Rada Powiatowa IRWŁ w Powiecie Łódzkim-Wschodnim

W dniu 15 października 2020 roku Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z Powiatu Łódzkiego-Wschodniego uczestniczyła w „Konferencji dla liderów obszarów wiejskich” organizowanej przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego w ramach partnerstwa z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich.

Tematy konferencji:

 1. Perspektywa nowego PROW 2021-2027 – wybrane działania dla rolników i społeczności lokalnej z uwzględnieniem tworzenia grup producenckich i sieci partnerskich w rolnictwie.

Prelegent: Pan Janusz Bolanowski – Pracownik Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

Zaprezentowane zostały najważniejsze zmiany w podejściu do Wspólnej Polityki Rolnej w nadchodzącej perspektywie finansowej. Zgodnie z przyjętymi założeniami zmiany te będą polegały na:

 • uprzywilejowaniu małych i średnich gospodarstw;
 • racjonalizacji wydawanych środków finansowych - obniżenie kwoty płatności bezpośrednich od kwoty powyżej 60 tys. euro i ich ograniczenie do kwoty 100 tys. euro na gospodarstwo;
 • wprowadzeniu w systemie płatności bezpośrednich, zamiast dywersyfikacji upraw – obowiązkowego płodozmianu;
 • jeszcze bardziej restrykcyjnym przestrzeganiu norm ochrony środowiska (m.in. zakłada się dalsze ograniczanie liczby substancji czynnych zawartych w środkach ochrony roślin);
 • obowiązku weryfikowania przez państwa członkowskie podmiotów faktycznie użytkujących grunty rolne.

W ramach formuły finansowania WPR zachowany zostanie filar I obejmujący płatności bezpośrednie oraz filar II, z którego pochodzić będą finansowe na inwestycje w gospodarstwach. Zniesiony zostanie filar III, tj. wsparcie w zakresie dofinansowania usług rolniczych.

 1. Doświadczenie LGD w realizacji projektów i przedstawienie dobrych praktyk na temat pozyskania środków na cele promocji produktów

Prelegent: Pani Anna Doliwa – Prezes Zarządu, Dyrektor ds. administracyjno – finansowych, LGD „Dolina Rzeki Grabi”.

Przedstawiony został zakres przedmiotowy działalności lokalnej grupy działania obejmujący: organizowanie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów, organizowanie imprez lokalnych, promowanie produktów lokalnych, organizowanie tzw. questingów (spacerów nieoznakowanymi szlakami turystycznymi przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych), udział w targach turystycznych na terenie kraju, jak i za granicą.

Funkcjonowanie na terenie danej gminy lokalnej grupy działania niesie ze sobą nieocenione korzyści - umożliwia wsparcie merytoryczne społeczności lokalnej w zakresie możliwości dofinansowania podejmowanych przedsięwzięć, pogłębia więzi społeczne oraz służy promowaniu danego obszaru – jego historii,  tradycji, produktów lokalnych.

 1. Współczesne rolnictwo dziś i jutro – perspektywy, innowacje, zagrożenia.

Prelegent: Pan Patryk Dubowicz  – Promotor Marki Foton Technik.

Wystąpienie było przede wszystkim zachętą do pozyskania dofinansowania z działań wdrażanych i koordynowanych przez  Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska, takich jak: „Mój Prąd”, czy „Agroenergia”.

Zwrócono uwagę, że zwłaszcza ten pierwszy program cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem właścicieli gospodarstw domowych. Przewiduje on dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na montażu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku kwotą 5000 tys. zł pochodzącą ze środków publicznych. Program przewidziany jest na lata 2020-2027. Właściciel nieruchomości, na której instalowane są panele fotowoltaiczne, po uruchomieniu instalacji, staje się prosumentem. Za każdą wyprodukowaną 1 Kwh, przesłaną do sieci, może on odebrać 0,8 Kwh. Pomimo tego, że instalacje fotowoltaiczne są inwestycją dość kosztowną (za każdy 1KW mocy instalacji zapłacić trzeba wykonawcy kwotę mieszczącą się w przedziale 4800 zł - 5200 zł) to jednak po kilku latach instalacja zwraca się, generując, w ujęciu długoterminowym, znaczne oszczędności w opłatach za energię elektryczną.

 1. Współczesne rolnictwo dziś i jutro – perspektywy, innowacje, zagrożenia (w tym ubezpieczenia w rolnictwie).

Prelegent: Pani Katarzyna Białek-Traut – Zastępca Dyrektora Biura Regionalnego w Łodzi TUW „TUW”.

