Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  za miesiąc styczeń 2021 r.

Część merytoryczna

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze.

W dniu 5 stycznia 2021 r. została przesłana do KRIR ankieta – ocena Planu Strategicznego  Wspólnej Polityki Rolnej  na lata 2021-2027.

W dniu 12 stycznia 2021 r. w imieniu Zarządu IRWŁ i na wniosek rolników, Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski skierował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych o ponowne podjęcie działań mających na celu zniesienie obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów w systemie BDO oraz składania corocznego sprawozdania dla rolników posiadających powyżej 75 ha ziemi.

W dniu 12 stycznia 2021 r. w imieniu Zarządu IRWŁ oraz rolników, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował pismo do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza z prośbą o podjęcie działań w sprawie zalegalizowania powstałych obiektów - studni głębinowych, wykorzystywanych do nawodnień w rolnictwie. Kilka miesięcy temu Pan minister Jan Krzysztof Ardanowski zaznaczył w wypowiedzi, że przygotowywane jest rozporządzenie odnośnie zalegalizowania wcześniej wybudowanych i niezgłoszonych studni. Był również taki okres, że na studnię głębokości do 30 metrów nie było wymagane pozwolenie wodno-prawne. IRWŁ prosi o działania mające na celu możliwość zalegalizowania rolnikom wybudowanych już studni głębinowych, na potrzebny gospodarstw rolnych.

W dniu 20 stycznia 2021r. w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i na wniosek rolników, Prezes Bronisław Węglewski wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o ponowne podjęcie działań mających na celu ograniczenie wycofywania środków ochrony roślin oraz  skrócenie procedury rejestracji nowych środków ochrony roślin. W 2021 roku nastąpi dalsze wycofywanie substancji czynnych. 3 lutego br. kończy się okres na zużycie tiachloprydu co oznacza, że wiosną do walki ze szkodnikami rzepaku pozostają tylko dwie grupy chemiczne. To spowoduje sytuacje w której tanie i skuteczne zwalczanie szkodników głównie w  uprawie rzepaku będzie bardzo trudne.  Wiosną również rolnicy nie zastosują popularnego propikonazolu zwalczającego m.in. mączniaka prawdziwego zbóż  i traw. Im mniej substancji czynnych, tym mniej preparatów i grup chemicznych co doprowadzi do powstawania bardzo szybko odporności i trzeba będzie więcej używać chemii. Szacuje się, że skutki wycofania substancji czynnych z rynku spowodują  wzrost kosztów produkcji średnio o  13-25%.  

W dniu 27 stycznia 2021 r. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wystosowała pismo do Wojciecha Miedzianowskiego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z informacją, że do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego docierają sygnały od rolników-uczestników „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”  sprawie braku wypłat dotacji na wnioski złożone m.in. w miesiącu maju, czerwcu 2020r. W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski Prezes IRWŁ poprosił o informację na temat przebiegu realizacji tego programu w województwie łódzkim i możliwości przyśpieszenia wypłat należnych rolnikom.  

W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał opinie do projektu:

- rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego PROW na lata 2014-2020";               

-ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych ustaw; 

- rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego PROW na lata 2014-2020;                                                                                                                     

- rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,                                                                                                                                                 

-  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013,                                                                                                                                 

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury ws. przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy,

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ

W związku z Decyzją Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Bronisława Węglewskiego z dniem 28 października 2020r. ze względu na COVID-19 zostały  odwołane wszystkie posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ. 

 

Współpraca z KSOW

W dniu 19 stycznia 2021 r. w związku z konkursem nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r.  Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego złożyła wniosek na wyjazd studyjny dla rolników.

Targi, konferencje, spotkania,

- w dniu 12 stycznia 2021 r.  pracownicy Biura IRWŁ w Łodzi uczestniczyli w szkoleniu przeprowadzonym w formie elektronicznej przez Jednostkę Regionalną KSOW Województwa Łódzkiego. Podczas szkolenia zostały omówione przede wszystkim:
ogólne informacje o konkursie nr 5/2021 ,wzory dokumentów przygotowanych w ramach konkursu oraz główne problemy, jakie pojawiły się podczas przygotowywania dokumentów lub realizacji operacji w ubiegłych latach.

