Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc maj  2016 r.

Część merytoryczna: Niewątpliwie jednym z ważniejszych wydarzeń omawianego okresu było   III    w V Kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego , które odbyło się  w dniu 14 maja 2016 roku w sali Sejmiku Województwa Łódzkiego.  W posiedzeniu  oprócz członków WZ uczestniczyli zaproszeni goście:  Pan Wiktor Szmulewicz - Prezes  Krajowej Rady Izb Rolniczych , Grzegorz Wojciechowski – Poseł na Sejm RP oraz  przedstawiciele instytucji sektora rolnego. W czasie dyskusji poruszono  temat związany z ubezpieczeniami w rolnictwie. Uznano, że konieczne jest objęcie upraw obowiązkowym ubezpieczeniem w formie pakietu obejmującego wszystkie ryzyka. Udział dotacji budżetu państwa powinien być w wysokości 65-70 % do składki ubezpieczeniowej.  Wtedy odszkodowania przejmą firmy ubezpieczeniowe i Skarb Państwa nie będzie musiał z tego tytułu udzielać pomocy związanej z wypłatą odszkodowań. Wielu rolników w województwie łódzkim ma problemy ze szkodami łowieckimi. Samorząd rolniczy zawsze uważał, że zwierzyna łowna i leśna stanowi własność Skarbu Państwa, dlatego Skarb Państwa powinien ponosić część odpowiedzialności za wyrządzone szkody. Przedstawiciele rolników województwa łódzkiego uznali również za zasadne powołanie funduszu odszkodowawczego, który odciąży koła łowieckie od pełnej odpowiedzialności finansowej za wyrządzone szkody. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wydała także negatywną opinię dotyczące projektu ustawy prawo wodne. Z korzyścią dla gospodarstw rolnych, w związku ze zmianami klimatycznymi (postępujące susze), wniesiono o uznanie nawodnień na potrzeby gospodarstwa rolnego jako zwykłe korzystanie z wód. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego popiera wniosek, aby piętrzenie wody w urządzeniach melioracji wodnej i hamowanie jej odpływu z tych urządzeń było zwolnione z obowiązku uzyskiwania pozwoleń wodno-prawnych. Podczas posiedzenia członkowie Walnego  Zgromadzenia  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego przegłosowali powołanie organu doradczo-opiniodawczego IRWŁ - Rady ds. Kobiet Wiejskich i ich Rodzin. Patronat nad radą objęła Jolanta Zięba-Gzik - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.  Na zakończenie obrad członkowie podjęli wnioski, które zostały przesłane do Krajowej Rady Izb Rolniczych.

W związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych i uruchomieniem działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" wnioskujemy  o finansowanie autentycznych działań związanych z odtworzeniem produkcji na terenie gospodarstwa rolnego np.  szkody w sadzie - dopłata z tego działania powinna być przeznaczona na odtworzenie sadu, a nie na dodatkowy zakup sprzętu.

Podjęcie działań mających na celu  przywrócenie możliwości wykonywania przeglądu technicznego dla ciągników, przyczep i maszyn rolniczych także  w Podstawowych Stacjach Kontroli pojazdów położonych bliżej rolnika, na terenie gminy. Obecnie rolnicy zobowiązani są wykonywać przeglądy ciągników  i sprzętu rolniczego w Okręgowych Stacjach Kontroli Pojazdów, niejednokrotnie znacznie oddalonych od gospodarstw rolnych.

 

Zarząd IRWŁ wydał opinię do projektów aktów prawnych m.in. do                                        

 - ustawy  Prawo Wodne ;                                                                  

 -rozporządzenia MRiRW w sprawie dłuższego terminu  składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w 2016r. 

– rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego PROW na lata 2014-2020.                

Posiedzenie  Zarządu IRWŁ W dniu 24.05.2016r. Zarząd IRWŁ odbył kolejne posiedzenie podczas którego członkowie omówili bieżącą sytuację w rolnictwie, wydali 4 opinie w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne  i 2 opinie w sprawie gruntów rolnych na cele nierolnicze. Członkowie Zarządu IRWŁ przeanalizowali budżet i plan finansowy za 4 miesiące 2016r.

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ

W omawianym okresie odbyły się 2 posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ   (w dniu 6.05.2016r. w Opocznie w której uczestniczyli  m.in. Jarosław Sachajko Poseł  na Sejm RP - Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wiktor  Szmulewicz  Prezes Zarządu KRIR  Robert Telus Poseł  na Sejm RP;  w dniu 19.05.2016r. w Łęczycy). Członkowie omówili aktualną sytuację na rynkach rolnych   a przedstawiciele instytucji sektora rolnego przedstawili informacje na temat:         

 - zasad wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe w 2016r. ,

- programów pomocowych dla gospodarstw rolnych w nowym PROW 2014-2020 ;

 

Targi/konferencje

= Realizując projekt z Krajowej Rady Izb Rolniczych , Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zorganizowała  „Piknik Zbożowy” w dniu 22 maja 2016 r.  podczas Obchodów 150-lecia istnienia Kół Gospodyń Wiejskich na ziemiach polskich na Stadionie Miejskim w Poddębicach przy ulicy Mickiewicza 17.   

Uczestnicy pikniku mogli degustować wyśmienite produkty zbożowe m.in.: bułki, bułki  z parówką, makowce, ciastka, różne rodzaje chleba (orkiszowego, żytniego, wiejskiego, Pro-body, pełnoziarnistego, rustykalnego, razowego, prezydenckiego, tradycyjnego)  ze smalcem, ogórkiem kiszonym. W tym samym czasie dzieci uczestniczyły  w konkursach na temat zbóż i wygrywały atrakcyjne nagrody. Piknik Zbożowy został sfinansowany z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Inne

- Wzorem lat ubiegłych również w tym roku pracownicy Biura Powiatowych IRWŁ pomagają rolnikom przy wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe na 2016r.

- Miesięcznik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego „ W nowej ROLI”  od marca 2016r. w nowej odsłonie bezpłatnie trafia  do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych   dla  rolników. W omawianym okresie  zostało udzielonych 40 porad.