NABÓR ZGŁOSZEŃ NA SZKOLENIE - „Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa łódzkiego”

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego informuje, że rozpoczął się nabór zgłoszeń do udziału w szkoleniu pn. „Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa łódzkiego”. Szkolenie skierowane jest do kobiet zamieszkujących obszary wiejskie województwa łódzkiego, które prowadzą gospodarstwo rolne bądź są bezrobotne. Szkolenie ma przyczynić się do powstawania pozarolniczych miejsc pracy na terenach wiejskich, do aktywizowania mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu oraz wspierać rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich. Termin szkolenia: 13-15 października 2017 r. 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście, lub pocztą elektroniczną e-mail: info@izbarolnicza.lodz.pl  do siedziby Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź.

Na listę uczestniczek szkolenia w pierwszej kolejności wpisywane będą panie, które nie ukończyły 35 roku życia. Ta grupa wiekowa ma stanowić co najmniej połowę uczestniczek szkolenia.

O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu decydować będzie data wpływu zgłoszenia do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Panie, które znajdą się na liście uczestniczek zostaną powiadomione o tym fakcie najpóźniej na tydzień przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

Organizator pokrywa wszelkie koszty związane z organizacją szkolenia

 

Szczegóły dotyczące szkolenia - pobierz 

Formularz zgłoszeniowy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.