JUBILEUSZ  70 – LECIA Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa w Łodzi

„ Nauki i umiejętności dopiero stają się użytecznymi,

Gdy są w praktyce do użytku publicznego zastosowane”.

Stanisław Staszic

1.HISTORIA

20 XII 1950r. kadra inżynieryjno – techniczna rolnictwa woj. łódzkiego powołała samodzielne  Stowarzyszenie Agrotechników, które w 1952r.  zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa i zostało sfederowane z Naczelną Organizacją Techniczną.

Stowarzyszenie było dziełem kilkudziesięciu zapaleńców, którzy uznali,
że inżynierowie i technicy zatrudnieni w rolnictwie powinni mieć swoją organizację.

 

Założycielami Stowarzyszenia byli m.in. inż. J. Czacki, J. Jurewicz- Gajewska,
M. Stokowski, J. Niewiara.

1.1Rozwój organizacyjny, formy działania, wydarzenia

W latach 50-tych członkowie Stowarzyszenia rekrutowali się głównie
z administracji PPRN, PGR, oraz pracowników technicznych POM i TOR. Stowarzyszenie wychowało i wyszkoliło wielu dobrych fachowców i działaczy społecznych, którzy zdobywając odpowiednie przygotowanie zawodowe
i doświadczenie w działalności SITR, zajmowali odpowiedzialne funkcje państwowe i społeczne.

W przemysłowej aglomeracji woj. Łódzkiego, przy ogromnym zapotrzebowaniu na surowce i artykuły rolne, wzrastało zapotrzebowanie na wysokokwalifikowane kadry zawodowe rolnictwa.

Odpowiedzią SITR było stworzenie możliwości studiów eksternistycznych dla tych członków, którzy ze względu na wojnę przerwali studia. Dzięki tej formie kształcenia ok. 1300 osób uzyskało tytuł inż. Rolnictwa.

Wszelkie inicjatywy organizacyjne i merytoryczne Stowarzyszenia zmierzały do inspirowania twórczej myśli, do doskonalenia w zakresie postępu rolniczego,
o czym  świadczą setki szkoleń, konferencji, odczytów, wycieczek zawodowych itp.

W tym czasie odnotowaliśmy znaczny wkład członków SITR w rozwój przyśpieszonej produkcji ogrodniczej, chowie bydła mlecznego i mięsnego oraz mechanizacji rolnictwa.

Praca Stowarzyszenia w upowszechnianiu postępu rolniczego została doceniona.
W 1978r SITR otrzymało: Złotą Odznakę NOT i Honorową Odznakę Miasta Łodzi.

Cele i zadania Stowarzyszenia określa Statut SITR. W rozdz. II § 5 zostało zapisane:

„Celem i zadaniem SITR jest integracja środowiska rolniczego i jego otoczenia wokół zagadnień postępu naukowo technicznego i gospodarczego, a także rozwijanie działalności na rzecz podnoszenia poziomu zawodowego i etycznego członków ochrony zawodu oraz uprawnień inż. i techników rolnictwa”. Działalność Oddziału, niezależnie od okresu jakiego dotyczy zawsze koncentrowała się wokół zagadnień:

Podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego, oraz obrona interesów zawodowych:

organizowanie kongresów, zjazdów, seminariów, i narad technicznych,

organizowanie i prowadzenie ośrodków szkoleniowych i punktów konsultacyjnych,

współpraca z bratnimi krajowymi i zagranicznymi Stowarzyszeniami.

Współdziałanie z organami państwowymi i gospodarczymi, oraz instytucjami społecznymi w zakresie:

doskonalenie i podwyższanie produkcji rolnej; opracowywanie
i upowszechnianie nowych środków i technologii,

udzielanie pomocy fachowej w opracowywaniu projektów, analiz, ekspertyz i innych usług,

przedstawianie zamierzeń, postulatów i wyników pracy Stowarzyszenia

Popularyzowanie wiedzy technicznej i nowych osiągnięć nauki rolniczej:

opracowywanie i upowszechnianie materiałów dotyczących informacji naukowo- technicznej,

prowadzenie własnej działalności wydawniczej i współpraca z mediami,

organizowanie otwartych imprez kulturalnych i towarzyskich.

Ważnym i zawsze aktualnym  zadaniem OW SITR było zainteresowanie młodą kadrą techniczną i seniorami. Organizowanie pomocy koleżeńskiej i materialnej osobom potrzebującym. Utrzymywanie stałego kontaktu z emerytami, zapraszanie
na organizowane imprezy itp.

