POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ IRWŁ W PAJĘCZNIE

W dniu 3 października 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Pajęcznie odbyło się III w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Pajęcznie.
W posiedzeniu, oprócz członków Rady, wzięli też udział zaproszeni goście: Maciej Rabenda – przedstawiciel Biura Powiatowego ARiMR w Pajęcznie, Robert Miśkiewicz – kierownik Oddziału w Pajęcznie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi. W posiedzeniu uczestniczył również Andrzej Komala - Wiceprezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Posiedzenie przebiegało zgodnie z porządkiem obrad. Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący Rady Jacek Koziński. Podczas obrad poruszono następujące tematy:

  • ,,Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”,
  • Informacja o działaniach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, Oddział w Pajęcznie.

Do powyższych tematów wypowiedziały się poszczególne instytucje. Pan Maciej Rabenda omówił proces składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 ‘’Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”. Wnioski można składać od 12 września do 11 października 2016 roku. Jest to zupełnie nowy rodzaj wsparcia finansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc taka może być przyznana rolnikowi – osobie fizycznej, która spełnia następujące warunki:

  • jest wpisany do ewidencji producentów;
  • jest pełnoletni;
  • uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, który jest częścią płatności bezpośrednich;
  • przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez okres co najmniej 5 lat;
  • nie będzie prowadził działalności rolniczej przez co najmniej przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;
  • po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Poinformował także o składaniu wniosków w terminie od 17 do 31 października br. o przyznanie pomocy dla poszkodowanych w wyniku gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy. Pomoc wynosi kwotę 900 zł na 1 ha powierzchni upraw, w tym owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez grad, huragan, deszcz nawalny lub suszę. Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej. Ponadto wspomniał o najistotniejszych elementach programu ,,Restrukturyzacji małych gospodarstw”, jako poddziałanie ,,Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”, planowany termin naboru wniosków I kwartał 2017 roku. Właściciele małych gospodarstw rolnych będą mogli ubiegać się o 60 tysięcy złotych premii na restrukturyzację w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Podobnie i w tym programie będą restrykcyjne wymagania, aby otrzymać powyższą premię. Premia będzie wypłacana w dwóch ratach – 80% i 20% procent pod warunkiem prawidłowej realizacji biznesplanu dotyczącego restrukturyzacji gospodarstwa.

Kierownik WIORIN Oddział Pajęczno Pan Robert Miśkiewicz przedstawił główne zadania realizowane na terenie powiatu pajęczańskiego przez Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Przedstawił zagadnienia związane z projektem ustawy o powstaniu Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

Wiceprezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Komala nawiązał m.in. do bieżących wydarzeń w tematyce rolniczej. Członkowie prowadzili dyskusję, dotyczącą problemów w rolnictwie, między innymi dyskutowali o suszy, a zwłaszcza o problemie dotyczącego systemu monitoringu suszy rolniczej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Dyskusja także dotyczyła zmiany ustawy prawo łowieckie instytucji szacowania szkód łowieckich po 1 stycznia 2017 roku. Na dzień dzisiejszy jest niewiadomą, jak będzie funkcjonował nowy model szacowania szkód, jaką rolę będą mieli przedstawiciele organizacji.

Przewodniczący przekazał informację, że od 1 września br. za zgodą Dyrektora Biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, pracownikiem pozostała Pani Irena Biecuszek (na terenie powiatu pajęczańskiego).

Biuro jest czynne:

poniedziałek     8:00 – 15:00

wtorek             8:00 – 15:00

środa               8:00 – 14:00

Przewodniczący podziękował uczestnikom za przybycie na posiedzenie i dyskusję oraz zaprosił na kolejne posiedzenie w najbliższym czasie.

Irena Biecuszek

BP IRWŁ w Pajęcznie