Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc kwiecień 2017 r.

Część merytoryczna: Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na bieżąco obserwuje sytuację w rolnictwie, wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika wydaje opinie  w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej. Należy zaznaczyć, że Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego  współpracuje  z instytucjami sektora rolniczego.  W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał również opinie do:

-   projektu  ustawy  o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.  Zarząd po zapoznaniu się z treścią przedmiotowego projektu ustawy wydał opinię negatywną. Mimo, że istnieje możliwość zwiększenia do 65% dotacji do ubezpieczeń upraw rolnych -powszechne ubezpieczenia rolne nie staną się faktem oczywistym. Z 65% dotacji do ubezpieczeń będzie można skorzystać tylko w przypadku ubezpieczenia od pełnego pakietu 10 ryzyk. W województwie łódzkim nie ma zagrożenia lawinowego, zagrożenia powodziowego, zagrożenia obsunięcia ziemi itp. Występuje np. zagrożenie wiosennych przymrozków, zagrożenie suszą ewentualnie zagrożenie gradobiciem jednak w małej skali.  Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że wprowadzenie składki ubezpieczeniowej w zakresie 9%,12% i 15% sumy ubezpieczenia spowoduje ok 100% wzrost składki ubezpieczeniowej.

-   projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców  i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej.

W dniu 26.04.2017r. Zarząd IRWŁ przesłał do Komisji Europejskiej ankietę na temat  "Modernizacja i uproszczenie wspólnej polityki rolnej (WPR).

W dniu 26.04.2017r. Zarząd IRWŁ mając na uwadze liczne sygnały od rolników wystąpił do Prezesa KRIR o pilne podjęcie działań mających na celu skrócenie  okresu karencji z 14 do 7 dni w ubezpieczeniach upraw rolnych z dopłatami.  

W dniu 26.04.2017r.  Zarząd IRWŁ  mając na uwadze sygnały od rolników wystąpił  z pismem do Wojewody Łódzkiego o uruchomienie procedury  związanej ze szacowaniem strat, które wystąpiły w oziminach, uprawach sadowniczych i plantacjach truskawek.  W ostatnich dniach na terenie kraju a także w województwie łódzkim  wystąpiły spadki temperatury poniżej zera oraz opady śniegu.

Szkolenia

W dniach 19.04-21.04.2017 r. odbyła się czwarta wizyta studyjna w ramach projektu SME ORGANICS. Jej celem było poznanie dobrych praktyk z sektora żywności ekologicznej, wymiana doświadczeń oraz zaprezentowanie Regionalnych Diagnoz opracowanych przez partnerów projektu. W wizycie wzięło udział 4 interesariuszy z regionu:  Arkadiusz Kartus – właściciel gospodarstwa sadowniczego, Jerzy Kuzański – Dyrektor Biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Tomasz Olejnik i Elżbieta Sobiecka – przedstawiciele Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej oraz przedstawiciele Województwa Łódzkiego. Pierwszego dnia każdy partner prezentował Regionalną Diagnozę z sektora żywności ekologicznej. Dokument ten zawiera mocne i słabe strony regionu w czterech obszarach: produkcji/przetwórstwie; komercjalizacji/marketingu; doradztwie/szkoleniu oraz zarządzaniu łańcuchem wartości. Celem dokumentu jest zdiagnozowanie wyzwań regionu i zaproponowanie wstępnych rozwiązań, które zostaną szczegółowo opracowane w Ekologicznym Regionalnym Planie Działań. 

 

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ

W omawianym okresie odbyły się 2 posiedzenia  Rad Powiatowych IRWŁ (w dniu 6.04.2017r. w Wieruszowie, w dniu 21.04.2017r. w Kutnie ). Członkowie omówili aktualną sytuację na rynkach rolnych a przedstawiciele instytucji sektora rolnego przedstawili informacje na temat m.in. :

zasad wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe w 2017r.,

programów pomocowych dla gospodarstw rolnych w nowym PROW 2014-2020,

ubezpieczeń upraw rolnych,

ubezpieczeń rolników.

Konferencje/ targi/ spotkania

Również w tym roku nie zabrakło stoiska Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na jubileuszowych tragach Agrotechnika w dniach 22-23.04 2017r. w Bratoszewicach.   Podczas uroczystego otwarcia z okazji jubileuszu  targów Włodzimierz Lewandowski - dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach podziękował honorowym gościom, wystawcom i zwiedzającym za lata dobrej współpracy.    Przedstawiciele wystawców,  instytucji (m.in. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego) otrzymali  ryciny przedstawiające siedzibę ośrodka. Zwiedzający na terenach wystawowych mogli  zobaczyć bogatą ofertę ciągników, maszyn rolniczych , kolektorów słonecznych,  kotłów  CO , wyrobów artystów ludowych, roślin, krzewów ozdobnych. Natomiast  w niedzielę Prezes  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław  Węglewski wręczył puchar  za zajęcie  III  miejsca w kategorii „Maszyna Targów Agrotechnika 2017”  dla zgrabiarki R + 420 – producent KONGSKILDE – prezentowanego przez Agromarket JARYSZKI Oddział w Kutnie oraz w kategorii „Ciągniki Rolnicze” wręczył puchar za zajecie III miejsce dla ciągnika rolniczego LOVOL 504 – producent FOTON – prezentowanego przez AGRO-MOTORS Sp. z o.o. w Głownie.

W dniach 24-25.04.2017r. z ramienia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Dyrektor Biura – Jerzy Kuzański oraz Główna Księgowa – Małgorzata Średzińska uczestniczyli  w  spotkaniu  Zarządów, Dyrektorów oraz Księgowych Wojewódzkich Izb Rolniczych organizowanym przez KRIR . Spotkanie odbyło się w Olsztynie. Rozmawiano m.in. o ustawie o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa; stanie zagospodarowania gruntów z ZWRSP; zmianie obszarów OSN i wymogach  dla rolnictwa z tym związane po 2018r.; szacowaniu szkód łowieckich i współpracy z kołami łowieckimi.

Inne

  Miesięcznik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego „W NOWEJ ROLI”  od marca 2016r. w nowej odsłonie bezpłatnie trafia do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych   dla  rolników. W omawianym okresie  zostało udzielonych  35  porad. 

Wszystkie działania, interwencje  podejmowane przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są dostępne na stronie internetowej IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.pl.