Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łódzkiego-Wschodniego

28 lutego  2020r. w Koluszkach odbyło się II w VI kadencji posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łódzkiego-Wschodniego. Posiedzenie poprowadził Przewodniczący Rady – Pan Michał Owczarek, przywitał Delegatów Rady oraz zaproszonych gości: Panie - Ewę Kłosińską-Kierownika Działu Rolnictwa Ekologicznego Ochrony Środowiska  i Annę Gołaszewską z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach oraz Panów Mariusza Kotynię – Kierownika Biura Powiatowego i Arkadiusza Lobę z Łódzkiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Biuro Powiatowe w Koluszkach. Pani Ewa Kłosińska na posiedzeniu Rady przedstawiła problematykę retencjonowania wód na terenie powiatu łódzkiego-wschodniego. Pan Mariusz Kotynia przedstawił Radzie informację z bieżącej działalności ARiMR.

Dominującym tematem posiedzenia była aktualna sytuacja w zakresie zagrożenia ptasią grypą, a także zagrożenia ASF. Rada powiatowa zwróciła się do Zarządu IRWŁ o wystąpienie do odpowiednich organów państwowych z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie: procedur postępowania w sytuacji zidentyfikowania ogniska choroby w gospodarstwie rolnym, zasad handlu drobiem, podejmowanych działań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzenienia się choroby ptasiej grypy. Rada wystosowała również wiosek do Zarządu IRWŁ o podjęcie działań mających na celu zmianę procedury uzyskiwania paszportu dla bydła. Obecnie za doręczenie paszportu  w formie wysyłki pobierana jest opłata, gdy posiadacz zwierzęcia złoży w BP ARiMR oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na doręczenie paszportu lub duplikatu za pośrednictwem placówki pocztowej, przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. Opłatę wnosi się przed wydaniem paszportu. Opłatę można wnieść bezpośrednio w BP ARiMR lub przelewem na rachunek bankowy. Delegaci Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Łódzkiego-Wschodniego zaproponowali usprawnienie poprzez zastosowanie rozwiązania polegającego na konieczności uiszczenia doręczycielowi (Poczcie Polskiej) kwoty pobrania, tytułem opłaty za wydanie i doręczenie paszportu.

Wnioski Rady 

Beata Pach