Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc wrzesień 2020 r.

Część merytoryczna

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze.

W dniu 2  września 2020 r. w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Bronisław Węglewski – Prezes IRWŁ i na wniosek Rady Powiatowej IRWŁ w Rawie Mazowieckiej zwrócił się do Prezesa KRIR- Wiktora Szmulewicza:

-  o podjęcie działań  w   celu zmniejszenia procedur kredytowych rolnika wymaganych przez banki podczas udzielania kredytów rolnikom. Rolnicy skarżą się, że często banki chcąc udzielić niewielkiego nawet kredytu, żądają zbyt dużych zabezpieczeń (dwóch poręczycieli z odpowiednim majątkiem oraz cały majątek rolnika – kredytobiorcy). To wiąże się z wydłużeniem uzyskania kredytu przez rolnika.

-  o ponowne podjęcie działań mających na celu  wszczęcie procedury przez Ministerstwo Rolnictwa o uzyskanie zgody Unii Europejskiej na rozszerzenie pomocy na wszystkie gałęzie produkcji rolniczej. Do Biura IRWŁ zgłaszają się rolnicy, którzy nie zostali objęci pomocą COVID -19 szczególnie sadownicy, pszczelarze, hodowcy kaczek, strusi. Jednocześnie informuję, że IRWŁ w uwagach do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje  typu „ Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID -19 m.in. wnioskowała o pomoc dla wszystkich rolników, którzy ponieśli straty wskutek pandemii.

W związku z sygnałami wpływającymi do Biura IRWŁ od osób niepełnosprawnych pracujących w rolnictwie, którzy nie otrzymali  w 2018r. w ramach pomocy de minimis refundacji wypłacenia czwartej raty na ubezpieczenie w KRUS ( bez składki zdrowotnej)  również  w 2019 roku niepełnosprawni  nie otrzymali czwartej raty refundacji oraz w 2020 r.  jest już skończony limit de minimis więc najprawdopodobniej w tym roku również nie otrzymają  trzeciej i czwartej raty refundacji; w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Bronisław Węglewski – Prezes IRWŁ w dniu 11 września 2020r.  zwrócił się do Prezesa KRIR – Wiktora Szmulewicza  o podjęcie interwencji w tej sprawie.

W dniu 17 września 2020 r. w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Bronisław Węglewski – Prezes IRWŁ , popierając wnioski zgłoszone przez członków  Rady Powiatowej IRWŁ w Opocznie, przekazał Prezesowi KRIR – Wiktorowi Szmulewiczowi  w celu rozpatrzenia i dalszej realizacji wniosków.

 1. Podjęcie działań mających na celu pomoc rolnikom w ramach COVID-19 dla posiadaczy 1 sztuki zwierzęcia. Każdy rolnik nawet najmniejszy posiadający jedno zwierzę powinien mieć możliwość uzyskania dopłaty.
 2. Podjęcie działań w celu dodatkowego odstrzału dzików, gdyż rolnicy znów mają z nimi problem, niszczą im uprawy, zasiewy.
 3. Podjęcie działań mające na celu poprawę nawierzchni dróg gruntowych, które służą rolnikom do dojazdu na pole, a są często bardzo złej jakości przez co narażają rolników na dodatkowe koszty np. częstsze naprawy ciągników.

W dniu 17 września 2020 r.  w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego- Bronisław Węglewski – Prezes IRWŁ zwrócił się zarówno do Wojewody Łódzkiego jak i Marszałka Województwa Łódzkiego  o pilne zorganizowanie spotkania instytucji pracujących na rzecz rolnictwa województwa łódzkiego. Tematyka spotkania powinna dotyczyć trudnej sytuacji w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem:

  - sytuacji na rynku trzody chlewnej, w związku z zagrożeniem wirusem ASF, którego    w województwie łódzkim jeszcze nie ma, ale  występuje w województwach ościennych.      W związku z wykryciem  w ostatnich dniach ogniska ASF w Wschodnich Niemczech  wystąpiły drastyczne spadki cen skupu żywca wieprzowego w naszym kraju.