Dorobek  łódzkiego OW SITR jest dorobkiem Kół, Sekcji i Komisji. Na wyróżnienie zasługuje praca dużych kół, które przez wiele lat należały do najprężniej działających:

Koło Zakładowe przy Okręgowej Stacji Hodowli Zwierząt w Łodzi- przew., kol. Wanda Prokop;

Koło Zakładowe przy Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego
w Bratoszewicach, przew. kol. Agnieszka Jędrzejewska;

Koło Terenowe, przew. kol. Halina Szczepańska.

 

Najstarszą sekcją branżową była Sekcja Weterynaryjna przejęta przez Stowarzyszenie w 1953r.

Sekcja Agrotechniczna, której podstawową formą działania były szkolenia
z zakresu odmianoznawstwa, kontroli materiału siewnego, kontroli tożsamości i czystości odmianowej roślin rolniczych.

Sekcja działała z wielkim zaangażowaniem i przyczyniła się do zmiany mentalności producentów w zakresie odmianoznawstwa, tym samym poprawiając wyniki produkcji w zakresie materiału siewnego.

W pracach Sekcji wyróżnili się kol. Cz. Soboski, J. Gielarek, B. Wira i inni.

Sekcja Mechanizacji Rolnictwa działała od 1966r. i zrzeszała członków kół przy Państwowych Ośrodkach Maszynowych, Zjednoczenia Technicznej Obsługi Rolnictwa, Agromie itp.

Podstawowymi formami pracy było:

podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez organizowanie kursów traktorzystów, kombajnistów, ochrony roślin, aparatury ochrony, konkursy orki itp.;

organizacja pokazów pracy maszyn i urządzeń rolniczych  na bazie ośrodków maszynowych, szkół rolniczych, ogrodniczych i przyzakładowych (Rąbień, Widzew, Gorczyn, Łódź);

wystawy nowych maszyn i urządzeń rolniczych dot. budownictwa inwentarskiego, mechanizacji produkcji polowej i ogrodniczej organizowanych na terenie WOPR Bratoszewice i w gospodarstwach indywidualnych rolników;

wymiana doświadczeń i poglądów.

W pracy  wyróżniali się  kol. E. Malec,  Stachurski, J. Rybicki, M. Ulanicki,
B. Wawrzyniak, R. Biederman.

Z inicjatywy Sekcji Mechanizacji Rolnictwa w 1974r. powołano Wojewódzką Grupę Rzeczoznawców SITR, której  organizatorem i kierownikiem był mgr inż. M. Ulanicki.

W 1976r. Grupę przemianowano na Okręgowy Ośrodek  Rzeczoznawstwa
i Doradztwa Rolniczego, którego kierownictwo objął inż. T. Olszyński. w 2002r. Obecnie 16 rzeczoznawców członków SITR posiada uprawnienia wydane przez ZG NOT i nieprzerwanie od 40 lat świadczy usługi w zakresie rzeczoznawstwa rolniczego, dofinansowując  nasze Stowarzyszenie.

Sekcja Zootechniczna przy Okręgowej Stacji Hodowli Zwierząt w Łodzi została utworzona w 1965r. jako jedna z pierwszych w kraju i należała do przodujących, zwłaszcza z zakresu genetyki i inseminacji.

W latach 1970-71 członkowie Sekcji zostali wyróżnieni za osiągnięte wyniki
w uzyskaniu użytkowej linii genetycznej bydła.

Organizowano konferencje, odczyty, pokazy, kursy doskonalące inseminację trzody i bydła, wycieczki itp.

Pracami Sekcji kierowali kol T. Brzozowski, Oberman, W. Wiśniewski,
W. Borysewicz, J. Tomczak.

Sekcja Pszczelarska powstała w 1979r. z liczbą 110 członków i była unikalna w kraju. Przez wiele lat należała do najbardziej merytorycznych i aktywnych. Wiele zawdzięczamy przewodniczącej kol. A. Brzezińskiej doskonałemu fachowcowi i praktykowi, oraz kol. E. Więcławskiemu.

 

Sekcja Rybacka i przewodniczący kol. J. Olczyk i prof. T. Peneczek.

Sekcja nie należała do aktywnych, działała krótko. Brak było zainteresowania
i odpowiedniej bazy.

 

OW SITR modyfikowało formy działania. Poszerzało zasięg oddziaływania aktywizując indywidualnych rolników, wpływało na usługi i infrastrukturę wsi.

Głównymi kierunkami działania Stowarzyszenia  w pierwszym trzydziestoleciu było podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników rolnictwa i doradztwa rolniczego poprzez różne formy pracy oświatowej, przyczyniając się
do intensyfikacji produkcji rolniczej i szerzenia wiedzy i postępu rolniczego.

