Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc grudzień  2016 r.

Część merytoryczna: Niewątpliwie jednym z ważniejszych wydarzeń omawianego okresu było IV/V posiedzenie Walnego Zgromadzenia IRWŁ, które odbyło się w dniu 10 grudnia 2016r.  w sali Sejmiku Województwa Łódzkiego. W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący i Delegaci Rad Powiatowych IRWŁ,  Zarząd IRWŁ,  Członek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych - Robert Nowak. Wśród zaproszonych na Walne Zgromadzenie IRWŁ gości - przedstawicieli instytucji okołorolniczych byli: Jakub Gajewski – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Przemysław Majchrowski Dyrektor COBORU Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie, Tomasz Nowicki – Dyrektor KRUS OR w Łodzi, Paweł Jegier – Dyrektor ARiMR OR w Łodzi, Janusz Ciesielski – Zastępca Dyrektora ANR OT w Warszawie filia w Łodzi, Anna Bieniawska – Dyrektor Biura Regionalnego TUW „TUW” w Łodzi, Cezary Dzierżek – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Magdalena Kuszewska-Zachary i Katarzyna Leszczyńska - przedstawicielki Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. Gościem specjalnym z okazji świątecznej oprawy Walnego Zgromadzenie IRWŁ był ks. Jarosław Leśniak – Duszpasterz Rolników Archidiecezji Łódzkiej. Reprezentanci instytucji współpracujących z IRWŁ przedstawili członkom Walnego  Zgromadzenia IRWŁ informacje dotyczące bieżących problemów z jakimi spotykają się w naszym województwie. Rozmawiano m.in. na temat działań dotyczących zagrożenia Afrykańskim Pomorem Świń, kontroli prowadzonych pod kątem zmian przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, rosyjskiego embarga, W czasie obrad członkowie Walnego  Zgromadzenia IRWŁ przegłosowali m.in.: uchwałę dotyczącą zmian w Statucie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, uchwałę zatwierdzającą skład organu doradczo-opiniodawczego - Rady ds. Kobiet Wiejskich i ich rodzin - działającego w czasie V kadencji Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Walne Zgromadzenie IRWŁ wyraziło również zgodę na rozpoczęcie inwestycji polegającej na budowie budynku administracyjno-biurowego z kompleksem szkoleniowo-konferencyjnym na działce IRWŁ przy ul. Beskidzkiej nr 124 w Łodzi. Wnioski zgłoszone przez delegatów podczas IV/V Walnego Zgromadzenia IRWŁ w dniu 13.12.2016r. zostały przesłane do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych w celu rozpatrzenia i realizacji.

