Lokalizacja gospodarstwa rolnego w pobliżu domowego – potrzebna zmiana przepisów

Zarząd KRIR w dniu 8 kwietnia 2016 r. zwrócił się do ministra rolnictwa oraz przewodniczącego sejmowej komisji rolnictwa, wskazując, że art. 6 ust 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. z 2012 r, poz.804) zawiera przesłankę przesądzającą o uzyskaniu statusu rolnika indywidualnego - wymóg zamieszkania rolnika prowadzącego gospodarstwo przez okres co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.

Zarząd KRIR zauważył, że spełnienie tej przesłanki nakłada na rolnika obowiązek zlokalizowania swego gospodarstwa domowego w pobliżu gospodarstwa rolnego, które stanowi jego warsztat pracy. Rozwiązanie to nie jest racjonalne, ponieważ przez taki zapis zostaje utrzymane funkcjonujące w polskim systemie prawnym i istniejące faktycznie połączenie terytorialne gospodarstwa rolnego z gospodarstwem domowym, co wstrzymuje rozwój gospodarstw, ogranicza ich ewoluowanie, a także wiąże się ze wspólnymi nakładami pracy i środków finansowych na obydwa gospodarstwa.

W ocenie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych należałoby więc rozważyć zmianę tego zapisu, która pozwalałby na lokalizację gospodarstwa domowego nie tylko w pobliżu gospodarstwa rolnego. Zmiana tego przepisu gwarantowałaby rolnikom prawo wyboru miejsca zamieszkania i pobytu.

(Źródłó: KRIR)