Komisja okręgowa - wybory do izb rolniczych

28 lipca 2023 roku kończy się VI kadencja Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Wybory do izb rolniczych zostały wyznaczone na dzień 24 września 2023r. (niedziela) w godzinach od 8.00 do 18.00. 

Wybory do rad powiatowych izby rolniczej przeprowadzają:

Komisja wojewódzka - 11 osób.

Komisje okręgowe - 5-7 osób

oraz 

komisje obwodowe w przypadku podziału okręgów na obwody.

W związku z tym, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego obecnie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji okręgowej. 

Zgłoszenia mogą dokonywać osoby, o których mowa w art.23 ust.1 ustawy.

Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:
1) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
2) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku do-chodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
3) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

OSOBY zasiadające w komisjach nie mogą startować w wyborach do izb rolniczych.

Do zadań komisji okręgowych należy przede wszystkim:

  • rejestrowanie kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej,
  • zarządzenie druku kart do głosowania,
  • przeprowadzenie wyborów, a także głosowania w okręgu niepodzielonym na obwody,
  • ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu i podanie ich do wiadomości publicznej.

Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo. Wojewódzkie Izby Rolniczej mogą ustalić zwrot zryczałtowanych kosztów udziału w pracach komisji.

Kandydatów do komisji okręgowych (gminnych) prosimy zgłaszać osobiście lub przesłać zgłoszenie przez Pocztę Polską do Biur Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego do dnia 20 czerwca 2023r. Adresy i kontakty dostępne są tutaj.

UWAGA!!!  TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KOMISJI OKRĘGOWEJ ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 30 CZERWCA 2023 ROKU, DO GODZINY 15.

BARDZO PROSIMY O ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO BIUR POWIATOWYCH IZBY ROLNICZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO LUB PRZESYŁANIE ZGŁOSZEŃ POCZTĄ POLSKĄ. 

Regulamin 

Regulamin Komisji Okręgowej 

Informacji dotyczące wyborów do izb rolniczych udziela Biuro IRWŁ w Łodzi - 42 632 70 21