IV w V kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Kolejny już raz przedstawiciele rolników województwa łódzkiego mieli okazję dyskutować na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie. IV w V kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego rozpoczęło się 10 grudnia 2016 roku uroczystym wprowadzeniem sztandaru IRWŁ do Sali Sejmiku Województwa Łódzkiego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący i Delegaci Rad Powiatowych IRWŁ, a także Zarząd IRWŁ w składzie: Bronisław Węglewski – Prezes IRWŁ, Andrzej Komala – Wiceprezes IRWŁ oraz Członkowie Zarządu: Ewa Bednarek, Mariusz Cheba, Dariusz Kowalczyk, jak również Członek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych - Robert Nowak. Wśród zaproszonych na Walne Zgromadzenie IRWŁ gości - przedstawicieli instytucji okołorolniczych współpracujących z IRWŁ byli: Jakub Gajewski – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Przemysław Majchrowski Dyrektor COBORU Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie, Tomasz Nowicki – Dyrektor KRUS OR w Łodzi, Paweł Jegier – Dyrektor ARiMR OR w Łodzi, Janusz Ciesielski – Zastępca Dyrektora ANR OT w Warszawie filia w Łodzi, Anna Bieniawska – Dyrektor Biura Regionalnego TUW „TUW” w Łodzi, Cezary Dzierżek – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Magdalena Kuszewska-Zachary i Katarzyna Leszczyńska - przedstawicielki Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. Gościem specjalnym z okazji świątecznej oprawy Walnego Zgromadzenie IRWŁ był ks. Jarosław Leśniak – Duszpasterz Rolników Archidiecezji Łódzkiej. Reprezentanci instytucji współpracujących z IRWŁ przedstawili Walnemu Zgromadzeniu IRWŁ informacje dotyczące bieżących problemów z jakimi spotykają się w naszym województwie. Rozmawiano m.in. na temat działań dotyczących zagrożenia Afrykańskim Pomorem Świń, kontroli prowadzonych pod kątem zmian przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, rosyjskiego embarga, 

W czasie obrad Walne Zgromadzenie IRWŁ przegłosowało m.in.: uchwałę dotyczącą zmian w Statucie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, uchwałę zatwierdzającą skład organu doradczo-opiniodawczego - Rady ds. Kobiet Wiejskich i ich rodzin - działającego w czasie V kadencji Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Walne Zgromadzenie IRWŁ wyraziło również zgodę na rozpoczęcie inwestycji polegającej na budowie budynku administracyjno-biurowego z kompleksem szkoleniowo-konferencyjnym na działce IRWŁ przy ul. Beskidzkiej nr 124 w Łodzi.

Delegaci Rad Powiatowych IRWŁ z całego województwa Łódzkiego w trakcie dyskusji wypracowali szereg wniosków, m.in.:

