Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  za miesiąc listopad  2020 r.

Część merytoryczna

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze. Również wydaje opinie na wniosek gmin w sprawie stawki ceny żyta do ustalenia podatku rolnego na 2021 rok. Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2020 r. wynosi  58,55 zł za 1q.

W dniu 2 listopada 2020 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska udzieliło odpowiedzi na wniosek m.in. Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego skierowany do Zarządu KRIR  w sprawie szkód wyrządzanych przez ptaki chronione na polach rolników niszczonych lub uszkadzanych w znacznym stopniu. Poniżej zamieszczamy tylko niektóre fragmenty odpowiedzi. Cała treść odpowiedzi zamieszczona została na stronie internetowej IRWŁ.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w swoim wystąpieniu informuje, iż zgodnie z art. 126 ust. I ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez 5 gatunków: żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry, przy czym odpowiedzialność ta nie obejmuje utraconych korzyści,  a ogranicza się jedynie do szkody rzeczywistej, którą należy wykazać.

W przypadku szkód wyrządzonych przez ptaki na polach uprawnych nawet zmiana warunków atmosferycznych (w szczególności wystąpienie opadów) może istotnie utrudnić, a nawet uniemożliwić, jakąkolwiek ocenę. W wielu wypadkach problematyczne byłoby również ustalenie gatunku odpowiedzialnego za spowodowanie szkód — głównie z uwagi na często znaczną rotację stad, a także obecność gatunków nie żerujących na zasiewach. Wymienione powyżej kwestie powodują, że oszacowanie szkody i udowodnienie, iż została ona wyrządzona przez konkretny gatunek, za którego wyrządzone szkody mogłoby ewentualnie przysługiwać odszkodowanie, byłoby niezwykle trudne, a w niektórych przypadkach niemożliwe.
Ponadto, zagadnienie związane z negatywnym oddziaływaniem chronionych gatunków ptaków na gospodarkę rolną stanowi ważną i istotną kwestię, która będzie przedmiotem dalszych analiz i ocen, również pod kątem możliwości zastosowania rozwiązań prawnych. 

W dniu 6 listopada 2020 r. samorząd rolniczy  wystosował do Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego apel o niewszczynanie jakichkolwiek prac legislacyjnych nad ustawami, które mogłyby powodować zmniejszenie produkcji rolnej a przez to zachwiania bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

 

W dniu 12 listopada 2020r. w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  i na wniosek rolników – Bronisław Węglewski zwrócił się do Prezesa KRIR – Wiktora Szmulewicza  o podjęcie działań mających na celu zawieszenie przeprowadzania czynności kontrolnych w gospodarstwach rolnych (m.in. w zakresie IRZ) do końca grudnia 2020 r.  z powodu obecnej sytuacji  epidemiologicznej.                      

Ponadto w związku z licznymi sygnałami od rolników-hodowców zwierząt zwrócił się również   o podjęcie działań mających na celu wykreślenie zakazu stosowania pasz GMO  lub  przedłużenia możliwości stosowania pasz z roślin genetycznie modyfikowanych w żywieniu zwierząt. Wycofanie pasz GMO jest wręcz niemożliwe.

 

W dniu 16 listopada 2020r. w związku z dużym napływem  w województwie łódzkim wniosków komorniczych  w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Bronisław Węglewski zwrócił się do Prezesa KRIR-Wiktora Szmulewicza o podjęcie działań mających na celu zawieszenie  przez Izby Rolnicze wydawania  opinii dla  Komorników Sądowych w  sprawie zajęcia nieruchomości co najmniej na czas trwania pandemii. Obecna sytuacja epidemiologiczna nie pozwala na wykonanie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. Wizyta w gospodarstwie i stwierdzenie czy zajęte  w drodze egzekucji komorniczej składniki majątkowe są niezbędne do prowadzenia gospodarstwa w obecnych warunkach jest niewykonalna. Zgodnie z rządowymi wytycznymi należy ograniczać wszelkie kontakty, które nie są aktualnie niezbędne, tak aby nie rozprzestrzeniać wirusa i nie narażać rolników, pracowników, delegatów IRWŁ  i ich rodzin na zachorowanie.

