Działania Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – sierpień 2017

Część merytoryczna: Zarząd  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika, osoby zainteresowanej wydaje opinie w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej. Należy zaznaczyć, że Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego współpracuje z instytucjami sektora rolniczego. Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na bieżąco obserwuje sytuację w rolnictwie. Wskutek  niekorzystnych zjawisk atmosferycznych jakie nawiedziły województwo łódzkie  a w szczególności powiat łęczycki, Prezes IRWŁ – Bronisław Węglewski w dniu 2 sierpnia 2017r.  zwrócił się do Wojewody Łódzkiego o pomoc poszkodowanym rolnikom.                          

W dniu 2 sierpnia 2017r. Zarząd IRWŁ popierając wnioski podjęte przez członków Rady Powiatowej IRWŁ zwrócił się do Prezesa KRIR o rozpatrzenie i dalszą realizację. Wnioski dotyczyły:

przywrócenia wieku emerytalnego dla rolników, w którym kobiety będą przechodzić na emeryturę w wieku 55 lat a mężczyźni w wieku 60 lat;                                                                       

stopniowego wprowadzenia obowiązku składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w 2018r. za pomocą aplikacji  e-wniosek  i na początku dotyczyłby on rolników posiadających  do 10 ha. Delegaci swój wniosek uzasadnili tym, „że obowiązek elektronicznego składania wniosków dla wszystkich rolników wiąże się z wieloma utrudnieniami. Wielu rolników nie zna się na Internecie lub nie posiada komputerów a składanie wniosków przez Internet wywołuje przerażenie”.                                                                        

W dniu 10 sierpnia 2017r. w imieniu Zarządu IRWŁ oraz na wniosek Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Sieradzu do której zwrócili się rolnicy z miejscowości Mikołajewice, gmina Warta, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosował pismo do Zbigniewa Rau - Wojewody Łódzkiego oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z prośbą o pomoc w zwalczaniu szkód wyrządzanych przez dziką zwierzynę. Działki rolne rolników położone na terenie Mikołajewic sąsiadują ze zbiornikiem Jeziorsko, który objęty jest obszarem NATURA 2000 – dyrektywa ptasia. Niezmiennie, co roku, od wielu lat dzikie ptactwo jak czaple, gęsi czy żurawie oraz dzika zwierzyna: dziki, jelenie czy sarny wyrządzają znaczące straty w uprawach. To nie są pojedyncze przypadki, straty dotykają wszystkich rolników posiadających tam swoje ziemie. Trzeba podkreślić, że Koła Łowieckie nie uchylają się od wypłacania odszkodowań za szkody, jednakże ze względu, że jest tam rezerwat przyrody mają bardzo ograniczone pole działania. Dzikie stada gęsi czy żurawi wyrządzają szkody również na terenach gmin Warta, Goszczanów i Błaszki. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zwróciła się do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o pomoc w rozwiązaniu problemu i wygospodarowanie funduszy na dodatkowe odszkodowania dla rolników, którzy ze względu na położenie swych gruntów są skazani na występowanie szkód. IRWŁ zwróciła się również z prośbą o interwencję w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który sprawuje nadzór nad zbiornikiem Jeziorsko. Rolnicy mają świadomość, że problemu nie da się całkowicie rozwiązać. Proszą jednak, żeby Urząd Wojewódzki w Łodzi wraz z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu i z Polskim Okręgowym Związkiem Łowieckim w Sieradzu kontrolowali obszary rolne przy zbiorniku Jeziorsko i wspólnymi siłami wypracowali sposób na zminimalizowanie szkód wyrządzanych przez dziką zwierzynę.

 

W dniu 18 lipca 2017r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Izby Rolnicze zostały zobowiązane do wydawania opinii dla Komorników Sądowych  w przedmiocie tego, czy wskazane składniki majątku dłużnika (nieruchomości) są niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego przez dłużnika. Krajowa Rada Izb Rolniczych we współpracy z wojewódzkimi izbami rolniczymi są w trakcie opracowania procedur ww. temacie.                  