III/VI Walne Zgromadzenie IRWŁ

Przewodniczący i Delegaci Rad Powiatowych IRWŁ spotkali się we wtorek 15 września 2020 r. na III w VI kadencji Walnym Zgromadzeniu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego by rozmawiać o aktualnej sytuacji w polskim rolnictwie. Walne Zgromadzenie IRWŁ odbyło się w sali konferencyjnej nowej siedziby Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ulicy Beskidzkiej 124. Przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, Prezes IRWŁ – Bronisław Węglewski oraz Delegat na WZ IRWŁ, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego – Andrzej Górczyński przecięli wstęgę. Budynek poświęcił ks. Jarosław Leśniak – Duszpasterz Rolników Archidiecezji Łódzkiej. Natomiast uroczyste otwarcie siedziby Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  z udziałem gości zaproszonych odbędzie się  w późniejszym terminie. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczył Bronisław Węglewski – Prezes IRWŁ. W posiedzeniu uczestniczył Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Dyrektor Biura KRIR – Katarzyna Szczepaniak. Prezes KRIR przedstawił sprawozdanie z działalności KRIR. Przedstawił stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie, w tym w sprawie zapowiedzianego projektu ustawy dotyczącej praw zwierząt, która mówi m.in. o zakazie hodowli zwierząt futerkowych, czy ograniczeniu uboju rytualnego. Zaznaczył, że  Krajowa Rada Izb Rolniczych stanowczo wnosi o nie wszczynanie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, przygotowanym przez Prawo i Sprawiedliwość, przy udziale Forum Młodych PiS. Za szczególnie szkodliwe należy uznać propozycje dotyczące zakazu uboju rytualnego oraz zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Rozwiązania te negatywnie wpłyną na ekonomię gospodarstw rolnych, doprowadzając do pogorszenia sytuacji finansowej rolników i ich rodzin. Wpłynie to także na cały sektor rolno – przemysłowy, zmniejszając znaczenie polskich przedsiębiorstw, w szczególności na światowym rynku mięsa wołowego i drobiowego. Projekt ten dotknie również sektor usług utylizacyjnych, zwiększając  w tym zakresie rolę przedsiębiorców zagranicznych, przede wszystkim niemieckich. Brak zwierząt futerkowych bowiem spowoduje, że odpady z hodowli drobiu (którymi są karmione zwierzęta futerkowe), będą musiały podlegać utylizacji, a w sektorze tym widoczna jest duża ekspansja przedsiębiorstw zagranicznych.    Jerzy Kuzański – Dyrektor Biura IRWŁ przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2019 oraz za okres od II do III w VI kadencji Walnego Zgromadzenie IRWŁ. Piotr Kociołek – Prezes Sam-Rol Sp. z o.o. przedstawił sprawozdanie z działalności spółki.  

Zgromadzeni przedstawiciele samorządu rolniczego dyskutowali na temat zagrożenia wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń. Zadania związane z bioasekuracją powodują zwiększenie nakładów na produkcję trzody chlewnej, a co za tym idzie wzrostu rolniczych zobowiązań. Istnieje zagrożenie likwidacji produkcji trzody chlewnej  w mniejszych i mniej zasobnych gospodarstwach. Również wnioskowano  o wprowadzenie  ceny minimalnej na produkty rolne. Poruszono temat zmiany ustawy o nasiennictwie i rozporządzenia o materiale siewnym. Rolnik przed złożeniem wniosku powinien znać stawki dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.  W czasie obrad, Walne Zgromadzenie IRWŁ udzieliło absolutorium Zarządowi IRWŁ  w składzie: Bronisław Węglewski – Prezes IRWŁ, Andrzej Komala – Wiceprezes IRWŁ, Członkowie Zarządu: Ewa Bednarek, Adam Michaś, Jacek Ossowicz . Członkowie III/VI Walnego Zgromadzenia IRWŁ podjęli następujące uchwały:

nr  1/IX/VI/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z działalności statutowej za rok 2019.

nr  2/IX/VI/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z działalności finansowej za rok  2019.

nr 3/IX/VI/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z działalności za rok 2019.

nr 4/IX/VI/20 w sprawie udzielenia absolutorium dla  Zarządu Izby  Rolniczej Województwa Łódzkiego za okres od 01.01.2019 do 03.09.2019r.

nr 5/IX/VI/20 w sprawie udzielenia absolutorium dla  Zarządu Izby  Rolniczej Województwa Łódzkiego za okres od 04.09.2019 do 31.12.2019r.

nr 6/IX/VI/20 w sprawie uchwalenia budżetu Izby Rolniczej Województwa  Łódzkiego na rok 2020.

