Komisja wojewódzka - Wybory do izb rolniczych

28 lipca 2023 roku kończy się VI kadencja Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Wybory do izb rolniczych zostały wyznaczone na dzień 24 września 2023r. (niedziela) w godzinach od 8.00 do 18.00. 

Wybory do rad powiatowych izby rolniczej przeprowadzają:

  • Komisja wojewódzka - 11 osób.
  • Komisje okręgowe - 5-7 osób

oraz 

  • komisje obwodowe w przypadku podziału okręgów na obwody.

W związku z tym, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego obecnie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji wojewódzkiej. Zgłoszenia mogą dokonywać osoby, o których mowa w art.23 ust.1 ustawy.

Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:
1) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
2) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku do-chodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
3) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

OSOBY zasiadające w komisjach nie mogą startować w wyborach do izb rolniczych.

Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo. Wojewódzkie Izby Rolniczej mogą ustalić zwrot zryczałtowanych kosztów udziału w pracach komisji

Kandydatów do komisji wojewódzkiej prosimy o zgłaszanie się poprzez wypełnienie zgłoszenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania) i wysłanie za pomocą poczty tradycyjnej lub osobiście do biura IRWŁ w Łodzi ul. Beskidzka 124 w terminie do 15 maja  2023r.

Zgłoszenie kandydatów na członka Komisji Wojewódzkiej  i zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Regulamin Komisji Wojewódzkiej