedzeniu lub najpóźniej w ciągu 30 dni wybiera nowy Zarząd i uzupełnia skład na zasadach określonych w niniejszym Statucie.
 3. Do czasu wyboru lub uzupełnienia składu nowego Zarządu obowiązki Zarządu wykonuje dotychczasowy Zarząd.

§47

Prezesowi, Wiceprezesowi oraz Członkom Zarządu przysługują diety za sprawowanie przez nich czynności oraz należności z tytułu podróży służbowych zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.

D.Rady Powiatowe Izby

 1. Rada Powiatowa Izby działa na obszarze powiatu, za wyjątkiem miast na prawach powiatu.
 2. Pracami Rady Powiatowej Izby kieruje jej Przewodniczący.
 3. Do zadań Rady Powiatowej Izby należy:
 1. sporządzanie analiz i opinii, przedstawianie wniosków oraz dokonywanie ocen z zakresu rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych i przedstawienie ich  Zarządowi Izby,
 2. wydawanie opinii w sprawach zgłoszonych przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie,
 3. realizacja innych obowiązków określonych w Statucie Izby.
 1. Rady Powiatowe działają zgodnie z Regulaminem Pracy Rad Powiatowych uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.
 2. Przewodniczącym, Delegatom do Walnego Zgromadzenia i Członkom Rad Powiatowych przysługuje prawo do diet za sprawowane przez nich czynności oraz należności z tytułu podróży służbowych – zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.

V BIURO IZBY

§48

Biuro Izby podlega Zarządowi, który przy jego pomocy realizuje swoje zadania.

§49

Biurem kieruje dyrektor, który w stosunku do pracowników Biura wykonuje czynności z zakresu prawa pracy.

§50

 1. Dyrektora Biura powołuje i odwołuje Zarząd w drodze uchwały.
 2. Wynagrodzenie dyrektora Biura określa uchwałą Zarządu.
 3. Odwołanie dyrektora Biura nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy na podstawie powołania.

§51

 1. Organizację Biura Izby, a w tym liczbę i rodzaj etatów ustala Zarząd Izby w drodze uchwały.
 2. Zarząd Izby w drodze uchwały tworzy oddziały powiatowe Biura Izby.

 

 

 

VI KOMISJE PROBLEMOWE i ORGANY DORADCZO-OPINIODAWCZE

§52

 

 1. Komisje Problemowe spełniają rolę pomocniczą wobec Walnego Zgromadzenia Izby.
 2. Komisje Problemowe tworzone są w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie Izby.
 3. Komisje Problemowe są zobowiązane do wydawania opinii na żądanie Walnego Zgromadzenia, Zarządu lub prezesa Izby.
 4. Zakres badań Komisji Problemowych określa Walne Zgromadzenie Izby.
 5. Walne Zgromadzenie IRWŁ może w drodze uchwały powołać organy o charakterze doradczo-opiniodawczym, samodzielnie lub na wniosek Zarządu Izby Rolniczej Województwa  Łódzkiego.

§53

 1. Członkowie Komisji Problemowych powoływani są spośród członków Walnego Zgromadzenia. Powołują ze swego grona Przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
 2. Członek Walnego Zgromadzenia Izby może być powołany do 1 Komisji Problemowej. Komisja składa się z co najmniej 5 członków.
 3. Na wniosek Komisji jej skład może być rozszerzony przez Walne Zgromadzenie Izby o osoby nie będące członkami Walnego Zgromadzenia. Osoby te nie mogą stanowić więcej niż 50% składu Komisji.
 4. Przewodniczącym Komisji Problemowej może być tylko członek Walnego Zgromadzenia.
 5. Członkiem  organu doradczo-opiniodawczego mogą być członkowie Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Członkowie Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Członkowie Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, a w razie potrzeby także inne osoby nie wchodzące w skład organów izby.
 6. Skład organu doradczo-opiniodawczego zatwierdza Walne Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w drodze uchwały.

§54

Komisja Problemowa może tworzyć specjalistyczne sekcje oraz podkomisje terenowe.

§55

 1. Komisja Problemowa działa zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.
 2. Organy doradczo-opiniodawcze  działają na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

§56

W posiedzeniach Komisji Problemowych mogą brać udział prezes, wiceprezes, członkowie Zarządu Izby oraz dyrektor Biura Izby.

 

 

§57

 1. Komisjom przysługuje prawo powoływania ekspertów spoza grona członków Walnego Zgromadzenia i pracowników Biura Izby.
 2. Powoływanie ekspertów następuje w porozumieniu z prezesem Zarządu.

§58

Wnioski Komisji przekazywane są prezesowi Zarządu, który nadaje im właściwy bieg.

§59

Walne Zgromadzenie Izby może powołać dowolną ilość Komisji Problemowych z tym, że musi być utworzona Komisja Budżetowa.