W latach 80- tych poziom wykształcenia rolników uległ korzystnej zmianie. Wielu ukończyło studia, rolnicze szkoły zawodowe, kursy kwalifikacyjne. Wzrosła liczba inżynierów i techników rolnictwa, mistrzów i robotników wykwalifikowanych. Należało także  zmodyfikować pracę Stowarzyszenia.

Powołano nowe Komisje, które odpowiadały nowym wyzwaniom: organizacyjną, redakcyjną, kwalifikacyjną, współpracy zza granicą oraz doskonalenia zawodowego.

Praca OW SITR w tym czasie była ukierunkowana na gałęzie produkcji ważne dla aglomeracji łódzkiej: ogrodnictwo, drobiarstwo, produkcję mleczną i rekultywację gruntów.

Upowszechniano i wprowadzano nowe intensywne odmiany, specjalizację produkcji, poprawę warunków fito- i zoo- sanitarnych, produkcję pasz i zwiększenia stopnia mechanizacji procesów produkcji rolnej.

Popularyzowano nowości rolnicze w różnych formach oświaty pozaszkolnej.

Atrakcyjnymi formami doskonalenia zawodowego były praktyki zagraniczne organizowane przez ZG SITR do krajów skandynawskich, Danii, Stanów Zjednoczonych i in. z których skorzystało wielu członów .

W ciągu 70-lecia działalności Stowarzyszenia były okresy słabszej pracy spowodowane czynnikami obiektywnymi np. w 1975r. reforma administracyjna kraju. Część naszych członów przeszła do Stowarzyszeń w nowych województwach: Sieradz, Skierniewice, Piotrków, Płock, zmniejszając stan liczebny Oddziału  łódzkiego.

Następnie rok 1998, 1981, 1989 transformacja i zmiany w polityce rolnej, spadek zainteresowania pracą społeczną, znalazły odbicie w statystyce i  miały znaczący wpływ na kondycję i skuteczne działanie Stowarzyszenia.

Rok

Członkowie indywidualni

Koła zakładowe

Członkowie zbiorowi

1975

1140

50

-

1978

537

16

11

1980

1023

23

17

1981

1101

27

20

1982

1150

30

21

2006-2008

100

3

-

2009-2010

60

2

-

2011-2013

50

1

-

2014

35

1

-

 

Sukcesy Stowarzyszenia zawdzięczamy działaczom, którzy z wyboru piastowali różne funkcje.

Przewodniczącymi OW SITR byli wybrani:

Inż. Jerzy Czacki, przewodniczący w latach 1952 -1968. Długoletni prezes, społecznik, działacz Ł. Rady NOT i Zarządzie Głównym SITR.

Inż. Edward Niewiara, przewodniczący w latach 1968 -1978. Rozwinął współpracę z bratnimi Stowarzyszeniami.

Dr inż. Bronisław Wilk, przewodniczący w latach 1978- 1982. Aktywny działacz i członek ZG SITR. Nawiązał współpracę z zagranicą.

Dr inż. Zbigniew Stasiak, przewodniczący w latach 1997- 2000. Fachowiec, chemik, rzeczoznawca.

Mgr inż. Zdzisław Pióro, przewodniczący w latach 2001 – 2005. Specjalista
z ochrony roślin.

Mgr inż. Krystyna Tarkowska, przewodnicząca od 2006r.

Do czołowych działaczy OW SITR w Łodzi zaliczamy m.in. kol. kol. J. Nowakowski,
T. Górnicki, L. Maźnicki  B. Wawrzyniak, E. Melson, J. Pełka, St. Migza, W. Kowalczyk, Z. Próba, W. Koszański, E. Malec, J. Prusinowski, Z. Wachowiak, M. Worotyńska, 
R. Ulatowska, Z. Jasińska, J. Rybicki .

Wieloletni działacze byli wielokrotnie nagradzani i odznaczani. Najliczniejsza grupa otrzymała honorową, srebrną i złotą odznakę SITR. Najwyższe odznaczenie, Diamentową Odznakę NOT, otrzymał  ponad 60-letni działacz mgr inż. Marceli Ulanicki.

Nie do przecenienia jest rola wielu bezimiennych członków naszej organizacji, których wiedza, doświadczenie i zaangażowanie przyczyniło się do prężnie działającej jednostki jaką jest OW SITR, mającej autorytet w środowisku rolniczym.

