MRiRW w sprawie spłaty nieoprocentowanych kredytów w związku z opóźnieniem wypłaty dopłat

W związku z pismem KRIR dotyczącym artykułu „Zamiast dopłat bezpośrednich - nieoprocentowany kredyt" – resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 170), producent rolny który złożył wniosek o jednolitą płatność obszarową za 2015 r., może ubiegać się o nieoprocentowany kredyt na sfinansowanie kosztów produkcji rolnej.

Całość oprocentowania kredytu pokryje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, natomiast producent rolny będzie ponosił wyłącznie koszty prowizji w wysokości 0,25%. Należy podkreślić, że producent rolny nie będzie musiał dokumentować wykorzystania kredytu. Będzie natomiast musiał uzyskać od kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce złożenia wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej za 2015 r. zaświadczenie wskazujące kwotę, do wysokości której może być udzielony kredyt. Powyższe zaświadczenie musi zostać dołączone do wniosku o kredyt. Ponadto do wniosku o kredyt trzeba będzie dołączyć m.in.

zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis,

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc do minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

komplet dokumentów wymaganych przez bank.

Jednocześnie MRiRW poinformowało, że zgodnie z art. 75 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 130612013 płatności bezpośrednie wypłacane są w okresie od I grudnia roku złożenia wniosku do 30 czerwca następującego roku kalendarzowego.

Rok 2015 był pierwszym rokiem stosowania nowego systemu płatności bezpośrednich, który został ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013. W przypadku Polski system ten obejmuje 18 różnych instrumentów: jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dodatkowa, płatność dla młodych rolników, płatność do bydła, płatność do krów, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność do roślin wysokobiałkowych, płatność do chmielu, płatność do buraków cukrowych, płatność do ziemniaków skrobiowych, płatność do pomidorów, płatność do owoców miękkich, płatność do lnu, płatność do konopi włóknistych, płatność niezwiązana do tytoniu (finansowana z budżetu krajowego) oraz system płatności dla małych gospodarstw.

W większości są to nowe schematy pomocowe, niestosowane w ubiegłych latach, w związku z czym ich wdrożenie wymagało podjęcia szeregu działań przygotowawczych, w tym także budowy nowego systemu informatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W trakcie prac nad wdrożeniem tego systemu wystąpiły opóźnienia, które nie pozwoliły na jego. pełne uruchomienie w zakładanym terminie.

Pomimo wspomnianych opóźnień wypłata płatności bezpośrednich w terminie wynikającym z przepisów unijnych nie jest w Polsce zagrożona.

Przedstawiając powyższe Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreśliło, że dokłada wszelkich starań, aby środki z tytułu płatności bezpośrednich były naliczone rolnikom oraz wypłacone w możliwie najkrótszym terminie. Resort poinformował, że w wyniku interwencji Ministra Krzysztofa Jurgiela zwiększone zostały (o ok. 1,4 mld zł) środki na wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2015 r. W rezultacie z tytułu płatności bezpośrednich za 2015 r. wypłacono już kwotę ponad 10 mld zł, tj. ok. 71% płatności bezpośrednich.

(Źródło: KRIR)