Istotnym elementem wystąpienia było zwrócenie uwagi na wymierne korzyści rozszerzenia zakresu ochrony przy zawieraniu polis obowiązkowego ubezpieczenia. W przypadku budynków gospodarczych dobrowolne rozszerzenie zakresu ochrony spowoduje wypłatęodszkodowania m.in. w takich sytuacjach jak: szkoda wyrządzona przez złamane drzewo, szkoda zaistniała w wyniku uderzenia pojazdu, czy zalanie. Również w OC rolnika istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony od takich zdarzeń jak: zniszczenie roślin na polu innego rolnika przez zwierzęta gospodarskie, wyrządzenie szkody na budynkach przez bawiące się dzieci, przewidziana jest nawet ochrona w sytuacjach nie związanych stricte z prowadzeniem gospodarstwa rolnego – jak np. w przypadku spowodowania wypadku podczas jazdy na nartach.

 1. Gleba jako źródło życia – potrzeby wapnowania oraz zużycie nawozów wapniowych w Polsce, zasady pobierania próbek glebowych, dyrektywa azotanowa.

Prelegent: Pan dr inż. Jacek Michalak – Kierownik Działu Agrotechnicznej Obsługi Rolnictwa, Okręgowa Stacja Chemiczno- Rolnicza w Łodzi.

Wskazane zostały m.in. kwoty dofinansowania do zakupu wapna nawozowego, które przedstawiają się następująco:

 • do 300 zł do 1t czystego składnika CaO lub CaO+MgO – dofinansowanie dla gospodarstw o powierzchni do 25,00 ha UR;
 • do 200 zł do 1t czystego składnika CaO lub CaO+MgO – dofinansowanie dla gospodarstw o powierzchni 0 – 50,00 ha;
 • do 100 zł do 1t czystego składnika CaO lub CaO+MgO – dofinansowanie dla gospodarstw o powierzchni 0 – 75,00 ha UR.

Ponadto zwrócono uwagę jak prawidłowo pobierać próbki glebowe. Zgodnie z wymaganiami OSCHR:

 • próbka powinna ważyć około 0,5kg (1L);
 • próba powinna być pobrana z wierzchniej warstwy gleby 0-20 cm;
 • po pobraniu próbek pojedynczych, całość należy wymieszać i napełnić opakowanie.

                Próbek nie należy pobierać:

 • na obrzeżach pola do 5m;
 • w miejscach po stogach i kopcach;
 • w rowach, bruzdach, kretowiskach i żwirowiskach;
 • w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach terenu (w razie potrzeby z tych miejsc pobrać dodatkowe próbki).

W trakcie spotkania Rady Powiatowej, Delegaci IRWŁ z Powiatu Łódzkiego - Wschodniego sformułowali określone postulaty, dotyczące bieżących problemów, napotykanych w działalności rolniczej.

Wnioski Rady Powiatowej IRWŁ Łódź-Wschód

 

W imieniu Członków Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie Łódzkim-Wschodnim, w związku z pojawiającymi się licznymi problemami w bieżącym funkcjonowaniu gospodarstw rolnych,

 

zwracam się do Zarządu IRWŁ o wystąpienie do odpowiednich organów z następującymi wnioskami:

 1. Niezbędne jest wydłużenie terminu stosowania w 2020 roku nawozów organicznych takich jak: gnojówka, gnojowica, czy obornik. Październikowe opady deszczu, spowodowały, że na wielu polach zalega woda, utrudniając prace ciężkim sprzętem. Zwracamy się o wprowadzenie zmian legislacyjnych umożliwiających aplikowanie ww. nawozów naturalnych w terminie do dnia 31 listopada 2020 r.
 2. Od agentów ubezpieczeniowych rolnicy dowiadują się, że już pod koniec września br. środki finansowe z budżetu Państwa przeznaczone na dofinansowanie ubezpieczeń upraw uległy wyczerpaniu. Niestety w przypadku konieczności uiszczenia pełnej składki niewielu rolników decyduje się na podpisanie polisy, składka ta jest bowiem zbyt wysoka. Zwracamy się o zwiększenie puli środków na ubezpieczenia upraw rolniczych z dotacją Skarbu Państwa.
 3. Zwracamy się o opublikowanie stawki dopłaty do materiału siewnego za 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Powiatowej
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
w Powiecie Łódzkim-Wschodnim
(-) Michał Owczarek