Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Łęczycy

W dniu 13 października   2020 roku   w Starostwie Powiatowym w Łęczycy odbyło Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łęczycy. Obradom przewodniczył Zbigniew Marczak - Przewodniczący  Rady Powiatowej IRWŁ w Łęczycy. W posiedzeniu uczestniczyli delegaci IRWŁ w Łęczycy.

 Głównym tematem posiedzenia była dyskusja nad Ustawą o ochronie zwierząt „ Piątka dla zwierząt” .

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt zakłada m.in. : zakaz hodowli zwierząt na futra (z wyjątkiem królików), zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, a także ograniczenie uboju rytualnego (tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych). Przepisy zakazujące hodowli zwierząt futerkowych mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia ustawy. 

    Ustawa ta, procedowana w pośpiechu, beż żadnych konsultacji z Rolnikami i ich organizacjami, bez opinii środowiska naukowego pracującego nad dobrostanem zwierząt hodowlanych spowodowała powstanie ogromnych napięć społecznych i doprowadziła do niespotykanych od lat protestów. Przy okazji wykorzystuje się ja do nieodpowiedzialnego i fałszywego przedstawiania obrazu Polskich Rolników, jako osób zacofanych, pozbawionych empatii i humanitaryzmu. Propagowanie tych nieprawdziwych haseł wpływa również negatywnie
na postrzeganie i odbiór polskiego rolnictwa poza granicami kraju, przyczyniając się do utrwalania stereotypu niekonkurencyjnego i nienowoczesnego rolnictwa, które nie może skutecznie konkurować z rozwiniętymi gospodarkami Unii Europejskiej.

Posiedzenie miało charakter informacyjno  – dyskusyjny.