Konferencja Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich

W dniu 16 września br. w Spale odbyła się konferencja  Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych.  Konferencję otworzyła i prowadziła Pani Zofia Stankiewicz- - I Zastępczyni Przewodniczącej Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR, która podkreśliła, że kobiety na terenach wiejskich podejmują wiele wyzwań, są odpowiedzialne za spajanie rodziny i zachowywanie tradycyjnych wartości rodzinnych. W konferencji wzięły udział panie z Prezydium Rady ds. kobiet: Pani  Krystyna Stępniak - członkini Prezydium, Maria Tatarczyk - członkini Prezydium, Jolanta Nawrocka - członkini Prezydium. Z ramienia IRWŁ w konferencji uczestniczyły Panie z Prezydium Rady ds. Kobiet Wiejskich i ich Rodzin przy IRWŁ: Donata Wrona I Zastępczyni Prezydium, Małgorzata Rosa – członkini Prezydium, Aleksandra Brdoń- członkini Prezydium.

Wśród zaproszonych gości w Spały na spotkaniu Rady Kobiet KRIR byli: Pani Maria Fajger- p.o. prezes ARiMR,  Urszula Kwil- Przedstawiciel Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MR i RW, Jan Boczek- Prezes Rabatu Rolniczego, Marcin Wdowiak- Dyrektor Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A, przedstawicielka PTAK Warsaw Expo, oraz przedstawicielki kobiet Izb Rolniczych z całego kraju. 

W posiedzeniu wzięli udział także Wiktor Szmulewicz- Prezes KRIR oraz Bronisław Węglewski- Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, którzy uroczyście powitali przybyłe kobiety. Bronisław Węglewski witając przedstawicielki wojewódzkich izb rolniczych na ziemi łódzkiej życzył paniom owocnych obrad, a także przekazał w prezencie książkę "Kulinarne podróże po Łódzkiem".

Posiedzenie przebiegało według następującego porządku:

Spotkanie z przedstawicielem Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w szczególności dot. działań przewidzianych w PROW i skierowanych dla kobiet, oraz przedstawicielem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

Dyskusja nt. spraw związanych  ze szkodami powodowanymi przez zwierzęta łowne i prawnie chronione; Programy pomocowe- Rabat Rolniczy i EuCO.

Tradycje dożynkowe kultywowane przez kobiety – dr Jan Łuczkowski;

Opracowanie wniosków i podsumowanie konferencji.

W posiedzenia Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich, wystąpiła pani Maria Fajger  - p.o. prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która przedstawiła bieżące działania ARiMR oraz odpowiedzi na wątpliwości w zakresie płatności bezpośrednich i trwającego szacowania szkód po tegorocznych nawałnicach.
Pani Prezes zaznaczyła, że ARiMR jest jedyną agencją płatniczą w kraju. Od początku  września część działań ARR zostało przejęte przez ARiMR  w wyniku połączenia ARR i ANR w jedno ciało jakim jest powstała instytucja Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - KOWR. W agencji przygotowywane są procedury dla KOWR. Działanie w zakresie materiału siewnego od nowego roku oceniane będzie przez ARiMR
w biurach powiatowych. W oddziałach regionalnych ARiMR trwa obsługa grup producenckich i ich umocnienia – mówiła prezes Maria Fajger.

Pani Prezes poinformowała, że ARiMR obecnie jest na etapie przygotowywania wypłaty zaliczek dla dopłat obszarowych na poziomie 70%. Wewnętrzna kontrola administracyjna w Agencji w tym etapie jest obecnie na poziomie 50%. Od 1 grudnia będzie wypłacana reszta płatności bezpośrednich. Na takim samym poziomie trwa uruchomienie  poszczególnych działań  w zakresie PROW. Przedstawicielka ARiMR zaznaczyła, żeby  śledzić harmonogramom  naboru, który będzie ogłaszany na stronie ARiMR. Prosiła także o wnoszenie uwag na poziomie legislacji dla poszczególnych programów.
Została podjęta inicjatywy, by w pierwszej kolejności wypłacić zaliczki dla rolników z 6 województw najbardziej dotkniętych stratami. Pani Prezes skierowała apel o  to, by ci, którzy zostali dotknięci nieszczęściem nawałnicy, a dokonali inwestycji czy zakupu maszyn z PROW 2007-2013 czy 2014-2020, złożyli w jak najszybszym terminie proste oświadczenia o powstałych szkodach do oddziałów ARiMR, by uniknąć niepotrzebnych problemów.
Podczas spotkania uczestniczki zadawały pytania w związku ze zmieniającymi się drukami o płatności bezpośrednie?, i dlaczego powierzchnia gruntów pod płatności jest nietożsama z ewidencją gruntów?
W odpowiedzi Pani Prezes przekonała, iż trwają dyskusje pomiędzy ARiMR a MRiRW w sprawie tego problemu. Wszyscy mamy z tym kłopot. A jeśli chodzi o zmiany w formularzach: następują ciągle zmiany podstaw prawnych i dlatego Agencja zmuszona jest dostosowywać wnioski – powiedziała p.o. prezesa ARiMR.
Co z pomocą dla rolników poszkodowanych w klęskach? Kredyt nie jest rozwiązaniem, bo trzeba go będzie kiedyś spłacić.

Pani Prezes zaznaczyła, że na tym etapie kredyt jest jedną z form pomocy dla rolników. Będą też nabory PROW. Polska wystąpiła o wypłatę jednorazowego wsparcia z Komisji Europejskiej, ale decyzji ostatecznej w tym zakresie z Brukseli jeszcze nie ma.

