Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Zduńskiej Woli

 W dniu 31 marca 2017 roku, w sali konferencyjnej KRUS w Zduńskiej Woli odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Izby Województwa Łódzkiego  Powiatu Zduńskowolskiego.  W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście:  Adam Synowiec - Kierownik Biura Powiatowego ARiMR, Grażyna Czyżak – Z-ca Dyrektor ARR w Łodzi, Łukasz Gędek - Kierownik Placówki Terenowej  KRUS w Zduńskiej Woli, Marta Misiak Z-ca Dyrektora PUP, Piotr  Kociołek – IRWŁ, Prezes Sam-Rol oraz delegaci i rolnicy z terenu. W proponowanym porządku posiedzenia omawiano m.in. zmiany występujące w  pracy Biura Powiatowego ARiMR w Zduńskiej Woli ze szczególnym uwzględnieniem zasad wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie w kampanii 2017 oraz zasad przyznawania płatności w sektorze młodego bydła, krów, owiec, roślin wysokobiałkowych, owoców miękkich i buraków cukrowych. Wśród najważniejszych zmian kampanii składania wniosków należy uwzględnić: W przypadku sektorów młodego bydła i krów zmniejszono maksymalną liczbę zwierząt, do których może zostać przyznana płatność, z dotychczasowych 30 szt. do 20 szt., przy zachowaniu dotychczasowej koperty finansowej. W przypadku płatności do owiec ustanowiono nowy okres przetrzymywania zwierząt kwalifikujących się do wsparcia – czyli od dnia 15 marca do dnia 15 kwietnia roku składania wniosków (zamiast okresu od dnia 20 października do dnia 20 listopada). Ponadto rolnicy składający wniosek nie muszą dołączyć załącznika z wykazem ilości sztuk zwierząt w gospodarstwie. W przypadku płatność do roślin wysokobiałkowych od 2017 r. zostanie ona zastąpiona dwoma oddzielnymi płatnościami: do roślin strączkowych na ziarno oraz do roślin pastewnych. Płatność do roślin strączkowych na ziarno będzie przysługiwała do powierzchni upraw bobiku, grochu pastewnego, łubinów i soi. Natomiast płatność do upraw paszowych będzie przysługiwała do powierzchni upraw roślin wykorzystywanych głównie do produkcji pasz objętościowych (esparceta, koniczyna, komonica, lędźwian, lucerna, nostrzyk, seradela i wyka). Ponadto uprawa zgłoszona do wsparcia nie może zostać przeznaczona na zielony nawóz. W przypadku sektora owoców miękkich wsparcie będzie przysługiwało do upraw truskawek. Od 2017 r. wsparcie w sektorze buraków cukrowych będzie przyznawane do powierzchni upraw wszystkich buraków cukrowych, a nie tylko buraków kwotowych. Od 2017 roku możliwe będzie uzyskanie loginu i kodu dostępu do aplikacji e-Wniosek w formie elektronicznej, nie będzie wymagane składanie wniosku o nadanie loginu w formie papierowej.

Przedstawiono również bieżącą sytuację na temat wysokości emerytur i rent rolniczych przyznawanych od dnia 1 marca 2017 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2017 r. obowiązują nowe zasady ustalania wysokości emerytury rolniczej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinnej. Zgodnie z komunikatem Prezesa KRUS z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zwaloryzowanej kwoty emerytury podstawowej (M.P. z 2017 r. poz. 205) kwota emerytury podstawowej, od której ustalana jest wysokość rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych, od dnia 1 marca 2017 r. wynosi 886,44 zł. Jeżeli wysokość przyznanej od 1 marca 2017 r. emerytury lub renty rolniczej jest niższa od kwoty najniższej emerytury pracowniczej, tj. 1.000 zł, wysokość takiego świadczenia zostanie podwyższona (z pewnymi wyjątkami) do 1.000 zł.

          Plan działania Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli  na 2017 r. przedstawiła Pani Marta Misiak Z-ca Dyrektora PUP. Działalność Agencji Rynku Rolnego- Pani Grażyna Czyżak Z-ca Dyrektor ARR.

W dalszej części posiedzenia Pan Piotr Kociołek omówił bieżącą działalność pracy Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Poruszył i odniósł się do tematów związanych z m.in.: działaniami w ramach PROW 2014-2020, Programem Rabat Rolniczy, odrolnieniem gruntów czy działań realizowanych przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego.

Podczas posiedzenia przyjęto wniosek dotyczący sektorów młodego bydła i krów i zmniejszenia maksymalnej liczby zwierząt, do których może zostać przyznana płatność, z dotychczasowych 30 szt. do 20 szt. - przy zachowaniu dotychczasowej koperty finansowej. Rada Powiatowa IRWŁ Powiatu Zduńskowolskiego wnioskuje o przywrócenie maksymalnej ilości zwierząt z 20szt na 30szt do płatności wspomnianego wyżej sektora.

Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Zduńskiej Woli Pan Zenon Kowalski- po zakończeniu realizacji porządku obrad i dyskusji dokonał zamknięcia posiedzenia. Podziękował uczestnikom za przybycie i merytoryczny wkład w przeprowadzone obrady.

Beata Komarewska 

Doradca Rolnośrodowiskowy

 Specjalista ds. obszarów wiejskich i obsługi Rady Powiatowej w Zduńskiej Woli