Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc maj  2017 r.

Część merytoryczna

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na bieżąco obserwuje sytuację  w rolnictwie, wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika wydaje opinie  w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej. Należy zaznaczyć, że Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego współpracuje  z instytucjami sektora rolniczego. W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał również opinie do:

- projektu  rozporządzenia MRiRW w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw;

- projektu rozporządzenia w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty;

W dniu 19 maja 2017 r. Zarząd IRWŁ popierając wnioski zgłoszone przez Radę Powiatową IRWŁ w Łęczycy zwrócił się do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych   o rozpatrzenie i przekazanie odpowiednim instytucjom w celu dalszej realizacji. Pierwszy wniosek dotyczy utrzymania możliwości przejścia rolników na wcześniejszą emeryturę dla kobiet w wieku 55 lat, dla mężczyzn w wieku 60 lat. Drugi wniosek dotyczy rozszerzenia katalogu „niekorzystne zjawiska atmosferyczne” o nowe zjawisko atmosferyczne, dotyczące wpływu wysokich temperatur (upałów) na owoce, warzywa ( np. pomidory).

W dniu 23 maja 2017r. Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Bronisław Węglewski został zaproszony przez Wojewodę Łódzkiego do pracy w Zespole  ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w województwie łódzkim. Przedmiotem pracy Zespołu będzie oddolna analiza potrzeb rozwojowych obszarów wiejskich i rolnictwa w województwie łódzkim służących realizacji celów i wizji zakreślonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 ( z perspektywą do 2030).

W dniu 25 maja 2017r. Zarząd IRWŁ mając na  uwadze liczne sygnały od rolników m.in. z powiatu sieradzkiego w sprawie napływu do Polski dużej ilości ziemniaków  z Rumunii zwrócił się z prośbą do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztofa Jurgiela o interwencję w tej sprawie. Zarząd wnioskował o podjęcie działań przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w celu zbadania jakości tych ziemniaków oraz legalności ich przewozu z Rumunii. Cena ziemniaków z Rumunii sprawia, że polscy producenci rolni są zmuszeni obniżać i tak już niskie ceny ziemniaków oraz mają problem ze zbytem swojego produktu.

W związku z trwającymi pracami w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad przygotowaniem nowej ustawy o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich dniu 31 maja 2017. zostały przesłane do KRIR główne powody dla których rolnicy niechętnie ubezpieczają uprawy i zwierzęta.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

W dniu 24 maja 2017r. członkowie komisji zapoznali się ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu i planu finansowego za 2016r.  oraz przygotowali sprawozdanie  z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016r.

Posiedzenie Komisji ds. Statutu, Budżetu i Regulaminów Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 

W dniu 24 maja 2017r. członkowie komisji zapoznali się ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu i planu finansowego za rok 2016 oraz omówili projekt budżetu  i planu finansowego na rok 2017.

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ

 

W maju 2017r. odbyły się 4 posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ (w dniu 16.05.2017r. w Łęczycy, w dniu 18.05.2017r. w Opocznie, w dniu 25.05.2017r w Pajęcznie, w dniu 31.05.2017r. w Poddębicach). Członkowie omówili aktualną sytuację na rynkach rolnych a przedstawiciele instytucji sektora rolnego przedstawili informacje na temat m.in. :

ubezpieczeń upraw rolnych,

szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi;

ubezpieczeń społecznych rolników;

Konferencje/ targi/ spotkania

W dniu 16 maja 2017r.  w MDK Biała Rawska przedstawiciele IRWŁ uczestniczyli  w majowych warsztatach sadowniczych  - Biologizacja Sadów i Upraw Jagodowych na temat „Naturalne Technologie Uprawy – Pierwszym Krokiem do Rolnictwa Ekologicznego”. Gośćmi warsztatów byli m.in.  prof. Ewa Solarska UP w Lublinie ,   dr Angelo Giambruno – Doradca ds. nawożenia, mgr inż. Sławomir Gacka ProBiotics Polska, Alessandro Capellari FOMET ITALIA.

W dniu 17 maja 2017r. w sali Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi , Dyrektor Biura IRWŁ – Jerzy Kuzański uczestniczył w posiedzeniu Kapituły Konkursu Nagroda Wojewody Łódzkiego. Celem spotkania było wyłonienie podmiotów nominowanych do tegorocznej Nagrody na podstawie punktacji wynikającej z kart ocen we wszystkich kategoriach.

Również w tym roku nie zabrakło stoiska Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  na XXVII Targach Rolniczo – ogrodniczych w Kościerzynie w dniach 27-28.05 2017r. Ponadto Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego była fundatorem pucharów  w kategorii „Maszyna Targów” oraz  w kategorii „Ciągniki Rolnicze”.

Inne

 - Miesięcznik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego „W NOWEJ ROLI”  od marca 2016r. w nowej odsłonie bezpłatnie trafia do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

- Wzorem lat ubiegłych również  w tym roku rolnicy mogli  skorzystać z pomocy pracowników IRWŁ przy wypełnianiu wniosków na dopłaty bezpośrednie. 

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych   dla  rolników. W omawianym okresie  zostało udzielonych  40  porad. 

Wszystkie działania, interwencje  podejmowane przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są dostępne na stronie internetowej IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.pl