OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - przetarg nieograniczony - nr IRWŁ/R/4422/2017 - pn. „Budowa budynku administracyjno – biurowego – stan surowy zamknięty 

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego informuje, że przetarg nieograniczony - nr IRWŁ/R/4422/2017 - pn. „Budowa budynku administracyjno – biurowego – stan surowy zamknięty – wygrała firma P.H.B. ZAMBUD II – Bartłomiej Biniek, 98-200 Sieradz, ul. Oksińskiego 62. Cena oferty z VAT to 1 294 606, 06 zł.

Kryterium: cena: 50, 25 pkt

Kryterium: gwarancja: 40 pkt

Łączna punktacja: 90, 25 pkt

Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów.

W tym miejscu Zamawiający informuje, że na postawie art.  93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  zwiększył kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia z kwoty 850 000 do kwoty najkorzystniejszej oferty tj. 1 294 606, 06 zł.

Załącznik nr 1 – nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w przetargu nr IRWŁ/R/4422/2017 - pn. „Budowa budynku administracyjno – biurowego – stan surowy zamknięty wraz z ceną, okresem gwarancji i przyznaną punktacją:

1. P. H. B. ZAMBUD II Bartłomiej Biniek, 98-200 Sieradz, ul. Oksińskiego 62.

Kryterium:

Cena brutto: 1 294 606, 06 - 50, 25 pkt

Gwarancja - 60 miesięcy - 40 pkt

Łączna punktacja: 90, 25 pkt

2. INOHURT Sp. z o.o., 88-100 Inowrocław, ul. Nowa 32

Kryterium:

Cena brutto: 1 474 155 - 41, 75 pkt

Gwarancja - 60 miesięcy - 40 pkt

Łączna punktacja: 81, 75 pkt

3. AM-FOR Arkadiusz Fortuna, 87-800 Włocławek, ul. Al. Kazimierza Wielkiego

Kryterium:

Cena brutto: 1 980 000 - 36,00 pkt

Gwarancja - 60 miesięcy - 40 pkt

Łączna punktacja: 76,00 pkt

4. LANDBUD Sp. z o.o., 94-104 Łódź, ul. Obywatelska 102/104 lok. 105,

Kryterium:

Cena brutto: 1 296 603, 55 zł - 48,75 pkt

Gwarancja - 60 miesięcy - 40 pkt

Łączna punktacja: 88, 75 pkt

 

Firmę, która wygrała przetarg, prosimy się o stawienie się w siedzibie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Północna 27/29, pok. 17 w celu podpisania umowy w dniu 3 stycznia 2017 roku o godzinie 12:30.

 

Bronisław Węglewski                                                                    Andrzej Komala 

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego                 Wiceprezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

 

Otrzymują:

1. Oferenci

2. a/a

3. Strona internetowa