1.2Prezesi Zarządu Oddziału

Aktualny skład Zarządu OW SITR wybrany na zjeździe w 2016r. przedstawia się następująco:

Przewodnicząca              - mgr inż. Krystyna Tarkowska

V-ce przewodniczący    - inż. Henryk Leonarcik

Sekretarz                            - inż. Andrzej Bogdan Kalinowski

Skarbnik                             - inż. Henryka Pietrzak

Członkowie Zarządu      - mgr inż. Roman Pepłowski, dr inż. Zbigniew Stasiak

Komisja Rewizyjna         -mgr inż. Halina Szczepańska–Bernard, Romuald Srokowski, Stanisław Szczepaniak.

W bieżącej kadencji pomimo regresu i spadku zainteresowań pracą społeczną, grupa Rzeczoznawców przez cały czas działa aktywnie. W celu pozyskania nowych członków, zainteresowania organizacją i zakresem działania SITR  podejmują szereg inicjatyw m.in.

organizują coroczne spotkania z młodzieżą szkół rolniczych, mechanicznych i ogrodniczych woj. łódzkiego;

uczestniczą w zebraniach organizacji rolniczych przedstawiając zakres prac Oddziału SITR i rzeczoznawców;

są współorganizatorem festiwalu nauki i techniki z udziałem młodzieży szkolnej i studentów.

W obecnych niełatwych czasach, mimo trudności wynikających ze zmian polityczno-społecznych zachodzących na wsi i w rolnictwie, kontynuujemy tradycje Stowarzyszenia. Wspiera nas wysiłek minionych pokoleń ich dorobek i bogata spuścizna, której nie możemy zaprzepaścić.

SITR jest kompetentną organizacją naukowo techniczną, która spełnia rolę zbiorowego konsultanta w wielu sprawach dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Jest organizacją zasłużoną dla polskiego rolnictwa, a popularyzując nowoczesność,  pośredniczy między nauką, a praktyką rolniczą. Funkcję tę wypełnia  należycie, co podsumowuje jubileusz 70-lecia działalności OW SITR.

 

2.DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW ROLNICTWA NA RZECZ ŁÓDZKIEGO ŚRODOWISKA ROLNICZEGO

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa w Łodzi jest od siedemdziesięciu lat jedną z organizacji działającą na terenie aglomeracji łódzkiej i województw ościennych, na rzecz środowiska rolniczego oraz branży przemysłowej. SITR jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, największej organizacji skupiającej polskie środowisko inżynierów i techników. Wśród naszych rzeczoznawców są osoby ze statusem naukowym, inżynierowie o wąskich specjalnościach rolniczych, prawnicy i ekonomiści. Wielu rzeczoznawców jest biegłymi sądowymi.

Od wielu lat rzeczoznawstwo rolnicze działa pod znakiem firmowym SITR. Współpracujemy ze szkołami rolniczymi, kołami łowieckimi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz wyższymi uczelniami technicznymi w kraju. W roku 2010 zawód rzeczoznawcy rolniczego został wpisany na listę zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Działalność statutowa prowadzona jest w oparciu o statut zarejestrowany w Sądzie Rejestrowym w Łodzi.

Zakresem działalności SITR są obszary wiejskie oraz zakłady przemysłowe działające w tym środowisku, obejmując swoją aktywnością problematykę rozwojową m. in. w zakresie promocji produktów regionalnych, upraw roślin i hodowli.

W szczególności:

Opracowujemy:

Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na lokalne środowisko;

Ekspertyzy specjalistyczne;

Operaty wodno-prawne;

Plany i programy ochrony środowiska;

Plany gospodarowania odpadami.

Wyceniamy:

Nieruchomości zabudowane i niezabudowane, w tym nieruchomości rolne;

Maszyny i urządzenia oraz środki transportu, w tym sprzęt rolniczy;

Przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne oraz ich składniki;

Służebności przesyłu linii energetycznych;

Szkody łowieckie.

Wykonujemy:

Opinie o wartości środków trwałych;

Instrukcje kontroli i obiegu dokumentacji.

Ustalamy:

Normy zakładowe zużycia paliw płynny dla pojazdów silnikowych i urządzeń stacjonarnych.

Dysponujemy rzeczoznawcami SITR w zakresie następujących specjalności:

Produkcja i hodowla roślin;

Ochrona środowiska;

Maszyny, urządzenia i środki transportu;

Inwestycje i budownictwo;

Bezpieczeństwo i higiena pracy;

Organizacja i zarządzanie;

Ekonomika i rachunkowość;

Środowisko naturalne;

Przyroda i łowiectwo.

 

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Zarząd Oddziału: 90-950 Łódź, Plac Komuny Paryskiej 5a.