Rolnicy i osoby zainteresowane  mogli bezpłatnie uczestniczyć zarówno w konferencjach jak i szkoleniach online:

W dniach 14-15 stycznia 2021r. w formule online odbył się Polski Kongres Rolniczy organizowany przez Grupę MTP.  Nowatorskie rozwiązania dla rolnictwa było  tematem przewodnim prelekcji. Pierwszego dnia można było m.in.  poznać rozwiązania z zakresu rolnictwa precyzyjnego, a także te, które sprzyjają sprawnemu wdrożeniu elementów cyfryzacji  w gospodarstwach rolnych. W sesji popołudniowej pt. „Gospodarowanie  w warunkach niedoboru wody” można było wysłuchać  wartościowych informacji na temat sposobów gospodarowania wodą zwiększających jej dostępność do celów rolniczych czy technik i technologii chroniących wodę w  glebie. Nie zabrakło również  prezentacji nowatorskich rozwiązań z zakresu nawadniania. Drugi dzień kongresu rozpoczął  się debatą kluczowych polskich producentów sprzętu rolniczego. Tego samego dnia uczestnicy kongresu wzięli udział  w prelekcjach  nt. Zielonego Ładu i wynikających z niego zmian w stosowaniu środków chemicznych w rolnictwie.

- w dniu 15 stycznia 2021r. w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod tytułem „Służebności na obszarach wiejskich”. Referaty dotyczyły  przede wszystkim służebności mieszkania, służebności przesyłu i służebności gruntowej. Prelegentami w pierwszej części Konferencji byli m.in. Prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń (UAM, Poznań); Prof. dr hab. Bartosz Rakoczy (UMK, Toruń), Prof. UWM Adam Bieranowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn), Prof. UAM Jakub Pokrzywniak (UAM, Poznań), dr hab. Paweł Blajer (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Dr Karol Szadkowski (UAM, Poznań), Adw. Cezary Dzierzbicki (Uniwersytet Warszawski, Warszawa).

- w dniu 28 stycznia 2021r. zainteresowani mogli uczestniczyć w Kongresie Potato Poland. Program Kongresu obejmował 3 bloki .  I blok konferencyjny – “Aktywny e-program eksportowy branży ziemniaczanej” I Pokaz kulinarny Smaczne i Zdrowe finansowany z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. II blok konferencyjny – „Rolnictwo 4.0” II Pokaz kulinarny Smaczne i Zdrowe finansowany  z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. III blok konferencyjny – „Ziemniaki dla podniesienia wydajności organizmu” III Pokaz kulinarny Smaczne i Zdrowe finansowany z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
Informacja  o szkoleniach była zamieszczona na stronie IRWŁ.

 

Inna działalność IRWŁ

- Mając na uwadze trudny czas dla rolników, producentów żywności   z inicjatywy  Zarządu IRWŁ na  stronie IRWŁ publikowana jest   lista  producentów rolnych z województwa łódzkiego, którzy mogą zaoferować swoje produkty, m.in. kwiaty, warzywa, owoce poprzez dowóz w konkretne miejsce, odbiór osobisty lub wysyłkowo. Prosimy rolników o przesyłanie informacji o swoich produktach na adres mailowy: info@izbarolnicza.lodz.pl

- Biura Powiatowe Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego prowadzą nabór rolników na szkolenia dla użytkowników profesjonalnych  z zakresu stosowania środków ochrony roślin. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z miejscowym Biurem Powiatowym IRWŁ. 

- Bezpłatna publikacja Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego miesięcznik „W NOWEJ ROLI” trafia do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych  dla  rolników.                           

Wszystkie działania, interwencje  podejmowane przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez IRWŁ  oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są dostępne na stronie internetowej IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.pl