III w VI kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Przewodniczący i Delegaci Rad Powiatowych IRWŁ spotkali się we wtorek 15 września 2020 r. na III w VI kadencji Walnym Zgromadzeniu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego by dyskutować o aktualnej sytuacji w polskim rolnictwie. Walne Zgromadzenie IRWŁ odbyło się w sali konferencyjnej nowej siedziby Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ulicy Beskidzkiej 124. Przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, Prezes IRWŁ – Bronisław Węglewski oraz Delegat na WZ IRWŁ, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego – Andrzej Górczyński przecięli wstęgę. Budynek poświęcił ks. Jarosław Leśniak – Duszpasterz Rolników Archidiecezji Łódzkiej. Natomiast uroczyste otwarcie siedziby Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z udziałem gości zaproszonych odbędzie się  w późniejszym terminie. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczył Bronisław Węglewski – Prezes IRWŁ. W posiedzeniu uczestniczył Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Dyrektor Biura KRIR – Katarzyna Szczepaniak. Prezes KRIR przedstawił sprawozdanie z działalności KRIR. Przedstawił stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie, w tym w sprawie zapowiedzianego projektu ustawy dotyczącej praw zwierząt, która mówi m.in. o zakazie hodowli zwierząt futerkowych, czy ograniczeniu uboju rytualnego. Zaznaczył, że  Krajowa Rada Izb Rolniczych stanowczo wnosi o nie wszczynanie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, przygotowanym przez Prawo i Sprawiedliwość, przy udziale Forum Młodych PiS. Za szczególnie szkodliwe należy uznać propozycje dotyczące zakazu uboju rytualnego oraz zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Rozwiązania te negatywnie wpłyną na ekonomię gospodarstw rolnych, doprowadzając do pogorszenia sytuacji finansowej rolników i ich rodzin. Wpłynie to także na cały sektor rolno – przemysłowy, zmniejszając znaczenie polskich przedsiębiorstw, w szczególności na światowym rynku mięsa wołowego i drobiowego. Projekt ten dotknie również sektor usług utylizacyjnych, zwiększając  w tym zakresie rolę przedsiębiorców zagranicznych, przede wszystkim niemieckich. Brak zwierząt futerkowych bowiem spowoduje, że odpady z hodowli drobiu (którymi są karmione zwierzęta futerkowe), będą musiały podlegać utylizacji, a w sektorze tym widoczna jest duża ekspansja przedsiębiorstw zagranicznych.    Jerzy Kuzański – Dyrektor Biura IRWŁ przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2019 oraz za okres od II do III w VI kadencji Walnego Zgromadzenie IRWŁ. Piotr Kociołek – Prezes Sam-Rol Sp. z o.o. przedstawił sprawozdanie z działalności spółki.  

Zgromadzeni przedstawiciele samorządu rolniczego dyskutowali na temat zagrożenia wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń. Zadania związane z bioasekuracją powodują zwiększenie nakładów na produkcję trzody chlewnej, a co za tym idzie wzrostu rolniczych zobowiązań. Istnieje zagrożenie likwidacji produkcji trzody chlewnej w mniejszych i mniej zasobnych gospodarstwach. Również wnioskowano o wprowadzenie  ceny minimalnej na produkty rolne. Poruszono temat zmiany ustawy o nasiennictwie i rozporządzenia o materiale siewnym. Rolnik przed złożeniem wniosku powinien znać stawki dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.  W czasie obrad, Walne Zgromadzenie IRWŁ udzieliło absolutorium Zarządowi IRWŁ  w składzie: Bronisław Węglewski – Prezes IRWŁ, Andrzej Komala – Wiceprezes IRWŁ, Członkowie Zarządu: Ewa Bednarek, Adam Michaś, Jacek Ossowicz . Członkowie III/VI Walnego Zgromadzenia IRWŁ podjęli następujące uchwały:

nr  1/IX/VI/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z działalności statutowej za rok 2019.

nr  2/IX/VI/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z działalności finansowej za rok  2019.

nr 3/IX/VI/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z działalności za rok 2019.

nr 4/IX/VI/20 w sprawie udzielenia absolutorium dla  Zarządu Izby  Rolniczej Województwa Łódzkiego za okres od 01.01.2019 do 03.09.2019r.

nr 5/IX/VI/20 w sprawie udzielenia absolutorium dla  Zarządu Izby  Rolniczej Województwa Łódzkiego za okres od 04.09.2019 do 31.12.2019r.

nr 6/IX/VI/20 w sprawie uchwalenia budżetu Izby Rolniczej Województwa  Łódzkiego na rok 2020.

Nr 7/IX/VI/20 w sprawie zmiany Statutu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

 

Na zakończenie III/VI Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego delegaci podjęli następujące wnioski.

