Informacja o stanie i terminach realizacji odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na podstawie art.35 ust.4 ustawy o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 927 z późniejszymi zmianami) zwraca się z   w n i o s k i e m  o przekazywanie w roku 2020 kwartalnych informacji o stanie i terminach realizacji odpisu w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego według wzoru określonego poniżej, w terminach przekazywania odpisu z podatku rolnego.

Odpis z podatku rolnego należy przekazywać zgodnie z art. 35 ww. ustawy na konto bankowe Izby prowadzone przez Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział w Łodzi

Nr  27 2030 0045 1110 0000 0158 5860

Przypominamy, że w przypadku braku wpłaty należnych odpisów w terminach określonych ustawą Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zmuszona będzie naliczać odsetki ustawowe.

W sprawach związanych z 2 % odpisem z podatku rolnego prosimy o kontakt z biurem IRWŁ w Łodzi  tel. 42 632 70 21

WZÓR DO POBRANIA

-------------------------------------------------------------

Zaświadczenia - podatek rolny - pismo do Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów Miast i Gmin Województwa Łódzkiego