Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Radomsku

W dniu 06.03.2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Radomsku. Spotkanie odbyło się z udziałem delegatów Izby oraz zaproszonych gości: Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radomsku – Pani Katarzyny Brackiej, Zastępcy Powiatowego  Lekarza Weterynarii – Pana Piotra Kunerta oraz Dyrektora Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”  w Radomsku – Pani Jolanty Olczyk. 

Proponowany porządek posiedzenia obejmował m.in. informacje z pracy Biura Powiatowego ARiMR w Radomsku ze szczególnym uwzględnieniem zasad wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie w kampanii 2017 z uwzględnieniem zasadach przyznawania płatności w sektorze młodego bydła, krów, owiec, roślin wysokobiałkowych, owoców miękkich i buraków cukrowych. Wśród najważniejszych zasad i zmian kampanii składania wniosków należy uwzględnić iż:

  • W przypadku sektorów młodego bydła i krów zmniejszono maksymalną liczbę zwierząt, do których może zostać przyznana płatność, z dotychczasowych 30 szt. do 20 szt., przy zachowaniu dotychczasowej koperty finansowej.
  • W przypadku płatności do owiec ustanowiono nowy okres przetrzymywania zwierząt kwalifikujących się do wsparcia – czyli od dnia 15 marca do dnia 15 kwietnia roku składania wniosków (zamiast okresu od dnia 20 października do dnia 20 listopada). Ponadto rolnicy składający wniosek nie muszą dołączyć załącznika z wykazem ilości sztuk zwierząt w gospodarstwie.
  • W przypadku płatność do roślin wysokobiałkowych od 2017 r. zostanie ona zastąpiona 2 oddzielnymi płatnościami: do roślin strączkowych na ziarno oraz do roślin pastewnych. Płatność do roślin strączkowych na ziarno będzie przysługiwała do powierzchni upraw bobiku, grochu pastewnego, łubinów i soi. Natomiast płatność do upraw paszowych będzie przysługiwała do powierzchni upraw roślin wykorzystywanych głównie do produkcji pasz objętościowych (esparceta, koniczyna, komonica, lędźwian, lucerna, nostrzyk, seradela i wyka). Ponadto uprawa zgłoszona do wsparcia nie może zostać przeznaczona na zielony nawóz.
  • W przypadku sektora owoców miękkich wsparcie będzie przysługiwało do upraw truskawek. Od 2017 r. wsparcie w sektorze buraków cukrowych będzie przyznawane do powierzchni upraw wszystkich buraków cukrowych, a nie tylko buraków kwotowych.

Podczas spotkania omówiono również działania, których nabory rozpoczną się niebawem, a więc: „Restrukturyzacja małych gospodarstw” oraz „Premia na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej”. Wszystkie osoby zainteresowane doradztwem w zakresie pozyskania dotacji w ramach PROW 2014-2020 mogą bezpośrednio kontaktować się z pracownikiem Biura Izby, który przybliży zasady oraz kryteria ubiegania się o powyższe dotacje.

W dalszej części spotkania omówione zostały ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017r. oraz dopłaty do składek ubezpieczenia, przysługujące producentom rolnym ze środków budżetu państwa. Dyrektor Biura – Pani Jolanta Olczyk poinformowała o zwiększonej liczbie ryzyk (10) od których może ubezpieczyć się rolnik chcąc otrzymać odszkodowanie w przypadku klęski żywiołowej. Do tej pory było 5, w chwili obecnej doszło jeszcze 5, m.in. deszcz nawalny, uderzenie pioruna, obsunięcie ziemi, lawina i huragan. Od liczby uznanych ryzyk uzależniona jest wysokość z budżetu państwa. Ważną informacją dla rolników, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jest zawarcie umowy z pięcioma zakładami ubezpieczeń. Są to:

  • Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
  • Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
  • Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu,
  • Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
  • InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie.

Kolejnym  tematem poruszanym podczas spotkania było omówienie zagrożenia związanego z wystąpieniem ptasiej grypy. Pan Piotr Knurt- Lekarz Weterynarii poinformował zebranych, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi obowiązuje zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem m.in. żywych kur, kaczek, gęsi, czy indyków. Ponadto rolnicy zobowiązani są nakazem utrzymywać drób w odosobnieniu, w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach przetrzymywania, tak by uniemożliwić kontakt z innymi ptakami, także dzikimi. Rozporządzenie ministra wprowadza także zakaz pojenia, drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka, wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki, a także wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych. 

Przewodniczący Rady Andrzej Komala omówił bieżącą działalności pracy Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  w ostatnim okresie działania. Poruszył i odniósł się do tematów związanych z m.in.: działaniami w ramach PROW 2014-2020, Programem Rabat Rolniczy, odrolnieniem gruntów czy działań realizowanych przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego.

W sprawach różnych podjęta została decyzja w sprawie organizacji wyjazdu w dniu 18.03.2017r. na Targi Rolnicze do Kielc rolników z powiatu radomszczańskiego.  Osoby zainteresowane udziałem w tym wydarzeniu proszone są o kontakt z Biurem Izby Rolniczej ul. Kościuszki 6, 97-500 Radomsko pokój. 210 lub pod nr. tel. 510 474 801

W spotkaniu uczestniczyły również lokalne media. 

Więcej informacji w Kurierze z dnia 7.03.2017

Agnieszka Zaremba - Specjalista ds. obszarów wiejskich i obsługi rady powiatowej