 

 1. Podjąć działania mające na celu zmianę rozporządzenia MRiRW z dnia 24 sierpnia 2020r.w sprawie szczegółowych warunków trybu przyznawania oraz wypłaty finansowej na operacje typu „ Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID – 19”objętych PROW na lata 2014-2020 . Producentom gęsi (tucz) przesunięto termin dostawy do zakładów do początku września w związku z tym zostali pominięci zpomocy dla rolnictwa w ramach COVID-19. Wobec powyższego wnosi się o zmianę w pkt.2(….) który w okresie od 15 marca 2020r. do dnia 15 września 2020r. dokonał przemieszczenia (…..) gęsi rzeźnych.
 2. Podjąć działania mające na celu pomoc producentom jałówek i kaczek , którzy nie zostali objęci w ramach COVID-19.
 3. Podjąć działania mające na celu przeprowadzenie badań zbóż importowanych z Czech, Słowacji i Ukrainy na obecność pestycydów. Duży import zbóż bez żadnych kontroli na granicy powoduje duży spadek cen krajowego zboża.
 4. Podjąć działania mające na celu zbadanie czy nie nastąpiła zmowa cenowa w skupie jabłek przemysłowych. Co tydzień obniżana jest cena o 5 groszy na 1 kg a jabłek przemysłowych jest bardzo mało. Cena powinna być ustalana na dany sezon przez producentów i podmioty skupowe w oparciu o dane Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i GUS-u.
 5. Podjąć działania mające na celu zmianę przepisów odnośnie kontroli weterynaryjnychw małych gospodarstwach produkujących trzodę chlewną do 150 sztuk rocznie. Maliproducenci wycofująprodukcję trzody chlewnej z uwagi na to iż dostosowanie się do wymogów weterynaryjnych przewyższa wartość stada. W protokole kontrolnym powinno być wycofane „uszczelnienie paszarni” orazstosowanie mat dezynfekcyjnych tylko przy jednej bramie.
 6. Podjąć działania aby prosumenci posiadający urządzenia fotowoltaiczne do 50 kW byli rozliczani jednym współczynnikiem 0,9od1.01.2021r.
 7. Podjąć działania na rynku trzody chlewnej w kierunku poprawy opłacalności tej produkcjii zapewnienie ceny minimalnej. W ostatnich dniach wystąpiły drastyczne spadki cen skupu w związku z wykryciem ogniska ASF w Niemczech. Sytuacja ta spowodowała duże obniżki cen na giełdach niemieckich a tym samym na polskim rynku gdzie ceny w skupie spadły ceny, które są niższe od kosztów produkcji.
 8. Podjąć działania w sprawie wyliczenia dochodu z 1 ha przeliczeniowego przez GUS. Obecna stawka dochodu na poziomie 2.715 zł nie odzwierciedla rzeczywistych dochodów uzyskiwanych przez rolników.
 9. Podjąć działania mające na celu uzyskanie pełnej emerytury rolniczej po 30 –tu latach składek – 55 lat dla kobiet, 60 lat dla mężczyzn.
 10. Podjąć działania mające na celu zaliczenie służby wojskowej do lat pracy przez KRUS.
 11. Podjąć działania mające na celu zniesienie obowiązku przekazywania i wydzierżawienia gospodarstwa w celu uzyskania emerytury. W momencie przechodzenia na emeryturę ZUS przedsiębiorcy nie muszą przekazywać majątku w przeciwieństwie do rolników.
 12. Podjąć działania mające na celu procentowe naliczanie składki ZUS i KRUS. Rolnicy , którzy mają opłacone składki ZUS i KRUS i przechodzą na emeryturę z ZUS, za lata płacone w KRUS mają naliczone 6 zł/rok, a powinno być to naliczane procentowo ( 25 lat opłaconej składki KRUS rolnik otrzymuje pełną emeryturę rolnicząa osoba, która ma opłacone 12,5 latw KRUS powinien otrzymać np. 500 zł dodatku do emerytury ZUS a w chwili obecnej za 12,5 roku opłat w KRUS dostaje dodatek do emerytury ZUS 75 zł.
 13. Podjąć działania mające na celu podtrzymanie stosowania zapraw neoniktynoidowew kolejnym sezonie wegetacyjnym. To ogranicza stosowanie pestycydów.
 14. Podjąć działania mającena celu zorganizowanie spotkania z właściwym ministremw sprawie wysłuchania stanowiska rolników w związku ze zbliżającym się wyczerpaniem złóż KWB Bełchatów . Rolnicy chcą ubiegać się o środki na przeciwdziałanie degradacji gleb.
 15. Podjąć działania mające na celu przedstawienie ilości rozpatrywanych wniosków odnośnie szkód górniczych na rzecz rolników przez KWB Bełchatów za 2019-2020 w tym odmowy orazzorganizować spotkanie przedstawicieli KWB z Radą Powiatową IRWŁ w Pajęcznie.
 16. Podjąć działania aby niewykorzystane przez Rady PowiatoweIRWŁw 2020 r. środki finansowe z grupy „ Działalność statutowa i ustawowaRad Powiatowych”, zwiększyły o tękwotę planowane środkiw w/w grupie w budżecie i planie finansowym na rok 2021.
 17. Podjąć działania mające na celu przywrócenie dla dyspozycji Rady powiatowej środków niewypłaconych delegatom za nieobecność na posiedzeniach Rad Powiatowych IRWŁ.
 18. Podjąć działania mające na celu zorganizowanie następnego Walnego Zgromadzenia IRWŁw siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych.