Walne Zgromadzenie

§18 

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Izby.
 2. Kadencja Walnego Zgromadzenia trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów .
 3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Walnego Zgromadzenia zwołuje ustępujący zarząd, nie później niż w terminie 42 dni od dnia wyborów do Rad Powiatowych Izby. Do czasu wyboru przewodniczącego obrady pierwszego posiedzenia Walnego Zgromadzenia prowadzi najstarszy wiekiem członek Walnego Zgromadzenia obecny na posiedzeniu.
 4. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Walnego Zgromadzenia, w tym do rady powiatowej izby, określa, w drodze uchwały, Krajowa Rada Izb Rolniczych.

§19

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie i zmiana Statutu,
2) wybór i odwołanie w głosowaniu tajnym osób wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) uchwalanie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
4) uchwalanie Regulaminów pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rad Powiatowych i Komisji Problemowych,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu
7) uchwalanie budżetu,
8) uchwalanie wydatków nie przewidzianych w budżecie z jednoczesnym wskazaniem źródeł pokrycia tych wydatków,
9) tworzenie Komisji problemowych i powoływanie ich członków,
10) wybór delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych,
11) stwierdzenie wygaśnięcia mandatu członka Walnego Zgromadzenia Izby,
12) podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz obciążenia nieruchomości stanowiących własność Izby,
13) przyjmowanie lub odrzucanie spadków i zapisów,
14) określanie maksymalnej kwoty zobowiązań, które może zaciągnąć Zarząd,
15) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składki członkowskiej,
16) uchwalanie wysokości diet członków Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej, Zarządu, Komisji Problemowych, Rad Powiatowych Izby oraz delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych, a także zasad i tryby ich wypłaty,
17) uchwalanie wysokości zwrotu kosztów podróży służbowych członków Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej, Zarządu, Komisji Problemowych, Rad Powiatowych Izby oraz delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych, a także zasad i tryby ich wypłaty,
18) podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia w drodze porozumienia zadań należących do właściwości administracji rządowej,
19) podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań przekazanych w drodze porozumienia przez organy samorządu terytorialnego,
20) podejmowanie uchwał w sprawach:

 1. utworzenia lub przystąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej,
 2. utworzenia fundacji,
 3. przystąpienia do stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego,
 4. założenia związku stowarzyszeń lub przystąpienia do takiego związku,
 5. zawierania porozumień regionalnych z innymi izbami rolniczymi,

21) wyrażanie zgody na członkostwo Izby w podmiotach krajowych i zagranicznych,
22) ustalanie zasad odpłatności za usługi świadczone przez Izbę.

 1. Zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia Izby może być rozszerzony w drodze zmiany Statutu Izby.

§20

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykła większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Walnego Zgromadzenia chyba, że Ustawa lub Statut stanowi inaczej.
 2. Dla uchwalenia Statutu lub jego zmiany wymagana jest przy głosowaniu obecność co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Walnego Zgromadzenia.

§21

 1. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z Regulaminem obraz Walnego Zgromadzenia Izby.
 2. Obradom Walnego Zgromadzenia przewodniczy prezes, wiceprezes lub członek zarządu.

§22

 1. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć bez prawa udziału w głosowaniu delegowani przedstawiciele:

1) organów samorządu Województwa Łódzkiego,
2) związków zawodowych rolników indywidualnych mających struktury wojewódzkie zarejestrowane w sądzie właściwym dla związków zawodowych,
3) społeczno – zawodowych organizacji rolników, mających struktury wojewódzkie zarejestrowane w sądzie właściwym dla organizacji społeczno – zawodowych.

 1. Każdy z podmiotów wymienionych w pkt. 1 może delegować na obrady Walnego Zgromadzenia Izby nie więcej niż dwóch swoich przedstawicieli.
 2. Na obradach Walnego Zgromadzenia mogą być także obecne osoby trzecie zaproszone przez Zarząd.

§23

 1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Izby, co najmniej dwa razy w roku.
 2. Jedno z posiedzeń Walnego Zgromadzenia powinno się odbyć w celu uchwaleni budżetu.
 3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3  ogólnej liczby członków walnego Zgromadzenia . Wnioski te powinny być składane Zarządowi w formie pisemnej z podaniem przedmiotu wnioskowanych obrad. Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie Izby w terminie 20 dni od daty wpłynięcia wniosku.
 4. W przypadku niezwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby w terminie 20 dni, Walne Zgromadzenie zwołuje Komisja Rewizyjna
 5. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia są jawne.
 6. Tajność posiedzenia może być uchwalona większością 2/3 głosów członków Walnego Zgromadzenia obecnych na posiedzeniu.

§24

 1. Członkowie Walnego Zgromadzenia winni być zawiadomieni o posiedzeniu listami poleconymi wysłanymi najpóźniej dwa tygodnie przed terminem posiedzenia.
 2. Zawiadomienie powinno zawierać termin i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad Walnego Zgromadzenia.
 3. Określony w pkt. 1 termin dwutygodniowy nie obowiązuje w przypadku zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Członkom Walnego Zgromadzenia przysługują diety za udział w obradach oraz należności z tytułu podróży służbowych – zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§25

Zarząd przedstawia wojewodzie uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Izby w terminie 14 dni od daty ich uchwalenia.

§26

Wygaśnięcie mandatu członka Walnego Zgromadzenia następuje wskutek:

1) utraty prawa wybieralności,
2) prawomocnego wyroku sądu orzeczonego za przestępstwo umyślne,
3) śmierci,
4) zrzeczenia się mandatu.