Posiedzenie sejmowej komisji rolnictwa

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  6 kwietnia wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat analizy porównawczej funkcjonowania spółdzielczości rolniczej w Danii, Francji i Holandii. Informację przedstawili: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki oraz zastępca dyrektora Departamentu Rynków Rolnych MRiRW – Marian Borek. W Danii bardzo wysokie, blisko stuprocentowe, gospodarcze zorganizowanie rolników w spółdzielniach przyczyniło się do dynamicznego rozwoju rolnictwa. Funkcjonuje tam ok. 30 spółdzielni o łącznych obrotach sięgających ok. 25 mld euro rocznie. Spółdzielnie posiadają ponad 90% mleczarni i zakładów przetwórczych trzody chlewnej (rzeźni). Działalność spółdzielni została uregulowana głównie w Akcie o Przedsiębiorstwach Handlowych. 
We Francji spółdzielnie działają w oparciu o Międzynarodowe Zasady Spółdzielcze i zrzeszają 90% rolników. Szczegółowe unormowania dotyczące spółdzielni rolniczych zawarte są w Kodeksie Rolnym (Code Rural). We Francji działa ok. 2,4 tys. spółdzielni rolniczych, zrzeszających 858 tys. członków (nie licząc ponad 13 tys. CUMA, tj. małych podmiotów spółdzielczych zbiorowego użytkowania sprzętu rolniczego zrzeszających 230 tys. członków, oraz SICAs, tzw. spółdzielni rolniczych wspólnych korzyści, tworzonych w celu podjęcia współpracy w interesie wsi). Łączny obrót spółdzielni rolniczych we Francji wyniósł w 2014 r. 84 mld euro. Spółdzielnie rolnicze oraz ich związki zatrudniają ponad 150 tys. pracowników. W ostatnich latach zwiększa się aktywność spółdzielni w zakresie przetwórstwa. Rolnicy za pośrednictwem spółdzielni i ich spółek zależnych kontrolują ponad połowę przemysłu przetwórczego produktów rolnych we Francji – ponad 90% rynku trzody chlewnej, ponad 70% rynku zbóż i 55% rynku mleka.
W Holandii spółdzielczość jest skonsolidowana i działa na podstawie Kodeksu Cywilnego. Jest tam ponad 200 spółdzielni rolniczych, zrzeszających ok. 140 tys. członków (blisko 100% producentów rolnych), a łączne obroty spółdzielni rolniczych sięgają 32 mld euro rocznie. Popularne są również giełdy towarowe działające w formie spółdzielni; poprzez giełdy na rynek wprowadzane jest od 70 do 100% produktów takich jak: mączka ziemniaczana, kwiaty, owoce i warzywa, mleko, ryby, rośliny ozdobne, cebulki kwiatowe. W 2005 r. opracowany został Kodeks Dobrych Praktyk specjalnie dla sektora spółdzielczego, zrewidowany w 2011 roku. Spółdzielnie kontrolują ponad 90% rynku owoców i warzyw, 80% rynku mleka i ponad 50% rynku zbóż.
Podczas dyskusji uwaga gości i posłów skupiła się na problemach polskiej spółdzielczości. Podkreślano, że spółdzielczość pozwala na zmniejszenie kosztów produkcji, np. poprzez wspólne korzystanie z maszyn. Zastanawiano się także, jak przekonać rolników, że organizowanie się w celu wspólnej działalności gospodarczej jest korzystne.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja wysłuchała informacji Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Infrastruktury i Budownictwa na temat zadań związanych z poprawą infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich.
Z przedstawionych informacji wynika, że 36% dróg lokalnych w Polsce jest w stanie złym, a 35% w stanie niezadowalającym. Zły stan techniczny dróg lokalnych wymaga stworzenia systemu wsparcia finansowego z budżetu państwa, szczególnie jeśli chodzi o poprawę jakości dróg powiatowych i gminnych. Minister Infrastruktury i Budownictwa asygnuje na wsparcie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego środki w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, łącznie 3,8 mld zł, oraz w ramach rezerwy subwencji ogólnej – ponad 335 mln zł w roku 2017. 
Przedstawiciele rządu poinformowali członków Komisji, że na koniec 2015 r. na obszarach wiejskich istniało ponad 241 tys. km sieci wodociągowej i prawie 93 tys. km sieci kanalizacyjnej. Najdłuższa sieć wodociągowa znajduje się na terenie województwa mazowieckiego, a najkrótsza w województwie lubuskim. Najdłuższą sieć kanalizacyjną posiada województwo podkarpackie, najkrótszą województwo podlaskie. 
Posłowie zostali także poinformowani, że minister rolnictwa, dostrzegając znaczenie infrastruktury wiejskiej dla jakości życia mieszkańców wsi, w ramach prac nad rządową Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zgłosił projekt „Infrastruktura dla obszarów wiejskich”. Przewiduje on m.in. dalszy rozwój dróg lokalnych i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich. Źródła finansowania to istniejące programy PROW i POWER, środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki z budżetu państwa i z budżetów samorządów. 
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Zbigniew Babalski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska –Mariusz Gajda oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – Jerzy Szmit.

(Źródło: Sejm RP)