Pismo w sprawie przekazania gruntów następcy w zamian za emeryturę lub rentę rolniczą

W związku z licznymi sygnałami i wątpliwościami rolników  z terenu województwa łódzkiego w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski zwrócił się do Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR o wyjaśnienie następującej kwestii. Z art. 2b.1. ustawy  o kształtowaniu ustroju rolnego wynika, że „Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. 2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. 3. Sąd, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, wyrazi zgodę na dokonanie czynności, o których mowa w ust. 2, przed upływem okresu 10 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości, jeżeli konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od nabywcy. 4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do podmiotów, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1, oraz do nabywców nieruchomości rolnej w przypadkach, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 2 i 3”.  Wątpliwości interpretacyjne tego artykułu  dotyczą sytuacji przekazania wyżej wymienionych gruntów następcy w zamian za emeryturę lub rentę rolniczą w przypadku gdy zbywca zakupił grunty rolne w obrocie prywatnym i nie minęło 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości. Wobec powyższego Izba Rolnicza Województwa Łodzkiego wnioskuje, aby następca mógł przejąć zobowiązania zbywcy w drodze oświadczenia bez skierowania wniosku do sądu.

Odpowiedź tutaj