Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc luty   2017 r.

Część merytoryczna: Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na bieżąco obserwuje sytuację  w rolnictwie, wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze. Zarząd IRWŁ na bieżąco współpracuje z instytucjami sektora rolniczego.  W omawianym okresie Zarząd IRWŁ na wniosek obwodów łowieckich po zasięgnięciu opinii miejscowej Rady Powiatowej IRWŁ wydał opinie  w sprawie dzierżawy obwodów  łowieckich. Wszystkie działania, interwencje  podejmowane przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są dostępne na stronie internetowej IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.p

W dniu 16 lutego 2017r. Zarząd IRWŁ  popierając wniosek  zgłoszony przez Radę Powiatową IRWŁ  w Poddębicach zwrócił się do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych  o podjęcie działań mających na celu opracowanie w sposób przejrzysty i zrozumiały dla rolnika informacji dotyczącej sprzedaży bezpośredniej produktów i płodów rolnych.

Zarząd IRWŁ wydał opinie do projektów aktów prawnych m.in. do:

  • rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt. Krajowa Rada Izb Rolniczych na podstawie opinii przesłanych przez wojewódzkie izby rolnicze uważa , że   dla małych drobnotowarowych gospodarstw, które sporadycznie sprzedają swoje produkty, głównie poprzez sprzedaż bezpośrednią, niektóre nowe wymogi wydają się być nadmierne (zwiększające biurokrację) i uciążliwe w ich stosowaniu. Wątpliwości samorządu rolniczego dotyczą przepisu w ustępie 2. §1 projektu rozporządzenia, który stanowi o obowiązku prowadzenia szczególnej ewidencji wjazdów i wyjazdów środków transportu oraz osób odwiedzających gospodarstwo. Również problemem dla nich może być zabezpieczenie budynków gospodarczych przed dostępem kotów i psów utrzymywanych w gospodarstwie. Szczególnie w przypadku obór kurtynowych. Wymóg ten z punktu widzenia zabezpieczenia gospodarstw przed wprowadzeniem chorób zakaźnych nie wydaje się być konieczny, ponieważ rozporządzenie nie stanowi o zabezpieczeniu wybiegów, okólników  i pastwisk. Należy przy tym zauważyć, iż w wielu gospodarstwach psy są wykorzystywane, jako psy pasterskie i z racji tego, również poza okresem pastwiskowym powinny mieć codzienny kontakt ze zwierzętami. Natomiast koty jak również, pewne rasy psów przebywając w budynkach gospodarczych z powodzeniem zabezpieczają je przez dostępem gryzoni. Zwracamy również uwagę na brak precyzyjnego określenia w pkt 8) ust 1 §1 projektu – jakiego rodzaju sprzętu i urządzeń przepis ten tyczy. Może być sytuacja gdzie urządzenia takie jak: poskromy, klatki do przewozu zwierząt, kolczykownice lub tatuownice oraz urządzania i aparaty do oszałamiania zwierząt podczas uboju, używane są wspólnie przez grupę rolników.
  • rozporządzenia MRiRW w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków uprawnych i gleb.   Zarząd IRWŁ w dniu 13 lutego 2017r.  wydał opinie negatywną do projektu uzasadniając tym ,że  wartości klimatycznego bilansu wodnego nie odzwierciedlały sytuacji w poszczególnych regionach. Zdarzały się przypadki,  że suszę i jej skutki można było dostrzec gołym okiem, a wartości klimatycznego bilansu wodnego temu przeczyły. Decyzję w sprawie wystąpienia suszy powinien podejmować Wójt powołując Komisję do spraw szacowania szkód.  

Konferencje/targi / szkolenia/spotkania

W dniu 1 lutego 2017r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi odbyło się IV posiedzenie ŁZ PDO. Przewodniczący ŁZ PDO Przemysław Majchrowski  przedstawił sprawozdanie z realizacji programu PDO w 2016 roku. Omówił podział i zakres badań, sposoby upowszechniania wyników oraz opracowania publikatorskie. Prowadzący podkreślił, że w porozumieniu z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego - wydawcą poczytnego periodyku „W Nowej Roli”, informacje o odmianach testowanych w ramach systemu PDO można znaleźć na łamach wspomnianego wydawnictwa. Przewodniczący podziękował partnerom ustawowym i jednostkom współpracującym w ramach systemu PDO za wsparcie finansowe  zaangażowanie na rzecz programu PDO. W końcowej części sprawozdania przedstawił kalendarz imprez organizowanych na terenie SDOO i ZDOO planowanych w 2017 roku. Z ramienia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w pracach ŁZ PDO uczestniczą: Jerzy Kuzański - Dyrektor IRWŁ oraz Włodzimierz Jaworski - Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie. W miesięczniku „W nowej roli” oraz na stronie internetowej są zamieszczone odmiany zalecane do uprawy w województwie łódzkim.

