O Izbie

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego obejmuje swoim działaniem teren całego województwa łódzkiego. W wyniku wprowadzenia od 1 stycznia 1999 r. reformy administracyjnej kraju doszło do połączenia w jeden organizm izb rolniczych z byłych województw: łódzkiego, piotrkowskiego, sieradzkiego, skierniewickiego oraz części województwa kaliskiego, konińskiego, płockiego i radomskiego. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego reprezentowana jest przez 318 członków Rad Powiatowych (Rada Powiatowa jest ważnym organem opiniodawczym Izby) działających w 21 powiatach ziemskich w tym 42 Członków Walnego Zgromadzenia.
W każdym z 21 powiatów zostało utworzone Biuro Powiatowe IRWŁ, którego praca skupia się na udzielaniu porad, organizacji szkoleń i niesieniu doraźnej pomocy rolnikom w terenie.
Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego działa na rzecz rolnictwa i rynków rolnych oraz wpływa na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczy w jej realizacji. Dzięki zaangażowaniu IRWŁ, w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego do roku 2020 i w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030, rolnictwo jest wyeksponowane jako jeden z 5 najważniejszych działów gospodarki województwa łódzkiego. Pozwoli to na włączenie obszarów wiejskich w procesy rozwoju regionalnego. Zatem działalność Izby wpisuje się w priorytety regionu.

Aktywność samorządu rolniczego jest jednak wielowymiarowa, m.in. określa ją art.5 Ustawy o Izbach Rolniczych i zadania statutowe, które Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego m.in. realizuje poprzez:

  • udzielanie rolnikom porad we wszystkich kwestiach związanych z rolnictwem,
  • udzielanie porad prawnych,
  • działanie na rzecz minimalizacji skutków strat ponoszonych przez rolników, wywołanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, a także szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną i leśną poprzez pracę w komisjach szacujących szkody,
  • współpracę z administracją rządową i samorządem terytorialnym w sprawach wsi i rolnictwa,
  • udział przedstawicieli IRWŁ w organach i ciałach doradczych administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
  • współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami działającymi w zakresie rolnictwa,
  • organizację narad, konferencji poświęconych sprawom wsi i rolnictwa, targów i wystaw produktów rolnych, a także pomoc członkom Izby w uczestnictwie w targach, giełdach, wystawach i konkursach rolniczych,
  • prowadzenie działalności szkoleniowej związanej z rolnictwem,
  • wspieranie powstawania i działalności organizacji producentów rolnych,
  • zgłaszanie i wspieranie inicjatyw na rzecz aktywizacji gospodarczych i tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

 
Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego realizuje również projekty promujące rolnictwo województwa w Polsce i w Europie (m.in. projekt – Promocja Marki „Rolnictwo energią regionu łódzkiego”). Nasi przedstawiciele biorą także czynny udział w pracach Wojewódzkiego Zespołu ds. Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w zakresie realizacji nowego systemu doświadczalnictwa i rekomendacji nowych odmian do praktyki rolniczej.

Od ponad 19 lat Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wpisuje się w działalność organizacji rolniczych, dbając o rozwój obszarów wiejskich. Zawsze uczestniczy i pomaga we wszystkich inicjatywach lokalnych społeczności, które mają na celu poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy oraz życia na wsi.