Nr 7/IX/VI/20 w sprawie zmiany Statutu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Na zakończenie III/VI Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego delegaci podjęli następujące wnioski.

 1. Podjąć działania mające na celu zmianę rozporządzenia MRiRW z dnia 24 sierpnia 2020r.w sprawie szczegółowych warunków trybu przyznawania oraz wypłaty finansowej na operacje typu „ Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID – 19”objętych PROW na lata 2014-2020 . Producentom gęsi (tucz) przesunięto termin dostawy do zakładów do początku września w związku z tym zostali pominięci z pomocy dla rolnictwa                 w ramach COVID-19. Wobec powyższego wnosi się o zmianę w pkt.2(….) który   w okresie od 15 marca 2020r. do dnia 15 września 2020r. dokonał przemieszczenia (…..) gęsi rzeźnych.
 2. Podjąć działania mające na celu pomoc producentom jałówek i kaczek , którzy nie zostali objęci w ramach COVID-19.
 3. Podjąć działania mające na celu przeprowadzenie badań zbóż importowanych  z Czech, Słowacji i Ukrainy na obecność pestycydów. Duży import zbóż bez żadnych kontroli na granicy powoduje duży spadek cen krajowego zboża.
 4. Podjąć działania mające na celu zbadanie czy nie nastąpiła zmowa cenowa  w skupie jabłek przemysłowych. Co tydzień obniżana jest cena o 5 groszy na 1 kg a jabłek przemysłowych jest bardzo mało. Cena powinna być ustalana na dany sezon przez producentów i podmioty skupowe w oparciu o dane Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i GUS-u.
 5. Podjąć działania mające na celu zmianę przepisów odnośnie kontroli weterynaryjnych w małych gospodarstwach produkujących trzodę chlewną do 150   wysłuchania stanowiska rolników w związku ze zbliżającym się wyczerpaniem złóż KWB Bełchatów . Rolnicy chcą ubiegać się o środki na przeciwdziałanie degradacji gleb.
 6. Podjąć działania mające na celu przedstawienie ilości rozpatrywanych wniosków odnośnie szkód górniczych na rzecz rolników przez KWB Bełchatów za 2019-2020 w tym odmowy oraz zorganizować spotkanie przedstawicieli KWB z Radą Powiatową IRWŁ w Pajęcznie.
 7. Podjąć działania aby niewykorzystane przez Rady Powiatowe IRWŁw 2020 r. środki finansowe z grupy „ Działalność statutowa i ustawowa Rad Powiatowych”, zwiększyły o tę kwotę planowane środki w w/w grupie w budżecie i planie finansowym na rok 2021.
 8. Podjąć działania mające na celu przywrócenie dla dyspozycji Rady powiatowej środków niewypłaconych delegatom za nieobecność na posiedzeniach Rad Powiatowych IRWŁ.
 9. Podjąć działania mające na celu zorganizowanie następnego Walnego Zgromadzenia IRWŁ w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych.

W dniu 16 września 2020r. wnioski według kompetencji zostały przekazane do KRIR; KWB Bełchatów oraz do  Zarządu IRWŁ w celu rozpatrzenia i dalszej realizacji.