 

W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał również opinie do projektów:  

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji rolno-spożywczych;

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych;

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach UE;

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności KOWR oraz trybu postępowania w tych sprawach;

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez ARR związanych z wdrożeniem na terytorium RP programu dla szkół;

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie upoważnienia  CDR z/s w Brwinów do pełnienia funkcji jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz ustawy o ochronie zwierząt;

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ

 

W omawianym okresie odbyły się 2 posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ  (w dniu 24.08.2017r. w Brzezinach oraz w dniu 26 sierpnia 2017r.  członkowie Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu spotkali się na XXIV Krajowych Dniach Ziemniaka w Kalinowej.  

Konferencje/ targi/ spotkania

W dniu 20 sierpnia 2017r. w Zduńskiej Woli odbyła się 18. Regionalna Wystawa Rolno-Przemysłowa. Na wystawie nie zabrakło również stoiska Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Obecni byli delegaci wraz z Zenonem Kowalskim - Przewodniczącym Rady Powiatowej IRWŁ w Zduńskiej Woli.

W dniu 29 sierpnia 2017r. po raz kolejny na terenie Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa S.A” w Łodzi spotkała się Grupa Robocza Klastra Producentów Żywności Wysokiej Jakości. Grupa Robocza przygotowała  Statut Klastra Żywności Wysokiej Jakości. Zgodnie ze Statutem celem strategicznym Klastra jest integracja działań producentów, konsumentów, jednostek samorządowych, organizacji i jednostek badawczych w zakresie produkcji, sprzedaży i konsumpcji żywności najwyższej jakości, w tym żywności funkcjonalnej. Klaster będzie wspierał transfer wiedzy dotyczącej  żywności wysokiej jakości z jednostek badawczych do konsumentów i producentów.

W dniach 26-27 września 2017 roku  w Kalinowej koło Błaszek na terenie Hodowli Roślin „Kalinowa” spotkali się pasjonaci i wielbiciele ziemniaka na XXIV Krajowych Dniach Ziemniaka. Hasłem przewodnim imprezy był  „Ziemniak dziś i jutro”.  Podczas targów odbył się największy w historii Polski pokaz zbioru ziemniaków. Wykopki wykonywało  jednocześnie osiem kombajnów czterech producentów. Całość pokazów zbioru rejestrowana była  kamerami umieszczonymi na kombajnach oraz na dronach, a obraz na żywo odtwarzany był  na telebimie (więcej informacji na stronie 8-9 tego wydania miesięcznika W NOWEJ ROLI).  W pierwszym dniu imprezy w sobotę ( 26 sierpnia 2017r.)  Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zorganizowała Piknik Owocowo-Warzywny sfinansowany z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Degustacje produktów z owoców i warzyw,   w szczególności z ziemniaka (m.in. placki ziemniaczana, cepeliny), a także konkursy dla dzieci i dorosłych cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

Tegoroczne Dożynki Wojewódzkie odbyły się w dniu 27 sierpnia 2017 roku   w Sędziejowicach. Już po raz drugi współorganizatorem tego ważnego dla wszystkich naszych rolników święta, wraz z Marszałkiem Województwa Łódzkiego, był samorząd rolniczy. Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego reprezentowali Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego -  Bronisław Węglewski oraz delegaci Izby (więcej informacji o wydarzeniu na stronie 10 tego wydania miesięcznika W NOWEJ ROLI). Jedną z atrakcji Dożynek Wojewódzkich w Sędziejowicach był Piknik Wieprzowy zorganizowany przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego, a sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. W czasie pikniku odbywała się degustacja potraw z mięsa wieprzowego. Ogromnym powodzeniem cieszyły się konkursy zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

- Miesięcznik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego „W NOWEJ ROLI”- wydawany od 2012 roku, a od marca 2016r. - w nowej odsłonie, bezpłatnie trafia do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

- Członkowie Zarządu  oraz Delegaci Rad Powiatowych IRWŁ  na bieżąco uczestniczą   w Dożynkach gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich reprezentując samorząd rolniczy.

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych  dla  rolników. W omawianym okresie  zostało udzielonych  30  porad. 

Wszystkie działania, interwencje podejmowane przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są dostępne na stronie internetowej IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.pl