Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc sierpień 2020 r.

Część merytoryczna

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze.

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na wniosek rolników szczególnie powiatu skierniewickiego i rawskiego wystąpił do Prezesa KRIR w sprawie podjęcia interwencji               w sprawie niskich cen skupu  wiśni. Oferowane ceny owoców  przez podmioty skupowe wynoszą ok.  1,5 zł/kg z czego ok. 1 zł/kg to są koszty samego zbioru. W dniu 20 sierpnia 2020 r. otrzymaliśmy odpowiedź w  której  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że wniosek przekazał do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  o zbadanie czy nie doszło do zmowy cenowej przez zakłady skupujące wiśnie na terenie województwa łódzkiego. Treść odpowiedzi jest dostępna na stronie internetowej IRWŁ.

W dniu 11 sierpnia 2020r.  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło odpowiedzi na wniosek zgłoszony przez IRWŁ do KRIR w  sprawie objęcia wsparciem w nowym okresie programowania hodowli drobiu , tj. kur, gęsi, indyków. Ministerstwo w swojej odpowiedzi poinformowało m.in.:

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad okresem programowania dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2021-2027. W czerwcu 2018 roku Komisja Europejska przedstawiła pakiet legislacyjny Wspólnej Polityki Rolnej po 2020, obejmuje on trzy rozporządzenia bazowe, które określają podstawowe cele i zasady funkcjonowania WPR w latach 2021-2027.

Obecnie w resorcie rolnictwa trwają prace w zakresie zidentyfikowanych potrzeb, analiz SWOT dla ww. 9 celów szczegółowych. Prace te są prowadzone równolegle z toczącymi się na szczeblu UE negocjacjami dotyczącymi pakietu legislacyjnego, który określa zasady programowania, wdrażania i rozliczania wydatków Wspólnej Polityki Rolnej w okresie 2021-2027. Programując nową WPR, Polska dąży do wykorzystania dostępnej państwu członkowskiemu autonomii dla uwzględnienia krajowych uwarunkowań oraz potrzeb.W projektowaniu interwencji zakłada się silniejsze ukierunkowanie wsparcia na zidentyfikowane potrzeby, sektory, typy gospodarstw, obszary problemowe. Jednocześnie zakłada się kontynuację sprawdzonych już działań i rozwiązań wraz z ich modyfikacją (m.in. w ślad za wnioskami z ocen PROW 2014-2020 i wg przeprowadzonej analizy potrzeb oraz w oparciu o zgłaszane postulaty interesariuszy działających na rzecz sektora rolno spożywczego i obszarów wiejskich, w tym Krajowej Rady Izb Rolniczych).

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że projektowany dokument podlegał będzie szerokim konsultacjom ze wszystkimi interesariuszami, partnerami społeczno — gospodarczymi oraz związkami i organizacjami zrzeszającymi rolników, w tym również z przedstawicielami producentów drobiu. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań, analiz oraz konsultacji publicznych opracowany zostanie zakres instrumentów wsparcia oraz określone zostaną kategorie odbiorców pomocy. Cała treść odpowiedzi umieszczona jest na  naszej stronie internetowej  www.izbarolnicza.lodz.pl.

W dniu 4 sierpnia 2020r. Zarząd KRIR  wystąpił ponownie na wniosek izb rolniczych m.in. IRWŁ  do Ministra Środowiska -  Michała Wosia o wprowadzenie odszkodowań za szkody powodowane przez ptaki. Problem ten narasta ponieważ, w ocenie rolników, zwiększają się populacje dzikich zwierząt. Szkody powodowane są głównie przez dzikie gęsi, żurawie, kormorany, łabędzie i inne.

W dniu 24 sierpnia 2020r. Zarząd IRWŁ przekazał do KRIR uwagi do projektu przygotowanego przez Copa – Cogeca , w którym przedstawiono  punkty odnoszące do głównych wyzwań , przed którymi staną obszary wiejskie w najbliższej przyszłości, a także uwzględniono wydarzenia w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu.

W dniu 25 sierpnia 2020r. Zarząd IRWŁ wystąpił z pismem do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi o rozwiązanie umowy dzierżawy obwodu łowieckiego dla Koła nr 39  „Błękitne Źródła” z uwagi na liczne skargi od rolników na działalność ww. Koła.

 

W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał opinie do projektu:

- rozporządzenia w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru zwierząt;                                                                                                              - rozporządzenia w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne;                                        

  - ustawy o podatku rolnym oraz o podatku leśnym;                                                                              

  - rozporządzenia w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020r.                                