W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał opinie do projektu:

- rozporządzenia MRiRW w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego;  
- rozporządzenia MRiRW w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania materiału siewnego, oceny tego materiału , wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji;
- rozporządzenia MRiRW w sprawie zalesiania gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne;                                                                                                                     -rozporządzenia MRiRW w  sprawie określenia jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego;                     -rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „ Rozwój przedsiębiorczości-rozwój usług rolniczych”;
- ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw;
- rozporządzenia MRiRW w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa;
- konsultacji profile żywieniowe;
- rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez KOWR  związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół; 

Posiedzenie Komisji  Rewizyjnej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

W dniu  9 września 2020r. w siedzibie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego przy   ul. Beskidzkiej 124 w Łodzi  odbyło się posiedzenie Komisji  Rewizyjnej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Członkowie Komisji zapoznali się ze Sprawozdaniem z dochodów i wydatków IRWŁ – stan na 31 sierpnia 2020 r. oraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu i planu finansowego za 2019 r. Komisja przygotowała sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2019 roku oraz  wniosek   o  absolutorium dla Zarządu IRWŁ za rok 2019.

 

Posiedzenia Komisji ds. Statutu, Budżetu i Regulaminów Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

W dniu  9 września 2020r. w siedzibie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego przy   ul. Beskidzkiej 124 w Łodzi  odbyło się posiedzenie Komisji ds. Statutu, Budżetu     i Regulaminów Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Członkowie komisji zapoznali się  ze  Sprawozdaniem z dochodów i wydatków – stan na 31.08.2020 r.  oraz z  projektem budżetu i założeniami planu finansowego na rok 2020. Również Komisja wydała opinię   w  sprawie projektu budżetu i założeń planu finansowego na rok 2020.

W dniu 15 września 2020r. w siedzibie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego przy     ul. Beskidzkiej 124 w Łodzi  odbyło się kolejne  posiedzenie Komisji ds. Statutu, Budżetu i Regulaminów Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Członkowie zapoznali się ze zmianami w Statucie IRWŁ i wydali opinię w tej sprawie.

 

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ

W omawianym okresie odbyły się dwa posiedzenia  Rady Powiatowej IRWŁ (w dniu 11.09.2020 r. w Opocznie oraz w dniu 29.09.2020 r. w Wieluniu). Delegaci rozmawiali  o trudnej sytuacji w rolnictwie, programie wapnowania.

Natomiast przedstawiciele instytucji sektora rolnego przekazali informacje m.in. temat zasad i kryterium  funkcjonowania programu wapnowania,  pobierania prób glebowych oraz stanu sanitarno-weterynaryjnego województwa łódzkiego. 

Targi, konferencje, spotkania, dożynki

W dniu 4  września 2020 roku   w miejscowości Orłów Kolonia w  gminie  Bedlno  w powiecie kutnowskim odbyło się drugie spotkanie programu pilotażowego "Lokalne Partnerstwa ds. Wody" (LPW) .

Uczestnicy spotkania pojechali w teren, do jazu Orłów na rzece Moszczenica. Lech Kazimierski - Kierownik Nadzoru Wodnego w Kutnie przedstawił  historię  budowy  obiektu oraz  sposób działania i konserwacji jazu.

Po powrocie Barbara Miszkiewicz  ze Starostwa Powiatowego w Kutnie przekazała informację na temat pozyskiwania funduszy przez Spółki wodne, planowanych  zmianach w prawie wodnym oraz wyjaśniła wiele kwestii związanych z pozwoleniami i zgłoszeniami wodnoprawnymi.

 Waldemar Kuta - Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławkuoraz Krzysztof Kołodziejczyk- Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu odpowiadali na zadawane pytania w kwestiach dotyczących gospodarowania wodami. Zadeklarowali chęć pomocy przy organizacji spotkań LPW.

Pan Damian Bujała  Kierownik Spółki Wodnej w Bedlnie zaprezentował jej działalność. Założona w 1984 roku spółka funkcjonująca bardzo prężnie, która wygrywa liczne przetargi oraz świadczy usługi wodno-kanalizacyjne.

Z ramienia Izby Rolniczej Województwa  Łódzkiego uczestniczyli : Włodzimierz Jaworski- Przewodniczący  IRWŁ w Kutnie, Delegaci IRWŁ w Kutnie:  Konrad Olejniczak, Robert Pawlikowski oraz pracownik Biura Powiatowego IRWŁ w Kutnie – Magdalena Studzińska.