W dniu 18 lutego 2017r. podczas Targów FERMA 2017  w Auli EXPO po raz kolejny Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zorganizowała debatę rolniczą na temat „ Współczesne rolnictwo – problemy i wyzwania” .  Gospodarzem debaty był Bronisław Węglewski – Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Ministerstwo rolnictwa w trakcie dyskusji reprezentowała dr Ewa Lech – Wiceminister rolnictwa. Wśród debatujących o polskim rolnictwie byli: Robert Telus – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Piotr Polak – Poseł na Sejm RP, Przemysław Błaszczyk – Senator RP, Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Pani minister Ewa Lech w swoim wystąpieniu zaznaczyła, że priorytetem dla ministerstwa jest teraz walka z grypą ptaków i ASF. W ministerstwie trwają intensywne prace nad ustawami i rozporządzeniami dotyczącymi rozwoju obszarów wiejskich. Przeprowadzane są konsultacje społeczne dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej. W pracach tych biorą udział izby rolnicze, które opiniują projekty aktów prawnych. Ministerstwu zależy na dobrej współpracy ze związkami i izbami rolniczymi. Cel jest wspólny – bogactwo narodowe, którym jest polskie rolnictwo. W trakcie dyskusji zaznaczono, że produkty polskiego  rolnictwa to marka znana na świecie, ale trzeba robić wszystko, aby jeszcze szerzej było kojarzone z produktami wysokiej jakości. Priorytetem jest, by polski rolnik miał możliwość przetworzyć swój produkt i sprzedać. To na przetwórstwie można najwięcej zarobić. Zdaniem samorządu rolniczego ważne jest by rolnik czuł się stabilnie. Istotne dla rolnika jest poczucie stabilizacji w produkcji rolnej. Dlatego tak kluczowa jest współpraca ministerstwa, izb rolniczych, związków zawodowych, spółdzielni rolniczych. Samorząd rolniczy uważa, że to co do tej pory przez 20 lat zrobili rolnicy to ogromne osiągnięcie. Polski rolnik zaspokaja rodzimych konsumentów   w 100%. Tym nie może poszczycić się żaden kraj w Europie.  Warto zaznaczyć, że siłą polskiego rolnictwa są gospodarstwo rodzinne. Państwo ma pomóc rolnikom  w tworzeniu właśnie takich gospodarstw, dawać szansę do produkcji  i rozwoju.  W czasie debaty wielokrotnie zwracano uwagę, że rolnicy są za mało aktywni. Stają się mniejszością na wsi. Dlatego tak ważne jest by odbudować ruch społeczny na wsi. Mocny samorząd rolniczy to także współpraca ze związkami branżowym. Polska wieś musi mieć silną reprezentację, nie będzie jej bez właściwego zaangażowania się rolników.

Rozmawiano również o utworzeniu Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, która rozpocznie swą działalność od 1 stycznia 2018 roku. Zmniejszenie kontroli, zmniejszenie obciążeń administracyjnych i zmniejszenie kosztów przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa żywności to główne cel powstania PIBŻ. Wśród problemów, które przedstawiali rolnicy, wielokrotnie zwracano uwagę na potrzebę stworzenia planów przestrzennych zagospodarowania terenów gmin z zaznaczeniem terenów pod budowę i terenów typowo rolniczych. Rolnicy zwracali uwagę na trudny temat związany z ustawą "Prawo łowieckie". Jak do tej pory trudno o porozumienie  z myśliwymi, choć cały czas trwają prace i konsultacje nad tą ustawą. Trwają również prace nad ustawą o prawie wodnym. Przedstawiciele rządu zaznaczyli, że nie będzie takich podwyżek wody jakimi straszono. Rolnicy pytali również o szczegóły związane z ustawą o ochronie polskiej ziemi. Ministerstwo uważa, że choć ustawa jest mocno krytykowana to cel udało się osiągnąć - nie jest możliwy wykup polskiej ziemi, a ustawa jest przyjazna dla polskiego rolnika. Nadal jednak trwają prace nad poprawkami do ustawy. W trakcie debaty wspomniano o planach łączenia ANR i ARR, a także zmian  w ośrodkach doradztwa rolniczego tak, aby były ukierunkowane technologicznie i wnosiły postęp na wieś.

Z inicjatywy Zarządu IRWŁ rolnicy z terenu województwa łódzkiego  mieli możliwość bezpłatnego dojazdu oraz uczestnictwa w Targach FERMA 2017 w Łodzi.