  - rozporządzenia w sprawie zaliczek na poczet pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych PROW na lata 2014-2020 za 2020 r.

 

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ

W omawianym okresie odbyło się jedno posiedzenie  Rady Powiatowej IRWŁ w Rawie Mazowieckiej w dniu 11 sierpnia 2020 r. Delegaci rozmawiali o trudnej sytuacji w rolnictwie.

Natomiast przedstawiciele instytucji sektora rolnego przekazali informacje m.in. na temat dopłat bezpośrednich,  pomocy rolnikom w ramach tarczy antykryzysowej,  oceny stanu sanitarno-weterynaryjnego województwa łódzkiego, zatrudniania cudzoziemców - pracowników sezonowych  w gospodarstwach rolnych czasie pandemii. 

 

Funduszu Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

 

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego była organizatorem wypoczynku letniego  w formie półkolonii w 2020 roku  dla dzieci i młodzieży (urodzonych od 1 stycznia 2004 roku
i których co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego).

W tym roku w związku z epidemią COVID – 19, półkolonie odbyły  się przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wypoczynek  odbył się w dniach  10-21 sierpnia 2020r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczku. W półkoloniach uczestniczące dzieci  każdego dnia poprzez gry, zabawy, quizy mieli możliwość ciekawego spędzenia wolnego czasu. Dodatkowo organizowane były zajęcia z papieroplastyki prowadzone w różnych technikach plastycznych, zajęcia ruchowe oraz zajęcia biblioteczne z ciekawym programem gier i zabaw.  Atrakcją półkolonii były  wyjazdy na basen do Kleszczowa oraz jednodniowa wycieczka do Poznania. Frajdą dla dzieci była możliwość poznania tajemnicy przepisu i własnoręcznego wyrobienia Rogala Świętomarcińskiego, następnie jego degustacja. Przy okazji świetnej zabawy uczestnicy półkolonii poznali również niektóre zwroty gwary czy historię miasta ilustrowaną animacją „Rogalowa Historia Poznania”.  Zwiedzano Starówkę Poznania, gdzie w południe podziwiano trykające poznańskie koziołki, które są symbolem miasta.  Półkolonie   zostały  dofinansowane  ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Targi, konferencje, spotkania,

W dniu 20 sierpnia 2020 roku w siedzibie Zarządu Zlewni w Łowiczu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące problemów związanych z suszą oraz gospodarką wodną na terenie działania Zarządu Zlewni we współpracy z sektorem rolnictwa, z lokalnymi samorządami, instytucjami związanymi z rolnictwem. Spotkanie poprowadził Dyrektor Zarządu Zlewni   w Łowiczu Pan Krzysztof Kołodziejczyk, który przedstawił obszerną prezentację mówiącą  o zasobach i zadaniach Wód Polskich. W dalszej części spotkania udział wzięli Kierownik Nadzoru Wodnego w Łęczycy, Łodzi Wschód i Zgierzu. Omówili oni działania Nadzoru Wodnego na ich terenie. Wykonują wiele ważnych zadań  m.in. obsługują urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, prowadzą postępowania dotyczące zgód  wodnoprawnych oraz opracowują strategie i plany. Z ramienia Izby Rolniczej  Województwa Łódzkiego uczestniczyli: Włodzimierz Jaworski – Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie,  Magdalena Studzińska – pracownik BP IRWŁ.

W dniach 21-23 sierpnia 2020 r. odbyły się POTATO POLAND – Krajowe Dni Ziemniaka w Gospodarstwie  Rolnym Lubków  w województwie dolnośląskim, powiat bolesławiecki gmina Warta Bolesławiecka. Głównym organizatorem wydarzenia była  Polska Federacja Ziemniaka, a współorganizatorami: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB BONIN.      W edycji 2020 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi po raz kolejny objęło rolę współorganizatora POTATO POLAND. W tym wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele IRWŁ.

Inna działalność IRWŁ

- Biura Powiatowe Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego prowadzą nabór rolników na szkolenia dla użytkowników profesjonalnych  z zakresu stosowania środków ochrony roślin. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z miejscowym Biurem Powiatowym IRWŁ. 

- Delegaci Rad Powiatowych IRWŁ na wniosek gmin uczestniczą w pracach komisji  ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

- Bezpłatna publikacja Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego miesięcznik „W NOWEJ ROLI” trafia do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych  dla  rolników.                                                                              

Wszystkie działania, interwencje  podejmowane przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są dostępne na stronie internetowej IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.pl

 

                                                                                                                                                     Prezes Izby Rolniczej                                                                                                                                                                                      Województwa Łódzkiego                                                                                                                                                   /-/ Bronisław Węglewski