II w VI kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

II w VI kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odbyło się 17 grudnia 2019 roku w sali konferencyjne Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” S.A.  W posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego uczestniczyli Przewodniczący i Delegaci Rad Powiatowych IRWŁ, Zarząd IRWŁ oraz zaproszeni goście. Na Walne Zgromadzenie IRWŁ przybyli: Grzegorz Wojciechowski - Poseł na Sejm RP, Jolanta Nawrocka - Członek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, Andrzej Górczyński - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego i Delegat IRWŁ, Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii - dr Włodzimierz Skorupski, Anna Bieniawska - Dyrektor Biura Regionalnego TUW „TUW” w Łodzi, Katarzyna Białek-Traut z-ca Dyrektora TUW, Włodzimierz Małecki z-ca Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Tadeusz Wyżykowski - Dyrektor Okręgowej Stacja Chemiczno-Rolniczej w Łodzi, ks. Jarosław Leśniak - Duszpasterz Rolników Archidiecezji Łódzkiej.

Walne Zgromadzenie IRWŁ otworzył Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ, a dalszą część obrad poprowadził Wiceprezes IRWŁ Andrzej Komala. Przedstawiciele instytucji współpracujących z IRWŁ przedstawili Walnemu Zgromadzeniu IRWŁ informacje dotyczące bieżących problemów z jakimi spotykają się w naszym województwie oraz zakres działań instytucji, które reprezentują. Przedstawiciele rolników województwa łódzkiego w czasie kilkugodzinnej debaty omówili tematykę związaną z rolnictwem naszego regionu, a także Polski. Głównym tematem dyskusji był problem ASF. Wnioski wypracowane na Walnym Zgromadzeniu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w dniu 17 grudnia 2019 roku:

  1. Podjąć działania mające na celu przywrócenie wieku emerytalnego dla rolników (dla kobiet 55 lat, dla mężczyzn 60 lat). Rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne z produkcją zwierzęcą w szczególności nie mają możliwości korzystania z urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego czy wychowawczego.
  2. Podjąć działania mające na celu wprowadzenie jednolitych zasad zatrudniania obcokrajowców we wszystkich dziedzinach rolnictwa.
  3. Podjąć działania mające na celu większą ochronę gruntów klasy II i III przed przekształceniami na cele budowlane. W powiecie pabianickim dużo gruntów klasy II i III zostało przekształconych na cele budowlane typu zakłady, hale magazynowe.
  4. Podjąć działania mające na celu wprowadzenie na terenach powiatów graniczących  z powiatem piotrkowskim sanitarnego odstrzału dzików, który uniemożliwi rozwój wirusa choroby ASF.
  5. Podjąć działania mające na celu zwolnienie rolników posiadających powyżej 75 ha  z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.
  6. Podjąć działania mające na celu: - zmianę zasady wyliczenia dochodu z 1 ha przeliczeniowego (dochód 3.200 zł z 1 ha przeliczeniowego nie odzwierciedla rzeczywistej dochodowości w gospodarstwie rolnym); - zmianę instytucji wydającej zaświadczenia o dochodowości w rolnictwie z Urzędów Gmin na Agencję Modernizacjii Restrukturyzacji Rolnictwa. ARiMR posiada dane o skali produkcji rolnej w każdym gospodarstwie i wystarczy przemnożyć dochody z każdej uprawy przez powierzchnię gruntów rolnych. Dochody powinny być osobno wyliczone dla każdej uprawy i rodzaju hodowli. Gdy ARiMR będzie wystawiała zaświadczenie to każdy rolnik będzie miał obliczony rzeczywisty dochód.
  7. Podjąć działania mające na celu zaprzestanie lub skrócenie wymogu zazieleniania  ze względu na występującą suszę. W Polsce jest krótszy okres wegetacji niż w państwach zachodniej Europy i rolnicy nie mogą wykonać prawidłowej agrotechniki pod uprawę następczą np. pod pszenicę ozimą.
  8. Podjąć działania mające na celu badanie wszystkich importowanych produktów rolnych pod względem substancji przekraczających normy środków ochrony roślin.

Na zakończenie Walnego Zgromadzenia IRWŁ z okazji świąt Bożego Narodzenia Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ i ks. Jarosław Leśniak - Duszpasterz Rolników Archidiecezji Łódzkiej złożyli wszystkim świąteczne życzenia. Była również okazja do podzielenia się opłatkiem. 

Odpowiedzi na Wnioski Walnego Zgromadzenia