  • Powołać Panią Annę  Bieniawską – Dyrektora Biura Regionalnego TUW „TUW” w Łodzi jako eksperta ds. problemów kobiet wiejskich, działającego w ramach organu doradczo - opiniodawczego tj.  Rady ds. Kobiet Wiejskich i ich Rodzin.
  • Podjąć działania ułatwiające przemieszczanie ziemniaków do państw Unii Europejskiej poprzez wykorzystanie programu de minimis do pełnego finansowania badań ziemniaków przeznaczonych do sadzenia. Obecnie poziom bakteriozy pierścieniowej w Polsce jest na poziomie 10-12%  i  daje Polsce jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. Taki stan oznacza znaczne ograniczenia w przemieszczaniu ziemniaków w UE. Rolnicy chcący przemieszczać lub eksportować ziemniaki zgłaszaliby zapotrzebowanie badań na bakteriozę ziemniaków sadzeniaków przed wysadzeniem w pole do PIORiN (jest to najtańszy i najbardziej efektywny sposób walki z bakteriozą pierścieniową pozwalający na wysadzanie ziemniaków sadzeniaków o znanej zdrowotności). Po wykonaniu badań na bakteriozę pierścieniową rolnicy składaliby wniosek do PIORiN o udzielenie pomocy de minimis pokrywającą całkowity koszt badań.
  • Zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zasady finansowania Agencji Nasiennej sp. z o.o. w Lesznie. Rolników interesuje jaka część środków finansowych przeznaczona jest na funkcjonowanie spółki, a ile środków przeznaczonych jest na prace badawcze dotyczące odmian.
  • Podjąć ponowne działania w celu zmniejszenia populacji zwierzyny łownej na terenie kraju (dzika, jelenia a także bobra).
  • Ponownie wnioskować o wprowadzenie w trybie pilnym zmian w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników umożliwiających zaliczenie okresów zatrudnienia i podleganiu ubezpieczeniu społecznemu na zasadach ogólnych tj. w ZUS do okresów ubezpieczenia w KRUS – od których uzależnione jest nabycie praw do emerytury rolniczej. Wielu ubezpieczonych legitymuje się mieszanymi okresami ubezpieczenia w ZUS i KRUS. Część ZUS-owska wypłacana jest w postaci emerytury kapitałowej, część  KRUS-owska  jako emerytura rolnicza. Jednak wiele osób nie spełnia prawa do emerytury rolniczej przez brak wymaganego 25-letniego okresu ubezpieczenia w KRUS.
  • Wnioskować o utrzymanie dotychczasowego wieku emerytalnego dla rolników (kobieta 55 lat, mężczyzna 60 lat).
  • Podjąć działania mające na celu uproszczenie prowadzenia rejestru działań na terenach OSN poprzez wpisywanie tylko stosowania nawozów mineralnych i organicznych, a nie wszystkich działań agrotechnicznych jak to obecnie wykonują rolnicy.
  • Podjąć starania mające na celu wprowadzenie w Sejmie, przy uchwalaniu ustaw, rozporządzeń obowiązkowego czytania opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych. 
  • Podjąć działania mające na celu wprowadzenie opłaty zryczałtowanej w zakresie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych przy zatrudnianiu cudzoziemców.  Proponujemy, aby rolnik miał prawo wyboru w zakresie formy zatrudnienia cudzoziemca. Proponujemy wprowadzić nowy rodzaj umowy - umowę zatrudnienia cudzoziemców do prac sezonowych w rolnictwie (zbiór owoców).
  •  Wnioskować o uwzględnienie  technologii żywienia drobiu i trzody chlewnej w projekcie ustawie „Wykorzystanie roślin wysokobiałkowych  w produkcji pasz” Wyżej wymieniony projekt ustawy budzi wielki niepokój wśród producentów trzody chlewnej  i drobiu. Technologia tuczu zwierząt nie wskazuje tych roślin do stosowania  w pełnym zakresie. Zwiększy to znacznie koszty produkcji.

Zarząd IRWŁ w dniu 6.12.2016r. skierował pismo do Pana Mateusza Morawieckiego Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów mając na uwadze pismo od Zakładów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „TERPLAST” Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu - wiodącego producenta sznurka do maszyn rolniczych – w którym informują o działaniach organów kontroli skarbowych, kwestionujących zasadność stosowania 8% stawki podatku VAT na sprzedaż ww. sznurka i objęcie tej sprzedaży stawką 23%. Zarząd IRWŁ po przeanalizowaniu całej sytuacji wyraża swoje zaniepokojenie, ponieważ podniesienie stawki podatku VAT z 8% do 23 % spowoduje poważne reperkusje dla producentów rolnych. Bezpośrednim skutkiem podniesienia podatku VAT na sznurek do maszyn rolniczych będzie kolejny wzrost cen środków do produkcji rolnej, a co za tym idzie wzrost cen usług rolniczych. W konsekwencji spowoduje to dalszy spadek opłacalności produkcji rolnej. Ponadto dla konsumenta, skutkiem tego działania, będzie wzrost cen produktów rolnych. Nadmieniamy, że producenci rolni w ostatnich latach zmagają się z problemem stale zmniejszającej się opłacalności produkcji rolnej, bowiem wzrost cen środków do produkcji (nawozy, środki ochrony roślin, paliwo rolnicze itp.) nie jest adekwatny do cen uzyskiwanych za produkty rolne.