§60

 1. Komisje Problemowe mogą być tworzone jako komisje stałe i doraźne.
 2. Komisje stałe tworzone są na okres kadencji Walnego Zgromadzenia.
 3. Komisje doraźne tworzone są na określony czas lub na czas wykonania określonych zadań.

§61

Poszczególni członkowie Komisji lub całe składy osobowe Komisji mogą być w trakcie działania tej  Komisji odwołane przez walne Zgromadzenie Izby, a na ich miejsce powołane nowe osoby lub składy osobowe Komisji.

§62

Przewodniczący Komisji kieruje działalnością Komisji, a w tym zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Komisji.

§63

Członkom Komisji Problemowych przysługują diety za udział w posiedzeniach oraz należności z tytułu podróży służbowych – zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.

VII REPREZENTACJA IZBY

§64

Izbę na zewnątrz reprezentuje Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu.

§65

Na forum Krajowej Rady Izb Rolniczych, Izbę reprezentuje prezes Izby oraz jeden delegat wybrany przez Walne Zgromadzenie.

§66

Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków oraz zobowiązań majątkowych Izby składają dwie osoby spośród składu Zarządu łącznie lub jeden z nich i pracownik Biura uprawniony do tego przez Zarząd.

VIII GOSPODARKA IZBY

§67

 1. Izba prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Izby, zwanego dalej budżetem.
 2. Budżet uchwalony jest przez Walne Zgromadzenie na rok kalendarzowy.

 

§68

 1. Projekt budżetu wraz z planem finansowym Izby przygotowuje Zarząd po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetowej.
 2. Projekt budżetu wraz z projektem planu finansowego oraz informacją o stanie mienia Izby Zarząd przesyła członkom Walnego Zgromadzenia listami poleconymi, najpóźniej w terminie 2 tygodni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia Izby, w którego porządku obrad jest podjęcie uchwały budżetowej.
 3. Budżet jest uchwalany przez Walne Zgromadzenie po uprzednim przedstawieniu opinii Komisji Budżetowej.
 4. Procedury uchwalania budżetu przez Walne Zgromadzenie określa Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Do czasu uchwalenia budżetu przez Walne Zgromadzenie podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedstawiony przez Zarząd.

§69

Dochody Izby pochodzą:

 1. z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby,
 2. ze środków na realizację zadań zleconych przez administrację rządową lub samorządową,
 3. z udziałów lub akcji spółek, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o izbach rolniczych”,
 4. z innego majątku Izby,
 5. z darowizn, zapisów i dotacji i innych wpłat,
 6. ze składek członkowskich,
 7. z opłat z tytułu usług świadczonych przez Izbę,
 8. z wpływów z oprocentowania rachunków bankowych oraz lokat.

 

§70

Wydatki budżetu Izby nie mogą przekraczać dochodów.

§71

Uchwały Walnego Zgromadzenia lub Zarządu, dotyczące zobowiązań  finansowych ustalają źródła, z których zobowiązanie zostanie pokryte.

§72

Suma pożyczek i kredytów krótkoterminowych oraz ich spłaty nie może przekroczyć 25% wydatków planowanych na dany rok.

§73

Za prawidłową gospodarkę izby odpowiada Zarząd.

§74

Izba prowadzi gospodarkę finansową, rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IX POROZUMIENIA REGIONALNE

§75

Izba może zawierać z inną izba rolniczą bądź Izami rolniczymi porozumienia regionalne dla realizacji wspólnych celów statutowych.

§76

Porozumienia regionalne w imieniu Izby podpisuje prezes lub wiceprezes Izby wraz z innym członkiem Zarządu.

§77

 1. Dla zawarcia porozumienia regionalnego niezbędna jest uchwała Walnego Zgromadzenia Izby.
 2. Uchwała określona w punkcie 1 musi wskazywać z jakich źródeł finansowania będzie realizacja porozumienia ze strony Izby.

 

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§78

Niniejszy Statut został przyjęty przez I Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 1/I/99 z dnia 30 stycznia 1999 roku.

Zmiany do statutu wprowadzono:

- uchwałą Nr 2/II/99 II Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z dnia 26 czerwca 1999 roku,

- uchwałą Nr 1/VI/2001 VI Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2001 roku,

- uchwałą Nr 10/VII/2002 VII Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2002 roku,

- uchwałą Nr 2/II/II/2003 z dnia 08 marca 2003 roku II/II Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego,

- uchwałą Nr 1/V/II/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 roku V/II Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego,

- uchwałą Nr 1/IV/III/2008 z dnia 26 stycznia 2008 roku VI Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego .

 

       Sekretarz                                                                                                         Przewodniczący

III/V Walnego Zgromadzenia                                                                     III/V  Walnego Zgromadzenia

            Izby Rolniczej                                                                                                            Izby Rolniczej

    Województwa Łódzkiego                                                                             Województw Łódzkiego

     

          Adam Michaś                                                                                                  Bronisław Węglewski