Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  za miesiąc  październik 2020r.

Część merytoryczna

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze. Również wydaje opinie na wniosek gmin w sprawie stawki ceny żyta do ustalenia podatku rolnego na 2021 rok. Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2020 r. wynosi  58,55 zł za 1q.

W dniu 12 października 2020 r. w związku z napływającą  korespondencją od rolników, wojewódzkich izb rolniczych (w tym IRWŁ) w sprawie upraw niszczonych lub uszkadzanych w znacznym stopniu przez ptaki chronione, Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Klimatu    i Środowiska z wnioskiem o podjęcie działań w celu zmiany przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.), jak również odpowiednich rozporządzeń wykonawczych.

W dniu 20 października 2020 r.  w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego -  Prezes IRWŁ – Bronisław Węglewski  popierając wnioski zgłoszone przez członków  Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie przekazał je  Prezesowi KRIR- Wiktorowi Szmulewiczowi  do rozpatrzenia i dalszej realizacji.

 1. Ponownie podjąć działania o wydłużenie terminu stosowania nawozów naturalnychze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i braku możliwości wjechania w pole ciężkim sprzętem. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wielkokrotnie wnioskowała do KRIR w tej sprawie.
 2. Ponownie podjąć działania w sprawie odrzucenia w całości Ustawy o ochronie zwierząt, gdyż ustawa jest krzywdząca dla rolników i przyniesie nieodwracalne, ujemne skutki ekonomiczne. Jesteśmy przeciwni wprowadzeniu tej ustawy (IRWŁ negatywnie zaopniowała projekt ustawy) i popieramy protesty rolników.

W dniu 27 października 2020 r.  imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Prezes IRWŁ – Bronisław Węglewski, popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie Łódzkim-Wschodnim, przekazał je  Prezesowi KRIR- Wiktorowi Szmulewiczowi  do rozpatrzenia i dalszej realizacji.

 1. Podjąć działania mające na celu zwiększenie puli środków na ubezpieczenia upraw rolniczych z dotacją Skarbu Państwa. Od agentów ubezpieczeniowych rolnicy dowiadują się, że już pod koniec września br. środki finansowe z budżetu Państwa przeznaczone na dofinansowanie ubezpieczeń upraw uległy wyczerpaniu. Niestety   w przypadku konieczności uiszczenia pełnej składki niewielu rolników decyduje się na podpisanie polisy, składka ta jest bowiem zbyt wysoka.
 2. Podjąć działania mające na celu opublikowanie stawki dopłaty do materiału siewnego za 2020 r.

W dniu 28 października 2020 r. w  imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Prezes IRWŁ – Bronisław Węglewski, popierając wnioski  zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu i Wieluniu, przekazał je  Prezesowi KRIR- Wiktorowi Szmulewiczowi  do rozpatrzenia i dalszej realizacji.

 

 1. Ponownie podjąć działaniao rozszerzenie pomocy dla rolników z tytułu pandemii –COVID -19. Wnioskujemy aby wsparciem finansowym objęci zostali wszyscy rolnicy bez względu na rodzaj prowadzonej produkcji.
 2. Podjąć działania mające na celusprecyzowanie przepisów dotyczących tego co rolnik może robić przebywając na kwarantannie. Do członków RP IRWŁ w Sieradzu zgłaszało się wielu rolników, którzy zgłosili problem, że nie mogą wykonywać swoich obowiązków, ze względu na to że informacje przekazywane przez służby kontrolujące osoby na kwarantannie były sprzeczne z tym co można uzyskać od Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 3. Ponownie podjąć działania na rynku trzody chlewnej w związku z drastycznym spadkiem opłacalności w cyklu otwartym i zamkniętym.

 

W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał opinie do projektu:

- rozporządzenia  MRiRW w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2020 r.                    
 - rozporządzenia  MRiRW  w sprawie stawki  płatności za zazielenienie za 2020 r                       
- rozporządzenia  MRiRW  w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2020 r.                  
 - rozporządzenia  MRiRW  w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2020 r.                           
 - rozporządzenia  MRiRW  w sprawie stawki płatności związanych do powierzchni  upraw za 2020 r.                                                                                                                            
 - rozporządzenia  MRiRW   w sprawie płatności związanych do zwierząt za 2020 r.                
 - rozporządzenia  MRiRW  w sprawie płatności niezwiązanej do tytoniu za 2020r.                    
- rozporządzenia w sprawie znakowania żywności                                                                                   
 - ustawy o Rzeczniku Praw Zwierząt,                            

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ

W omawianym okresie odbyło się 16 posiedzeń Rad Powiatowych  IRWŁ (w dniu 6.10.2020 w Tomaszowie Mazowieckim; w dniu 12.10.2020 r. w Sieradzu, w dniu 13.10.2020r.   w Łęczycy, w dniu 14.10.2020 r. w Kutnie  i w  Wieruszowie, delegaci rozmawiali  o trudnej sytuacji w rolnictwie, programie wapnowania oraz o projekcie ustawy o ochronie zwierząt.  oraz 10 wyjazdowych Rad Powiatowych IRWŁ ( Bełchatów, Brzeziny, Łask, Łódź-Wschód, Opoczno, Pabianice, Rawa Mazowiecka, Skierniewice, Zgierz) w dniu 15.10.2020 na konferencji  dla liderów obszarów wiejskich do Łodzi.  