 1. Powołać Panią Annę  Bieniawską – Dyrektora Biura Regionalnego TUW „TUW”  w Łodzi jako eksperta ds. problemów kobiet wiejskich, działającego w ramach organu doradczo - opiniodawczego tj.  Rady ds. Kobiet Wiejskich i ich Rodzin.
 2. Podjąć działania ułatwiające przemieszczanie ziemniaków do państw Unii Europejskiej poprzez wykorzystanie programu de minimis do pełnego finansowania badań ziemniaków przeznaczonych do sadzenia. Obecnie poziom bakteriozy pierścieniowej w Polsce jest na poziomie 10-12%  i  daje Polsce jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. Taki stan oznacza znaczne ograniczenia w przemieszczaniu ziemniaków w UE. Rolnicy chcący przemieszczać lub eksportować ziemniaki zgłaszaliby zapotrzebowanie badań na bakteriozę ziemniaków sadzeniaków przed wysadzeniem w pole do PIORiN (jest to najtańszy i najbardziej efektywny sposób walki z bakteriozą pierścieniową pozwalający na wysadzanie ziemniaków sadzeniaków o znanej zdrowotności). Po wykonaniu badań na bakteriozę pierścieniową rolnicy składaliby wniosek do PIORiN o udzielenie pomocy de minimis pokrywającą całkowity koszt badań.
 3. Zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zasady finansowania Agencji Nasiennej sp. z o.o. w Lesznie. Rolników interesuje jaka część środków finansowych przeznaczona jest na funkcjonowanie spółki, a ile środków przeznaczonych jest na prace badawcze dotyczące odmian.
 4. Podjąć ponowne działania w celu zmniejszenia populacji zwierzyny łownej na terenie kraju (dzika, jelenia a także bobra).
 5. Ponownie wnioskować o wprowadzenie w trybie pilnym zmian w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników umożliwiających zaliczenie okresów zatrudnienia i podleganiu ubezpieczeniu społecznemu na zasadach ogólnych tj. w ZUS do okresów ubezpieczenia w KRUS – od których uzależnione jest nabycie praw do emerytury rolniczej. Wielu ubezpieczonych legitymuje się mieszanymi okresami ubezpieczenia w ZUS i KRUS. Część ZUS-owska wypłacana jest w postaci emerytury kapitałowej, część KRUS-owska jako emerytura rolnicza. Jednak wiele osób nie spełnia prawa do emerytury rolniczej przez brak wymaganego 25-letniego okresu ubezpieczenia w KRUS.
 6. Wnioskować o utrzymanie dotychczasowego wieku emerytalnego dla rolników (kobieta 55 lat, mężczyzna 60 lat).
 7. Podjąć działania mające na celu uproszczenie prowadzenia rejestru działań na terenach OSN poprzez wpisywanie tylko stosowania nawozów mineralnych i organicznych, a nie wszystkich działań agrotechnicznych jak to obecnie wykonują rolnicy.
 8. Podjąć starania mające na celu wprowadzenie w Sejmie, przy uchwalaniu ustaw, rozporządzeń obowiązkowego czytania opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych. 
 9. Podjąć działania mające na celu wprowadzenie opłaty zryczałtowanej w zakresie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych przy zatrudnianiu cudzoziemców.  Proponujemy, aby rolnik miał prawo wyboru w zakresie formy zatrudnienia cudzoziemca. Proponujemy wprowadzić nowy rodzaj umowy - umowę zatrudnienia cudzoziemców do prac sezonowych w rolnictwie (zbiór owoców).
 10.  Wnioskować o uwzględnienie  technologii żywienia drobiu i trzody chlewnej w projekcie ustawie „Wykorzystanie roślin wysokobiałkowych  w produkcji pasz” Wyżej wymieniony projekt ustawy budzi wielki niepokój wśród producentów trzody chlewnej  i drobiu. Technologia tuczu zwierząt nie wskazuje tych roślin do stosowania  w pełnym zakresie. Zwiększy to znacznie koszty produkcji.

 

Relacja Łódzkich Wiadomości Dnia - TVP 3 Łódź z Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego (od 07:40)

Od 20 lat Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wpisuje się w działalność organizacji rolniczych, dbając o rozwój obszarów wiejskich. Przed nami kolejne, nowe wyzwania.

Jako rolnicy, możemy być dumni z polskich produktów, z polskiego mleka, mięsa, owoców, warzyw i przetworów, które można, a nawet trzeba promować w Europie i na świecie. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego działa właśnie na rzecz polskiego rolnictwa i rynków rolnych oraz wpływa na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczy w jej realizacji. Dzięki zaangażowaniu IRWŁ, w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego do roku 2020 i w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030, rolnictwo jest wyeksponowane jako jeden z 5 najważniejszych działów gospodarki województwa łódzkiego. Pozwoliło to na włączenie obszarów wiejskich w procesy rozwoju regionalnego. Aktywność samorządu rolniczego jest jednak wielowymiarowa, m.in. określa ją art.5 ustawy o izbach rolniczych i zadania statutowe, które Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego m.in. realizuje poprzez:

 • udzielanie rolnikom porad we wszystkich kwestiach związanych z rolnictwem,
 • udzielanie porad prawnych,
 • działanie na rzecz minimalizacji skutków strat ponoszonych przez rolników, wywołanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, a także szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną i leśną poprzez pracę w komisjach szacujących szkody,
 • współpracę z administracją rządową i samorządem terytorialnym w sprawach wsi i rolnictwa,
 • udział przedstawicieli IRWŁ w organach i ciałach doradczych administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
 • współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami działającymi w zakresie rolnictwa,
 • organizację narad, konferencji poświęconych sprawom wsi i rolnictwa, targów i wystaw produktów rolnych, a także pomoc członkom Izby w uczestnictwie w targach, giełdach, wystawach i konkursach rolniczych,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej związanej z rolnictwem,
 • wspieranie powstawania i działalności organizacji producentów rolnych,
 • zgłaszanie i wspieranie inicjatyw na rzecz aktywizacji gospodarczych i tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego realizuje również projekty promujące rolnictwo województwa w Polsce i w Europie (m.in. projekt – Promocja Marki „Rolnictwo energią regionu łódzkiego”). Nasi przedstawiciele biorą czynny udział w pracach Wojewódzkiego Zespołu ds. Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w zakresie realizacji nowego systemu doświadczalnictwa i rekomendacji nowych odmian do praktyki rolniczej.

W każdym z 21 powiatów zostało utworzone Biuro Powiatowe IRWŁ, którego praca skupia się na udzielaniu porad, organizacji szkoleń i niesieniu doraźnej pomocy rolnikom w terenie.

Zapraszamy do naszych oddziałów!