IX Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji

16 września 2017 r. w Spale odbyło się IX Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych, w którym udział wzięła także Pani Maria Fajger – Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z ramienia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w posiedzeniu udział wzięli Bronisław Węglewski - Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz Adam Michaś - delegat IRWŁ do KRIR. Podczas posiedzenia przyjęto dwa stanowiska: dotyczące łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz  pomocy przez Rząd gospodarstwom rolnym poszkodowanym przez nawałnice, huragany, deszcze nawalne i długotrwałe opady uniemożliwiające zbiór.

W związku z nadal rozprzestrzeniającym się wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF), samorząd rolniczy wnosi o podjęcie niezbędnych działań mających na celu przede wszystkim zatrzymanie dalszego rozszerzania się wirusa, ale także łagodzenia skutków wystąpienia choroby.

Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych należy podjąć działania mające na celu całkowitej depopulacji dzika w strefach zapowietrzonych i zagrożonych. Pomimo istniejącej możliwości sanitarnego odstrzału dzików, program nie do końca przynosi zamierzone efekty. Populacja dzików, które są wektorem przenoszenia choroby jest w dalszym ciągu na wysokim poziomie, co skutkuje zagrożeniem dalszego rozwoju choroby. Dodatkowo należy zabezpieczyć pełne i właściwe rekompensaty dla hodowców, którzy zdecydują się na zaniechanie produkcji trzody chlewnej.

Wymagania bioasekuracji zawarte w programie dotyczące m.in.: przeprowadzania okresowych zabiegów dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku); zabezpieczenia budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych; zabezpieczenia budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa czy utrzymywania świń w gospodarstwie w budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne wymagają od hodowców nakładu ogromnych środków finansowych. Należy zapewnić pełen zwrot poniesionych kosztów, ponieważ dodatkowe, tak wysokie obciążenia mogą znacznie pogorszyć i tak trudną sytuację finansową wielu hodowców, którzy dodatkowo borykają się z trudnościami ze sprzedażą swoich świń, z uwagi na ograniczenia na terenach objętych wirusem ASF.

W kwestii nawałnic, huraganów i deszczy nawalnych – zdaniem członków KRIR w  pierwszej kolejności należy przekazać komisjom szacującym, powołanym przez wojewodów, jasnych i przejrzystych zasad postępowania. W przypadku wystąpienia nagłych katastrof, komisje mają wiele wątpliwości, co do sposobu szacowania strat. Ważne jest też, aby procedury te odbywały się w jak najkrótszym możliwym czasie, aby można było wypłacić pełne odszkodowania.

Ponadto, samorząd rolniczy wnioskuje o natychmiastową wypłatę dopłat bezpośrednich za 2016 r. rolnikom, którzy jeszcze ich nie otrzymali. W tej grupie jest wielu rolników, którzy dodatkowo ucierpieli w wyniku nawałnic. Należy też w pierwszej kolejności wypłacić poszkodowanym rolnikom prowadzącym działalność na obszarach dotkniętych klęską wszystkie przysługujące im środki: zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich za 2017 r., dopłaty do materiału siewnego oraz dopłaty do paliwa rolniczego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

(Źródło: KRIR)