Nowe kreacje kukurydzy szansą na dobre zbiory

Odmiany kukurydzy wykazują znaczne zróżnicowanie cech rolniczych i użytkowych, dlatego przed dokonaniem wyboru warto zapoznać się z ich charakterystyką. Dobór właściwej odmiany dostosowanej do wymagań producenta jest istotnym czynnikiem kształtującym wielkość i jakość plonowania. Przemyślany wybór nie angażuje dodatkowych nakładów na produkcję a może przynieść wymierne korzyści produkcyjne przekraczające 20% plonów ziarna i 15% plonów zielonej masy.

            Kukurydza jest uprawiana przede wszystkim w celu uzyskania ziarna albo zielonki z możliwie dużym udziałem kolb. Jednym ze sposobów paszowego wykorzystania ziarna jest kiszonka z ześrutowanych kolb - CCM.

            Podejmując decyzję o wyborze odmiany ważne z punktu widzenia integrowanej ochrony roślin są cechy odpornościowe, a zwłaszcza:

  • podatność odmian na choroby. Przy uprawie na ziarno najważniejszą chorobą pochodzenia grzybowego jest zgnilizna korzeni i zgorzel podstawy łodygi powodująca wyleganie dojrzewających roślin. Natomiast  głownia guzowata kolb znacznie obniża plon i wartość pokarmową paszy. Stopień podatności odmian na fuzariozy jest warunkowany genetycznie.
  • reakcja odmian na szkodniki. Bez względu na kierunek użytkowania kukurydzy najgroźniejszym jej szkodnikiem jest w chwili obecnej omacnica prosowianka. W okresie wiosennym znaczne szkody może także powodować ploniarka zbożówka. W odniesieniu do tych dwóch gatunków szkodników daje się zaobserwować zróżnicowaną podatność odmian na uszkodzenia przez nie wywoływane. Różnice wrażliwości roślin wynikają głównie z cech morfologicznych odmian (omszenie liści, twardość tkanek rośliny, kąt ustawienia blaszek liściowych). Ponadto wczesność odmian może determinować ich większą lub mniejszą podatność na szkodniki.

W Krajowym rejestrze odmian (KR) znajduje się obecnie 179 odmian (stan na dzień 29.03.2016 roku). Analizując KR można zauważyć, iż w ostatnich latach zwiększa się liczba nowo zarejestrowanych odmian. Odmiany zgłaszane do KR deklarowane są, jako przydatne do uprawy na ziarno, na kiszonkę lub na oba kierunki użytkowania. Większość odmian wyhodowana została w kierunku przydatności do uprawy na ziarno. Poniżej w tabelach przedstawiono ważniejsze cechy użytkowe nowych odmian kukurydzy wpisanych do Krajowego rejestru w roku 2016.

Tabela 1. Odmiany za ziarno wpisane do KR w 2016 roku. Wyniki z doświadczeń 2014-2015.

Lp.

Odmiany

Hodowca/

Pełnomocnik hodowcy

 

Liczba

FAO

 

Plon ziarna przy

14% wody

 (dt z ha)

Wilgotność ziarna

w czasie zbioru

(%)

Wysokość roślin

(cm)

Rośliny stojące

(%)

Fuzarioza

(%)

łodyg

kolb

odmiany wczesne

1.

Kwintus

KWS

220

95

23,9

264

95

20

6

2.

LG30179

Limagrain

200

88,9

21,6

258

97

16

9

3.

SM Hetman

HR Smolice

240

93,1

25,3

282

93

17

8

odmiany średniowczesne

4.

Akropole

KWS

250-260

98,3

26,2

284

93

13

9

5.

ES Asteroid

Euralis

240

100,5

24,8

282

93

15

6

6.

ES Constellation

Euralis

240-250

98,6

25

279

95

10

6

7.

ES Meteorit

Euralis

240

97,7

23,6

266

95

14

4

8.

ES Zorion

Euralis

240

98,8

23,8

269

95

12

4

9.

Farmezzo

FarmSaat

250

98,5

25,6

272

91

15

7

10.

MAS 20P

Maisadour

250-260

97,7

26,5

283

93

14

6

11.

SM Hubal

HR Smolice

240

94,5

24,7

280

94

17

7

12.

SM Jubilat

HR Smolice

230-240

94,2

23,5

275

91

17

8

odmiany średniopóźne

13.

Codigip

Caussade

260

99,6

25,6

266

94

15

6

Tabela 1. Odmiany za kiszonkę wpisane do KR w 2016 roku. Wyniki z doświadczeń 2014-2015.

Lp.

Odmiany

Hodowca/Pełnomocnik hodowcy

Liczba FAO

Plon suchej masy

 (dt z ha)

Zawartość suchej masy (%)

Plon ogólny świeżej masy (dt zha)

Wysokość roślin (cm)

ogólny

kolb

w całych roślinach

w kolbach

odmiany wczesne

1.

Chicago

Saatbau Linz

250

192

97

33,5

51,9

578

287

2.

SM Prezent

HR Smolice

240-250

198

94,5

33,6

51,1

595

282

3.

SM Zawisza

HR Smolice

240-250

194,9

94,2

33,6

51,2

582

280

odmiany średniowczesne

4.

Agro Polis

KWS

240

192,4

105

37,7

52,4

525

279

5.

Bilizi

Syngenta

240

197,7

102,9

36,3

54,4

559

281

6.

Cyrano

Saatbau Linz

240

192,4

99,2

36,9

54,5

536

285

7.

Rudesta

FarmSaat

250

191,9

104,3

36,8

52,4

539

272

8.

SM Ameca

HR Smolice

260

196,2

94,2

34,8

53,2

577

285

9.

SM Finezja

HR Smolice

240

198,2

97,5

35,7

55

568

288

10.

SM Hubal

HR Smolice

240

195,7

101

36,1

53,6

553

285

11.

SY Kardona

Syngenta

240

194,4

103,3

36,4

55,3

550

285

odmiany średniopóźne

12.

Dublino

Saatbau Linz

260

202,9

101,2

36,7

56,3

566

290

13.

SM Popis

HR Smolice

270

203,4

97

35,1

55,2

597

304

14.

Talentro

Saatbau Linz

260

200,6

103

35,7

55

578

300

15.

Walterinio KWS

KWS

260

205,1

109,8

36,3

53,5

581

291

Należy pamiętać o tym, aby siać odmiany mieszańcowe, których nasiona zostały wyprodukowane przez firmy nasienne, ziarno wyprodukowane we własnym zakresie lub nabyte z nieznanych źródeł nie powinno być traktowane jako materiał siewny. Takie „nasiona” będą plonować nawet o 30% niżej od mieszańcowych pokolenia F1.

 

 

                                                                                                    Anna Wardęga

                                                                                   COBORU Stacja Doświadczalna

                                                                                      Oceny Odmian w Sulejowie