 

KSOW

W dniu 15 października 2020r. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zorganizowała „Konferencję dla liderów obszarów wiejskich”.
 Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem o czy świadczyła wysoka  frekwencja i ilość zadawanych pytań dla prelegentów. Podczas konferencji zostały omówione następujące tematy.

 1. Perspektywa nowego PROW 2021-2027 – wybrane działania dla rolników  i społeczności lokalnej z uwzględnieniem tworzenia grup producenckich i sieci partnerskich w rolnictwie.      Prelegent:  Janusz Bolanowski – Pracownik Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.
 2. Doświadczenie LGD w realizacji projektów i przedstawienie dobrych praktyk na temat pozyskania środków na cele promocji produktówPrelegent:Anna Doliwa – Prezes Zarządu, Dyrektor ds. administracyjno – finansowych, LGD „Dolina Rzeki Grabi”.
 3. Współczesne rolnictwo dziś i jutro – perspektywy, innowacje, zagrożenia.Prelegent:Patryk Dubowicz  – Promotor Marki Foton Technik.
 4. Współczesne rolnictwo dziś i jutro – perspektywy, innowacje, zagrożenia (w tym ubezpieczenia w rolnictwie). Prelegent:Katarzyna Białek-Traut – Zastępca Dyrektora Biura Regionalnego w Łodzi TUW „TUW”.
 5. Gleba jako źródło życia – potrzeby wapnowania oraz zużycie nawozów wapniowych w Polsce, zasady pobierania próbek glebowych, dyrektywa azotanowa. Prelegent:

dr inż. Jacek Michalak – Kierownik Działu Agrotechnicznej Obsługi Rolnictwa, Okręgowa Stacja Chemiczno- Rolnicza w Łodzi.

 

Targi, konferencje, spotkania,

W dniu 2  października  2020 roku   w miejscowości Leszczynek  w  gminie  Kutno    w powiecie kutnowskim odbyło się trzecie spotkanie programu pilotażowego "Lokalne Partnerstwa ds. Wody" (LPW) . Podczas spotkania została m.in.  omówiona inwestycja   w Leszczynku, zasady integrowanego nawadniania roślin oraz efektywność nawadniania roślin oraz  właściwości przenośnego progu piętrzącego.  

Z ramienia Izby Rolniczej Województwa  Łódzkiego uczestniczyli : członkowie  IRWŁ w Kutnie: Robert Pawlikowski, Marcin Szafran oraz pracownik Biura Powiatowego IRWŁ   w Kutnie – Magdalena Studzińska.

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zdecydowanie popiera rolników protestujących  w słusznej sprawie, ponieważ ustawa o ochronie zwierząt  to działanie, które doprowadzi do upadku polskiego rolnictwa, jako całości a nie tylko branży futrzarskiej jak usiłuje nam się wmówić.

Środowisko rolnicze działające ponad podziałami politycznymi zorganizowało w miesiącu październiku 2020 r.  liczne protesty  rolników w całym kraju.

W dniu 20 października 2020r. Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych ( w tym Bronisław Węglewski – Prezes IRWŁ) zebrani na naradzie, która odbyła się w Biurze Krajowej Rady Izb Rolniczych w Parzniewie  popierają kontynuację protestów w sprawie zaprzestania prac nad ustawą o ochronie zwierząt, wspierając rolników, którzy chcą wziąć w nich udział. Jednocześnie Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych żądają spotkania z Premierem w celu rozwiązania napiętej sytuacji na wsi w związku z procedowaną ustawą.

Inna działalność IRWŁ

- Biura Powiatowe Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego prowadzą nabór rolników na szkolenia dla użytkowników profesjonalnych  z zakresu stosowania środków ochrony roślin. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z miejscowym Biurem Powiatowym IRWŁ. 

- Bezpłatna publikacja Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego miesięcznik „W NOWEJ ROLI” trafia do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych  dla  rolników.                                                                              

Wszystkie działania, interwencje  podejmowane przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są dostępne na stronie internetowej IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.pl

 

Prezes Izby Rolniczej

Województwa Łódzkiego                                                                                                  

/-/ Bronisław Węglewski