Propozycje samorządu rolniczego dotyczące planu pracy sejmowej Komisji rolnictwa

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łodzkiego Andrzej Komala - Wiceprezes IRWŁ wystosował do Pana Jarosława Sachajki- Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi dotyczące pisma nr  RRW-015-171/2017 z dnia 6 czerwca 2017r. "W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego proponuję, aby przy opracowywaniu planu pracy Komisji na II półrocze 2017r. uwzględnić temat "Programu rekultywacji gleb zakwaszonych poprzez wprowadzenie do nich wapna pochodzącego z przerobu kopalin naturalnych z wykorzystaniem środków de minimis oraz dotacji Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Celem programu jest poprawa właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleb w wyniku rekultywacji gleb zakwaszonych poprzez nawożenie wapnem. Według Krajowej Stacji Chemiczno - Rolniczej połowa areału użytków rolnych w Polsce wykazuje kwaśny bądź bardzo kwaśny odczyn. Najwięcej gleb kwaśnych występuje m.in.  w województwie łódzkim, gdzie udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych przekracza 60%. Poprawa jakości gleb użytkowanych rolniczo w województwie łódzkim poprzez wapnowanie przyczyni się do redukcji emisji związków azotu do wód gruntowych i płynących w celu osiągnięcia wymagań Dyrektywy Azotanowej.

Informuję, że w latach 2007-2008 Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego realizowała ww. Program z udziałem dotacji pochodzącej z WFOŚ i GW  w Łodzi.  Z dotacji wynoszącej 1 mln zł skorzystało około 1500 rolników.  Jednak w dniu 16.09.2008r. decyzją Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska –  Pana Stanisława Gawłowskiego realizacja programu została wstrzymana i ta sytuacja trwa do chwili obecnej. Uzasadniając swoje stanowisko Minister Gawłowski stwierdził ,że wapnowanie gleb jest czynnikiem strukturotwórczym, plonotwórczym. Nie jest natomiast traktowane jako zagadnienie z zakresu ochrony środowiska,  co zadaniem samorządu rolniczego jest błędne, ponieważ wapnowanie gleb jest szczególnie istotne w kontekście wymogów środowiskowych i obowiązującej Dyrektywy Azotanowej obligującej do podejmowania działań na rzecz ograniczenia odpływu biogenów do wód. Zabieg wapnowania gleb nie tylko korzystnie wpłynie na jakość wytwarzanej produkcji rolnej a tym samym jest pierwszym krokiem w stronę wdrażanej w życie w Polsce Dyrektywy.

Według opracowanej na potrzeby Programu ekspertyzy wykonanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  wynika, „że gleby województwa łódzkiego wykazują znaczne zakwaszenie wynikające z przebiegu procesów glebotwórczych, oddziaływań antropogenicznych i zbyt małego zużycia nawozów wapniowych. Koszty zabiegu wapnowania gleb nie mogą być w całości przerzucone, tak jak obecnie na rolników, gdyż nie są oni winni negatywnym skutkom zakwaszenia gleb, co odczuwa całe społeczeństwo w niedostatecznym stopniu zaopatrywane w produkty rolnej o dobrej jakości w myśl zasady zdrowa gleba= zdrowe rośliny= zdrowa żywność= zdrowy człowiek”.

W dniu 24 kwietnia 2017r. Zarząd IRWŁ otrzymał pismo od Zarządu Województwa Łódzkiego w którym Marszałek Województwa „sugeruje podjęcie czynności mających na celu pozyskanie środków finansowych z WFOŚiGW w Łodzi niezbędnych do polepszenia jakości środowiska w regionie łódzkim”. Zarząd Województwa Łódzkiego w załączeniu dołączył pismo od Ministra Środowiska kierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który „uznaje wypracowanie pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrem Środowiska (przy udziale organizacji rolniczych oraz instytucji ochrony środowiska) jednolitych kryteriów za pomocą których możliwe będzie dokonanie jednoznacznej oceny, czy wapnowanie gleb  w danym przypadku jest zabiegiem agrotechnicznym czy też służącym ochronie środowiska”.

Wobec powyższego zdaniem IRWŁ zasadnym jest uwzględnienie „Programu wapnowania gleb” w pracach Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi."

Pismo Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego