Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Powiat łódzki wschodni leży w środkowej Polsce w centralnej części województwa łódzkiego i obejmuje obszar 499,67 km². Zamieszkuje go ok. 70000 mieszkańców. W skład powiatu wchodzi 6 gmin: Andrespol, Brójce, Koluszki, Nowosolna, Tuszyn i Rzgów. Powiat łódzki wschodni graniczy z powiatem zgierskim, łódzkim grodzkim, z powiatem pabianickim, z powiatem brzezińskim, tomaszowskim i powiatem piotrkowskim. Powierzchnia ogólna powiatu wynosi 49976 ha, z czego blisko 64 % stanowi bazę produkcji rolniczej. Użytki rolne ogółem 31761 ha w tym grunty orne 26266 ha, sady 504 ha, łąki 1973 ha, pastwiska 1722 ha, grunty orne zabudowane 1058 ha, grunty pod stawami 152 ha, grunty pod rowami 86 ha. Rolniczy charakter powiatu widoczny jest w strukturze użytkowania gruntów i pogłowiu zwierząt gospodarskich. Rolnictwo to znacząca gałąź gospodarki w powiecie łódzkim wschodnim. Zróżnicowana bonitacja gleb od III do VI klasy bonitacyjnej (kompleks żytnio-ziemniaczany, żytni dobry i bardzo dobry, pszenny dobry) różnicuje poszczególne gminy w powiecie w strukturze zasiewów roślin uprawnych. Głównie uprawia się: zboża, rośliny pastewne, rzepak ozimy, ziemniaki, lokalnie plantacje porzeczki czarnej, aronii, borówki amerykańskiej, wzrasta udział w plantacji truskawek i malin. W chowie i hodowli zwierząt gospodarskich dominuje trzoda chlewna, drób i bydło. Przemiany zachodzące na polskiej wsi dotyczą także powiatu łódzkiego-wschodniego. Zmniejsza się powoli liczba gospodarstw rolnych i osób utrzymujących się z rolnictwa. Aktualnie na terenie powiatu funkcjonuje 4400 gospodarstw rolnych. Wśród gospodarstw rolnych w zdecydowanej większości, z uwagi na kierunek produkcji, występują gospodarstwa konwencjonalne, ale są także takie z produkcją integrowaną i ekologiczną.

Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w powiecie łódzkim wschodnim liczy 10 osób. Gmina Andrespol - Jan Woźniak Przewodniczący Rady, Gmina Brójce - Aleksandra Brdoń, Marcin Derach, Miasto i Gmina Koluszki - Bogdan Sałata Delegat na Walne Zgromadzenie, Tadeusz Słaby,  Gmina Nowosolna - Aleksandra Berent, Miasto i Gmina Tuszyn - Grzegorz Busiakiewicz, Zbigniew Smyczek, Miasto i Gmina Rzgów - Adam Prądzyński, Michał Owczarek. Na posiedzenia  Rady zapraszani są przedstawiciele instytucji z którymi prowadzona jest ścisła współpraca m.in. ARiMR BP w Koluszkach, KRUS PT W Brzezinach, PIW, TUW „TUW” w Łodzi. Przedstawiciele  Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie łódzkim wschodnim biorą udział w szacowaniu szkód łowieckich wyrządzoną przez dziką zwierzynę, jak również szkód spowodowanych  przez  niekorzystne warunki  atmosferyczne. Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu  Łódzkiego Wschodniego ma w swoim gronie laureata Nagrody
Gospodarczej Wojewody Łódzkiego, którą w 2016 roku otrzymał pan  Bogdana Sałata. Nasz delegat wraz z żoną Jadwigą od 1982 roku prowadzą gospodarstwo rolne, kontynuując wielopokoleniową tradycję.

Warto zaznaczyć, że wśród wielu działań Rady Powiatowej jej członkowie m.in. wnioskowali do Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego o podjęcie działań mających na celu zmianę warunków przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach Pakietu 2 - Ochrona gleb i wód. Zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 18 marca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego PROW na lata 2014–2020  (Dz. U. poz. 415)  pakiet 2. Ochrona gleb i wód, rolnicy mogą realizować ten pakiet tylko na obszarach szczególnie zagrożonych erozją wodną, na obszarach problemowych o niskiej zawartości próchnicy lub obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego (OSN). Dotychczas rolnicy w ramach PROW 2007-2013 mogli realizować pakiet na obszarze całego kraju. Było to jedno z działań najchętniej realizowanych przez producentów rolnych na terenie województwa łódzkiego. Wprowadzone nowe zasady realizacji Pakietu 2  zdaniem Rady są krzywdzące dla rolników. Każdy rolnik, który chce stosować międzyplony w swoim gospodarstwie powinien mieć taką możliwość. Zawężenie możliwości ubiegania się o wsparcie z tytułu  realizowania działań tylko do wybranych obszarów Polski jest dyskryminacją. Nabiera ona jeszcze większej wagi również ze względu na to, że uprawę międzyplonów możemy zaliczyć do obszarów proekologicznych.

Członkowie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łódzkiego Wschodniego wydają również opinie w sprawie przekwalifikowania  gruntów  oraz czynnie  uczestniczą w ważnych  wydarzeniach gminnych i powiatowych. Organizowane są szkolenia, konferencje, wyjazdy na targi rolnicze - mające na celu pogłębienie wiedzy rolników na tematy związane z funkcjonowaniem  polskiego  rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. 

Biuro Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łódzkiego Wschodniego znajduje się w budynku UG Andrespol ul. Rokicińska 126, tel.510-474-874.     

Beata Pach

Kierownik Biura Izb Rolniczej Województwa Łódzkiego