W dniu 24 lutego 2017r. w Cielądzu odbyło się wspólne posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Rawie Mazowieckiej  pod przewodnictwem Pana Mariusza Cheby oraz Rady Powiatowej IRWŁ w Skierniewicach pod przewodnictwem Pana Andrzeja Kowary . Członkowie dyskutowali o bieżących problemach w rolnictwie. Przedstawiciele instytucji sektora rolnego przedstawili informacje na temat: zmian w zasadach przyznawania płatności oraz wypełnienia wniosku w 2017 roku, oraz ubezpieczeń w rolnictwie. Obecni na posiedzeniu Wiceprezes IRWŁ – Pan Andrzej Komala oraz Dyrektor Biura IRWŁ – Jerzy Kuzański przedstawili informacje na temat podejmowanych działań przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego. Po zakończeniu posiedzenia rad odbył się turniej piłki nożnej w której reprezentacje wystawiły instytucje rolnicze z rejonu rawskiego  i skierniewickiego. Dla zwycięzców 3 pierwszych miejsc zostały wręczone puchary Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Bronisława Węglewskiego i Przewodniczących Rad Powiatowych IRWŁ w Skierniewicach oraz w Rawie Mazowieckiej.

 

 

W dniu 27 lutego 2017 r.  w Łęczycy Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego  z inicjatywy Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łęczyckiego oraz Rad Powiatowych IRWŁ w Poddębicach, Zgierzu i Kutnie zorganizowała kolejne już spotkanie (ostatnio zorganizowano debatę rolniczą na Targach FERMA) poświęcone aktualnym problemom w rolnictwie. Na spotkanie  zaproszono przedstawicieli wszystkich partii mających swoich przedstawicieli w polskim parlamencie, przedstawicieli Sejmiku  i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz instytucji rolniczych. Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Bronisław Węglewski oraz Przewodnicząca Rady Powiatowej IRWŁ w Łęczycy Małgorzata Gabryelczak otwierając spotkanie przywitali  przybyłych gości , rolników. W  trakcie dyskusji rolnicy mówili  o trudnej sytuacji w warzywnictwie, która związana jest z embargiem rosyjskim. Wielu z nich utraciło rynek rosyjski i możliwość sprzedaży. Pytano  o rekompensaty dla tych rolników. Rolnicy chcą usłyszeć konkretne odpowiedzi od rządzących. Jednocześnie zwracano uwagę na to, że ważne jest wspólne działanie rolników i organizacji rolniczych, ponad podziałami politycznymi, a także z obopólnym szacunkiem. Rolnicy nie chcą mówić o polityce, ale   o konkretnych rozwiązaniach. Dla rolnika ważna jest cena i opłacalność produkcji. Niestety, ostatnio produkcja staje się nieopłacalna, szczególnie po wzroście cen paliwa i środków do produkcji. Dyskutujący zwracali uwagę, że w tym łańcuchu: producent – konsument, głosy pośredników i konsumentów są zawsze takie same - wszystkim musi się opłacać, wszyscy mają koszty - tylko nie rolnicy. Rolnicy nie są zauważani. Rolnicy mają sprzedawać jak najtaniej. Wiele głosów krytycznych odnosiło się również do nowej ustawy o ustroju rolnym. Ograniczenia w sprzedaży ziemi niejednokrotnie utrudniają rozwój gospodarstw rolnych. Długi okres użytkowania - 10 lat  i brak możliwości sprzedaży ziemi w tym czasie, to najczęstsze utrudnienie. Rolnika nie stać na zakup ziemi, a kiedy już kupi, jest do niej przywiązany 10 - letnim okresem użytkowania.  W trakcie spotkania poruszano problem spółek wodnych i ich finansowania, uboju rytualnego, konfliktów  z kołami łowieckimi, obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych, problemów z dopłatami obszarowymi oraz odmian rekomendowanych do uprawy na terenie województwa łódzkiego. Zwracano uwagę na potrzebę promocji polskiej żywności na zagranicznych targach oraz pomocy dla polskich producentów w możliwości wystawiania się na zagranicznych wystawach. Wielu rolników poruszało problem wymarznięć i błędnego szacowania szkód, a także trudności  z  Krajowym Bilansem Wodnym. Rozmawiano o roli sołectw i sołtysów oraz konieczności takiej zmiany przepisów, aby sołectwa miały możliwość pozyskiwania środków z zewnątrz. Rolnicy zwracali uwagę na podniesienie wieku emerytalnego rolników. Gospodarstwa prowadzone przez 65- latków nie mają perspektyw bo nie ma komu ich przekazać. Młodzi nie będą czekać. Dyskutowano również o bezpośredniej sprzedaży produktów rolnych i przeniesienie tej sprzedaży do internetu. To szansa dla małych gospodarstw. 

Podsumowując konferencję w Łęczycy, Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski zaznaczył potrzebę dyskusji i organizacji tego typu spotkań  z rolnikami województwa łódzkiego ponad podziałami politycznymi. 

Inne

-  Miesięcznik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego „ W nowej ROLI”  od marca 2016r. w nowej odsłonie bezpłatnie trafia  do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych  dla  rolników. W omawianym okresie  zostało udzielonych  35  porad.