 

W dniu 23 listopada 2020 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o interwencję w związku z dramatyczną sytuacją na krajowym rynku trzody chlewnej. Natomiast w dniu 28 października 2020r. Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wnioskował do Prezesa KRIR o ponowne podjęcie działania na rynku trzody chlewnej  w związku z drastycznym spadkiem opłacalności.

W dniu 26 listopada 2020r. w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Bronisław Węglewski zwrócił się do Prezesa KRIR-Wiktora Szmulewicza o podjęcie działań w następującej  kwestii. W związku ze zmianą przepisów prawa podatkowego, niektóre stację benzynowe, za zakup oleju napędowego do kwoty 450 zł, wydają tzw. faktury uproszczone lub paragony fiskalne spełniające kryteria faktury uproszczonej (takie paragony zawierają m.in. NIP nabywcy), tłumacząc, że do wartości wskazanej kwoty transakcji nie mogą wydać nabywcy standardowej faktury VAT. Wątpliwość dotyczy jednak tego, czy takie dokumenty pozwolą uzyskać rolnikom zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W art. 6 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2188), wskazuje się bowiem, że do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołącza się faktury VAT albo ich kopie. Choć wydaje się, że faktura uproszczona, czy paragon fiskalny zawierający numer NIP nabywcy, powinny stanowić podstawę do naliczenia zwrotu podatku akcyzowego – dokumenty te w jednoznaczny sposób identyfikują bowiem nabywcę oleju napędowego, to jednak zdarzają się gminy, które przyjmują stanowisko, że wskazane dowody zakupu, nie będą honorowane w procedurze naliczenia zwrotu podatku akcyzowego. Konieczne jest zatem jednoznaczne wyjaśnienie tej kwestii.

W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał opinie do projektu:

- rozporządzenia MRiRW w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej;                                                                                                                                                

 - rozporządzenia MKiŚ w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków  o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny wniosków i wnioskodawców;

- rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez KOWR związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół;                                                                                                                                                       

 - rozporządzenia MRiRW w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2021;                                                                                  

 - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach ( grupa posłów PSL-Kukiz 15);                

- rozporządzenia w sprawie opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczeniem paszportów bydła i ich duplikatów;                                                                                                          

- drugi poselski projekt ustawy o paszach;

 

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ

W związku z Decyzją Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Bronisława Węglewskiego z dniem 28 października 2020r. ze względu na COVID-19 zostały  odwołane wszystkie posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ. 

 

Targi, konferencje, spotkania,

Rolnicy i osoby zainteresowane  mogli bezpłatnie uczestniczyć w szkoleniach online:               

- organizowanych przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach  z zakresu:

12.11.20 r. – „Hodowla i chów pszczół” (realizowane w ramach PW 2015-2020);

20.11.20 r. –  „Innowacyjne technologie przechowywania i wykorzystania owoców  i warzyw” (realizowane w ramach PW 2015-2020);

30.11.20r. – Ekologiczna produkcja ogrodnicza w ramach Programu Wieloletniego IO  2015-2020.

 

- w tegorocznej edycji Agro Akademii ( BNP Paribas Bank Polska S.A.)  w dniu 26.11.20r. „ Owoce hit eksportowy”.

Informacja o szkoleniach była zamieszczona na stronie IRWŁ.

 

Inna działalność IRWŁ

 

- Mając na uwadze trudny czas dla rolników, producentów żywności  z inicjatywy  Zarządu IRWŁ na  stronie IRWŁ publikowana jest   lista  producentów rolnych z województwa łódzkiego, którzy mogą zaoferować swoje produkty, m.in. kwiaty, warzywa, owoce poprzez dowóz w konkretne miejsce, odbiór osobisty lub wysyłkowo. 

 

- Biura Powiatowe Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego prowadzą nabór rolników na szkolenia dla użytkowników profesjonalnych  z zakresu stosowania środków ochrony roślin. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z miejscowym Biurem Powiatowym IRWŁ. 

 

- Bezpłatna publikacja Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego miesięcznik „W NOWEJ ROLI” trafia do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

 

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych  dla  rolników.

                                                                             

Wszystkie działania, interwencje  podejmowane przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są dostępne na stronie internetowej IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.pl