INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy:    postępowania (IRWŁ/R/4114/2017) o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Budowa budynku administracyjno-biurowego”.

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  informujemy o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę budynku administracyjno-biurowego”- ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod nr: 610637-N-2017 z dnia 2017.11.02 . Powodem unieważnienia jest fakt, iż cena najniższej oferty tj. 2 580 000,00 złotych, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  2 000 000,00 złotych przy czym nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

          Podpisał

Przewodniczący Komisji Przetargowej

       Jerzy Kuzański