W dniu 5 września 2020 r.  w Rogowie  na polach Pani Bogny Gajzlerowicz Starostwo Powiatowe w Brzezinach zorganizowało po raz XII  Powiatowy Konkurs Orki. Wydarzenie miało to na celu wyłonienie wśród rolników najlepszego traktorzystę (oracza). Oceniany był styl, dokładność, głębokość orki, a także właściwe ustawienie pługa. W XII Powiatowym Konkursie Orki wzięło udział 8  zawodników rywalizujących  w dwóch kategoriach: pług zagonowy i pług obrotowy. Uczestnicy konkursu wykonywali orkę za pomocą nowoczesnych sprzętów oraz tradycyjnych np. ciągnikiem C 360. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali nagrody od organizatorów i sponsorów, wśród których była m.in.: Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego.

W dniu 6  września 2020 r. przedstawiciele łódzkiego samorządu rolniczego wzięli udział w Jasnogórskich Dożynkach.  Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego reprezentował  poczet sztandarowy  w składzie: Janusz Frydrychowski – Delegat WZ IRWŁ oraz  Marzanna Frydrychowska i Patryk Gasiński.

Uroczystą Mszę Świętą z błogosławieństwem płodów ziemi i wieńców żniwnych odprawił metropolita białostocki abp Tadeusz Wojda. W przeddzień dożynek, tj. 5 września, przedstawiciele izb rolniczych spotkali się, aby omówić bieżące sprawy w rolnictwie.

W spotkaniu udział wzięli Minister Rolnictwa  i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz Jan Białkowski – Podsekretarz Stanu  w MRiRW. Poruszono wiele problemowych kwestii – m.in. brak pomocy dla producentów trzody chlewnej w cyklu otwartym w ramach pomocy w związku z Covid. 

W dniach 9-10 września 2020 r. w Jachrance odbyła się konferencja oraz warsztaty pt. „Gospodarstwa rodzinne w dobie globalizacji” zorganizowana przez Krajową Radę Izb Rolniczych w partnerstwie z Lubelską Izbą Rolniczą, Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego, Pomorską Izbą Rolniczą  w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich- Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej KSOW PROW na lata 2014-2020. W konferencji i warsztatach uczestniczył Zarząd IRWŁ , Delegat do KRIR oraz Dyrektor Biura IRWŁ.

W dniu 11 września 2020 r. na  terenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej obchodzono jubileusz 20-lecia istnienia Stowarzyszenia Agroturystycznego Ziemi Zgierskiej, który był okazją do podziękowania prezesowi oraz wszystkim członkom, za pracę na rzecz rozwoju agroturystyki na terenie Ziemi Zgierskiej.             W obchodach jubileuszu   z  ramienia IRWŁ uczestniczył – Jerzy Kuzański Dyrektor Biura IRWŁ, który wręczył listy gratulacyjne dla zasłużonych członków Stowarzyszenia.  Zastępca wojewody łódzkiego – Karol Młynarczyk odznaczył prezesa Stowarzyszenia – Zbigniewa Hauke „Srebrnym Krzyżem Zasługi” nadanym przez Prezydenta RP za całokształt jego działalności na rzecz rozwoju i promocji turystyki w naszym regionie.

W dniu 27 września 2020 r. w Archikatedrze w Łodzi odbyły się Diecezjalne Dożynki.  Z ramienia IRWŁ uczestniczył Jerzy Kuzański – Dyrektor Biura IRWŁ.

Inna działalność IRWŁ

- Biura Powiatowe Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego prowadzą nabór rolników na szkolenia dla użytkowników profesjonalnych  z zakresu stosowania środków ochrony roślin. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z miejscowym Biurem Powiatowym IRWŁ. 

- Bezpłatna publikacja Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego miesięcznik „W NOWEJ ROLI” trafia do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych  dla  rolników.                                                                              

Wszystkie działania, interwencje  podejmowane przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są dostępne na stronie internetowej IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.pl

 

Prezes  Izby Rolniczej

Województwa Łódzkiego   

/-/ Bronisław Węglewski