Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Pajęcznie

W dniu 1 marca 2017 roku odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa łódzkiego w Pajęcznie, które otworzył i prowadził Przewodniczący Rady – Pan Jacek Koziński. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Powiatowej IRWŁ w Pajęcznie oraz zaproszeni goście: Maciej Rabenda, pracownik BP ARiMR w Pajęcznie  i Robert Kasielski, Naczelnik Wydziału ds. Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich. Ponadto uczestniczył Grzegorz Łuczak, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu. Posiedzenie miało charakter informacyjny. Podczas obrad poruszono następujące tematy:

Grypa ptaków – wystąpienie Powiatowego lekarza Weterynarii w Wieluniu.

Omówienie zmian we wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2017 rok oraz wybranych    programów rolno-środowiskowych przez pracowników Biura Powiatowego ARiMR  w Pajęcznie.

Pracownicy Biura Powiatowego ARiMR w Pajęcznie omówili najważniejsze zmiany we wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2017 rok, dotyczą one m.in.:

- wprowadzenie systemu bezwnioskowego dla rolników ubiegających się o płatności do owiec i płatności do kóz, co wyeliminuje obowiązek wypełniania przez rolnika Oświadczenia o zwierzętach zadeklarowanych do płatności oraz ograniczy stosowanie kar administracyjnych, wynikających z błędnie deklarowanych o Oświadczeniu zwierząt.

- płatność do bydła płatność do krów – przysługuje maksymalnie do 20 szt.

- płatność do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych została zastąpiona płatnością do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno i płatnością upraw roślin pastewnych. Płatność do roślin strączkowych na ziarno będzie przysługiwała do powierzchni upraw bobiku, groch pastewnego, łubinów oraz ,soi, jeżeli dokonano zbioru ziarna. Płatność będzie miała charakter degresywny – wyższa stawka będzie stosowana do pierwszych 75 ha upraw  w gospodarstwie, niższa do powierzchni powyżej 75 ha. Natomiast płatność do roślin pastewnych przysługuje do powierzchni upraw esparcety, koniczyny, komonicy, lędźwianu, lucerny, nostrzyka, seradeli i wyki, jeżeli rośliny nie zostały przeorane na zielony nawóz. Płatnością będzie objęte nie więcej niż 75 ha upraw w gospodarstwie. Pomocą w ramach tych dwóch podsektorów będą zatem objęte wszystkie te gatunki roślin, które dotychczas były objęte płatnością w sektorze roślin wysokobiałkowych, z wyjątkiem warzywnych roślin strączkowych bób, ciecierzyca, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa, groch siewny cukrowy, groch siewny łuskowy, soczewica jadalna). W odniesieniu do podsektora roślin strączkowych na ziarno i paszę proponuje się wprowadzenie przepisu, który ułatwi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa weryfikację spełniania ustawowego warunku dokonania zbioru ziarna lub przeznaczenia ziarna na cele żywieniowe,

- w 2017 roku dopłata do owoców miękkich będzie przyznawana wyłącznie do truskawek, a nie będzie kontynuowane wsparcie do produkcji malin,

- odstąpiono od obowiązku podpisywania załączników graficznych. Rolnik składając wniosek podpisze się pod oświadczeniem zawartym w części IX wniosku i jednocześnie oświadczy, że wyrysowane przez niego działki na materiale graficznym działki rolne są zgodne z faktycznym sposobem ich użytkowania,

- kolejną zmianą jest to, że z wniosku została usunięta ostatnia rubryka dotycząca zaznaczenia elementu proekologicznego (VII Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych).

Omówiono wybrane programy rolno-środowiskowe, które cieszą się największym zainteresowaniem na naszym powiecie. Dotyczy to zwłaszcza pakietu 6. – Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie. Tutaj mamy wariant 6.1. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie – w przypadku uprawy. Kolejny Wariant 6.2. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie – w przypadku wytwarzaniu nasion lub materiału siewnego. Następnie pokrótce został przypomniany Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone i Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.

W dalszej części posiedzenia przedstawiono informację na temat działania ,,Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji ,, Restrukturyzacja małych gospodarstw” z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowane od 30 marca do 28 kwietnia 2017 roku. Pomoc przyznawana będzie w formie premii w wysokości 60 tyś. zł. O wsparcie może ubiegać się osoba fizyczna, która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Posiada gospodarstwo rolne o  wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tyś euro. Ponadto osoba taka musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie może prowadzić innej działalności gospodarczej. Każdy wniosek zostanie poddany ocenie. Na podstawie przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przysługiwania pomocy. Pod uwagę będą brane m.in.: docelowa wielkość gospodarstwa, kwalifikacje zawodowe, rodzaj planowanej produkcji, wiek wnioskodawcy.

Informację na temat grypy ptaków przedstawił Powiatowy Lekarz Weterynarii, Pan Grzegorz Łuczak. Na podstawie prezentacji slajdów pod tytułem: Plan zwalczania Influenzy ptaków  o wysokiej zjadliwości, omówiono zasady bioasekuracji, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). W związku  z występowaniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Pan Grzegorz Łuczak przypomniał, że od dnia 28 grudnia 2016 r. należy zgłaszać do powiatowych lekarzy weterynarii wszystkie miejsca w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych) - obowiązek ten dotyczy również przyzagrodowego (przydomowego) utrzymywania małych ilości kur, kaczek, gęsi itp. na potrzeby własne gospodarstwa domowego lub jako zwierząt ozdobnych.

W sprawach różnych delegaci prowadzili dyskusję, dotyczącą problemów w rolnictwie, między innymi podjęli temat złej jakości kolczyków, które ulegają szybkiemu zniszczeniu po zakolczykowaniu, a za duplikaty należy ponownie płacić. Podnieśli problem terminu ważności wydawanych świadectw przemieszczania świń i wystąpili  z propozycją o jego wydłużenie. Delegaci Rady odnosili się z dużym zainteresowaniem do zagadnień zawartych w porządku obrad.

Podczas posiedzenia przyjęto wnioski:

Wniosek o wydłużenie terminu świadectwa przemieszczania świń  do 72 godzin.

Wnioskujemy o lepszą jakość kolczyków dla zwierząt gospodarczych, które spadają z ucha i pomnażają koszty zakupu.

Na posiedzeniu przyjęto następujące ustalenia:

Zaplanowano wyjazdowe posiedzenie Rady Powiatowej do Zakładu Oceny Odmian  w Masłowicach zgodnie z terminem wydarzenia ,,Dzień Pola”.

Organizacja wyjazdu do Kielc na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH,  w dniu 18 marca 2017 roku.

Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Pajęcznie po zakończeniu realizacji porządku obrad i dyskusji dokonał zamknięcia posiedzenia. Podziękował uczestnikom za przybycie  i merytoryczny wkład w przeprowadzone obrady.

Irena Biecuszek

Specjalista ds. obszarów wiejskich i obsługi Rady Powiatowej