Uczestniczki posiedzenia zaznaczyły, że napływa wiele wniosków z terenów zniszczonych  nawałnicą, a organy na szczeblu wojewódzkim nie są w stanie ich zatwierdzić. Co robić w takiej sytuacji z niekompletnym wnioskiem?
Pani Prezes zaproponowała, że lepiej złożyć niepełny wniosek do ARiMR , niż go nie złożyć. W razie niekompletności wniosku, będziemy prosić o uzupełnienia- powiedziała Pani Prezes. Zastanowimy się też, czy w tej sytuacji nie przedłużyć naboru wniosków.

Przedstawiciel ARiMR zwróciła się z prośbą o składanie oświadczeń w sprawie poniesionych strat czy to związanych z uprawami, budynkami czy maszynami rolniczymi, Ważne jest, żeby rozpowszechniać tą inicjatywę pomocy i zgłaszać wszelkie szkody, które rolnicy ponieśli do Oddziałów ARiMR, Biur Powiatowych, czy sołectw.

Pani Prezes zaznaczyła, że PROW w żaden sposób nie ogranicza pomocy dla kobiet, co przedstawiają dane wskazujące na zaangażowanie kobiet w realizację PROW 2014-2020, w  poszczególne działania:

Wsparcie na przystąpienie do systemów jakości – na 2005 decyzji o przyznaniu pomocy, 345 trafiło do gospodarstw prowadzonych przez kobiety.

Modernizacja gospodarstw rolnych – na 7959 gospodarstw otrzymujących wsparcie, 1293 prowadzą kobiety.

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN – wsparcie otrzymuje 109 zagród, w tym 12 prowadzone przez kobiety.

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – wsparcie idzie do 89 gospodarstw, a tym prowadzone przez kobiety 13.

Premie dla młodych rolników – przyznano pomoc 5624 gospodarstwom, w tym 846 płci żeńskiej.

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa – na 364 decyzji 123 dla gospodarstw kierujących przez kobiety.

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów – 867 decyzji, w tym 299 dla kobiet;

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi – 778 081 decyzji, w tym 233 754 dla kobiet.

Przedstawiciel Rabatu Rolniczego Pan Jan Boczek – Prezes Rabatu Rolniczego, podziękował Izbom Rolniczym za współpracę na rzecz wspierania mieszkańców polskiej  wsi. Podkreślił, że do tej pory udało się nawiązać współpracę z 8 Wojewódzkimi Izbami Rolniczymi. Pan Prezes przedstawił główne możliwości pomocy dla rolników. W trakcie wystąpienia, pojawiły się liczne pytania uczestników konferencji w sprawie szkód łowieckich. Pan  Marcin Wdowiak- Dyrektor EuCO przedstawił działania największej firmy pomagającej ofiarom wypadków jaką jest Europejskie Centrum Odszkodowań S.A ( EuCO)- bezpłatna pomoc dla osób poszkodowanych. Zaznaczył także, że Europejskie Centrum Odszkodowań zajmuje się również szkodami łowieckimi, które są trochę innym rodzajem szkód. Nadmienił, ze dzięki działaniom EuCO wysokość wypłaconego odszkodowania może wzrosnąć nawet o kilkaset procent w stosunku do propozycji składane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Wszystkich zainteresowanych odzyskaniem świadczeń z tytułu szkód łowieckich zachęcał do zgłaszania się do Spółki Rabat Rolniczy. Koszty całego postepowania to 25 % z odzyskanego odszkodowania.

Wśród gości zaproszonych wystąpił dr. Jan Łuczkowski, który przedstawił tradycje dożynkowe kultywowane przez kobiety. W swoim wystąpieniu zaznaczył, jak ważne jest pielęgnowanie i kultywowanie tradycji ludowej, a także promowanie obszarów wiejskich poprzez organizację dożynek. Pan dr. Łuczkowski głównie nawiązał do obrzędu jakim jest święcenie wieńców przygotowanych z kłosów, zbóż, kwiatów polnych, ziół, owoców i wszystkich dobrodziejstw jakie daje nam natura. Tak przygotowany wieniec, niesiono do kościoła, w celu poświęcenia, a następnie wszyscy zgromadzeni uczestniczyli w uroczystym korowodzie, któremu towarzyszyły śpiewy. Tak poświęcony i ukoronowany Wieniec dożynkowy przechowywany był przez cały rok, aż do nowego siewu.

W konferencji doszło do dyskusji nt. działań PROW. Został zgłoszony wniosek w sprawie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, który aktualnie wyłącza rolników, którzy skorzystali z działania Młody Rolnik 2007-2013. Głównym celem będzie zweryfikowanie kryterium do tego działania.

W trakcie dyskusji na ten temat zaproponowano zmianę terminu dla osób, które są w trakcie nabycia kwalifikacji rolniczych, a terminem naboru wniosku, który w rzeczywistości nie pokrywa się z uzyskaniem kwalifikacji przez zainteresowanego ( nabór ogłoszony w marcu,
a świadectwo potwierdzające nabyte kwalifikacje otrzymuje dopiero w czerwcu).

W końcowej części posiedzenia Rada Prezydium zaproponowała składanie ewentualnych wniosków w ciągu dwóch tygodni do Biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, do dalszej realizacji.

Karolina Kubiak 

Specjalista ds. administracyjno-biurowych