Wobec powyższego, pomimo ustawowej regulacji w zakresie stawki podatku VAT na sznurek do maszyn rolniczych, kwestionowanie tej stawki przez organy kontroli skarbowej jest dla samorządu rolniczego co najmniej niezrozumiałe i jest działaniem nie tylko na szkodę producenta sznurka, ale także działaniem na szkodę producentów rolnych.

W związku z tym Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego uprzejmie prosi Pana Premiera o podjęcie stosownych działań w przedmiotowej sprawie.  

W dniu 14 grudnia 2016r. Zarząd IRWŁ popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Wieruszowie zwrócił się do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych  o podjęcie działań mających na celu  zwiększenie maksymalnych sum ubezpieczenia z 6% do 12% w ramach dotacji na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Następnym wnioskiem jaki członkowie zgłaszali jest  prośba      o interpretację przepisów  dot. zwolnień rolników z podatku rolnego z tytułu inwestycji polegającej na montowaniu  urządzeń  fotowoltaicznych.

W dniu 28 grudnia 2016r. Zarząd  IRWŁ mając na uwadze liczne skargi od rolników  w sprawie  pomocy finansowej dla rolników poszkodowanych w wyniku ujemnych skutków przezimowania wypłacanej przez BP ARiMR zwrócił się do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o interwencję  dotyczącą sposobu przeliczania przez ARiMR procentu strat w danej uprawie oraz jej powierzchni.

W dniu 28 grudnia 2016r. Zarząd  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego otrzymał odpowiedź  na wniosek o przedłużenie polowań na łowne gatunki gęsi w województwie łódzkim. Mimo pozytywnej opinii Zarządów Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego i  wniosku Zarządu Województwa Łódzkiego o wydłużenie okresu polowań na łowne gatunki gęsi, Ministerstwo Środowiska negatywnie oceniło wniosek i nie rozpocznie procesu legislacyjnego w tej sprawie. 

Zarząd IRWŁ wydał opinie do projektów aktów prawnych m.in. do:

- rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „ Restrukturyzacja małych gospodarstw”;

 - ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej;

- rozporządzenia MRiRW w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego;

- rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania  „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego PROW 2014-2020oraz warunków i trybu jej wypłaty;

- rozporządzenia MRiRW w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej;

Zarząd IRWŁ  wydaje na wniosek gmin  opinie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy oraz wydaje opinie  na wniosek gmin w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze. Zarząd IRWŁ na bieżąco współpracuje z instytucjami sektora rolniczego.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej IRWŁ

W dniu 10 grudnia 2016r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej podczas którego członkowie zapoznali się ze „ Sprawozdaniem z dochodów i wydatków IRWŁ – stan na 30 listopada 2016r.”

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ

W miesiącu grudniu  2016r. odbyło się 14 posiedzeń Rad Powiatowych IRWŁ ( w dniu 6.12.2016 Rada Powiatowa IRWŁ w Skierniewicach, w dniu 12.12.2016 Rada Powiatowa IRWŁ w Pabianicach oraz w  Poddębicach i w Sieradzu,  w dniu 15.12.2016 Rada Powiatowa IRWŁ w Brzezinach,  w Łęczycy i w Wieruszowie , w dniu 16.12.2016 Rada Powiatowa IRWŁ w Bełchatowie oraz w Zduńskiej Woli, w dniu 28.12.2016 Rada Powiatowa IRWŁ w Łowiczu , w Pajęcznie, w Łasku i w Opocznie   w dniu 29.12.2016r. Rada Powiatowa IRWŁ w Zgierzu ). Delegaci dyskutowali o sytuacji na rynkach rolnych a przedstawiciele instytucji rolniczych przedstawili bieżące informacje na temat m.in. : ubezpieczeń społecznych rolników, płatności obszarowych, zagrożeń Afrykańskim Pomorem Świń, obrotu ziemią.

Inne

-  Miesięcznik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego „ W nowej ROLI”  od marca 2016r. w nowej odsłonie bezpłatnie trafia  do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych dla  rolników. W omawianym okresie  zostało udzielonych 30  porad.