Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łowiczu

W dniu 17 października 2016 w Łowiczu odbyło się posiedzenie delegatów do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łowiczu. Zaproszeni goście na posiedzenie rady byli: Pani Renata Rutkowska-Liberska Kierownik ARiMR BP w Łowiczu, Pan Mariusz Cheba – Członek Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Pan Jan Znyk jako Przewodniczący Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w powiecie łowickim przywitał uczestników posiedzenia i przedstawił porządek obrad który został przyjęty przez delegatów. Renata Rutkowska-Liberska Kierownik BP ARiMR w Łowiczu przedstawiła najważniejsze informacje z pracy biura. Od 17 października do 30 listopada 2016 wypłacane będą zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. Uruchomienie wypłat zaliczek ma na celu załagodzenie trudnej sytuacji na rynkach rolnych. 30 września 2016r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczone zostały płatności bezpośrednie za 2016r. W Polsce wynosi on 4,3192 zł za 1 EUR. Całkowita kwota przeznaczona na płatności za 2016r. wyniesie ponad 14,8 mld złotych i będzie wyższa od ubiegłorocznej kwoty o blisko 316 mln złotych.

Stawki zostały określone w następujący sposób:

Jednolita płatność obszarowa – 462,05 zł/ha

Płatność za zazielenianie – 310,10 zł/ha

Płatność dla młodego rolnika – 231,97 zł/ha

Płatność dodatkowa – 172,79 zł/ha

Płatność do bydła – 256 zł/szt., do krów -322,62 zł/szt., do owiec-111,95 zł/szt., do kóz- 68,25 zł/szt.

Płatność do roślin wysokobiałkowych – 430,49 zł/ha

Płatność do buraków cukrowych – 1952,25 zł/ha

Płatność do pomidorów – 3074,09 zł/ha

Płatność do owoców miękkich – 904,78 zł/ha.

Od 7 sierpnia do 15 października 2016r producenci mleka, świń oraz owoców i warzyw mogli składać wnioski o nieoprocentowane pożyczki na spłatę zobowiązań z tytułu nieopodatkowanych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym.

Od 12 września do 11 października 2016r. można było składać wnioski w ramach działania 6.5 „Płatność na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” BP w Łowiczu przyjęło 6 wniosków.

Od 18 października 2016r. zmieniły się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt w związku z tym rolnicy od 18 października posiadający zwierzęta gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad. Nowe regulacje dotyczą zwłaszcza trzody chlewnej i mają na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Nowe zasady rejestracji zwierząt dostępne są na stronie internetowej ARiMR oraz w BP ARiMR.

Od 1 września 2016r. w każdym Oddziale BP ARiMR powstały punkty informacyjne, mają one ułatwić do informacji w ofercie ARiMR, wdrożonych w działaniach.

Pan Mariusz Cheba - Członek Zarządu IRWŁ przedstawił informacje z działań Zarządu IRWŁ. Do Zarządu IRWŁ z poszczególnych powiatów docierają informacje o sytuacji w rolnictwie i problemach, które dotykają rolników jednym z nich jest wysyłanie przez Urzędy Kontroli Skarbowej wezwań do producentów mleka   w sprawie rozliczenia się ze sprzedaży kwot mlecznych i osiągnięcia dodatkowych dochodów z tej transakcji. Urzędy Kontroli Skarbowej żądają  potwierdzenia cen obowiązujących na kwoty mleczne w latach 2011-2014. Z posiadanych informacji wynika, że Agencja Rynku Rolnego jak  i inne instytucje nie prowadziły ewidencji cen kwot mlecznych funkcjonujących na rynku w danym okresie. Duże rozbieżności w cenach sprzedaży kwot mlecznych wynikały   z podaży i popytu, i wynosiły  od 0,20 do 1,20 zł/kg.  Zdaniem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Urzędy Kontroli Skarbowej nie mają prawa kwestionować umów cywilno-prawnych zawieranych między rolnikami na sprzedaż – kupno kwoty mlecznej. Kolejnym problemem, o którym wspomniał w piśmie do KRIR - Prezes IRWŁ, zgłaszanym przez rolników jest  wprowadzenie zmiany w działaniu „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”, aby przekazujący gospodarstwo mógł zachować status domownika. W dniu 27 września 2016r. Zarząd IRWŁ  w nawiązaniu do pisma MRiRW dotyczącego zmian w ustawie o produktach pochodzenia zwierzęcego wnioskował o dopuszczenie do uboju na terenie gospodarstwa , jednak samego uboju musi dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, zaś mięso musi być bezwzględnie zbadane  przez lekarza weterynarii.

Zarząd IRWŁ wydał opinię do projektów aktów prawnych m.in. do  -  rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016. Zarząd IRWŁ wydał opinię negatywną do ww. projektu uzasadniając ,że proponowane stawki są krzywdzące dla rolników i są niższe w stosunku do roku 2015. Pomimo negatywnej opinii zgłoszonej przez Krajową Radę Izb Rolniczych ( mającą na uwadze głosy zgłoszone przez Izby Rolnicze)  do projektu rozporządzenia  z dniem 27 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2016 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1542). Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia stawki dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio:
69,40 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;
111,00 zł – w przypadku roślin strączkowych;
347,00 zł – w przypadku ziemniaków.

Trudna sytuacja rolników, m.in. z terenu województwa łódzkiego, była tematem spotkania zorganizowanego z inicjatywy Marka Mazura - Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego przy współpracy z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego i Prezesem IRWŁ Bronisławem Węglewskim. Wśród przybyłych gości byli: członkowie zarządu województwa, członkowie zarządu IRWŁ – Andrzej Komala (Wiceprezes IRWŁ), Ewa Bednarek i Dariusz Kowalczyk, radni Sejmiku, członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, przedstawiciele przedsiębiorców, instytucji okołorolniczych, a przede wszystkim rolnicy i delegaci Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Rada Powiatowa IRWŁ w Łowiczu jest zaniepokojona trudną sytuacją w rolnictwie, która utrzymuje się od dłuższego czasu, w powiecie łowickim większość rolników specjalizuje się w produkcji mleka, zniesienie limitów produkcji mleka w ubiegłym roku, a co za tym idzie wzrost jego podaży, rosyjskie embargo na unijną żywność, a wreszcie ograniczony popyt na produkty mleczne ze strony Chin to główne przyczyny kryzysu w sektorze mleczarskim.

Wielu hodowców wskazuje dziś na utrzymujący się od dłuższego czasu brak opłacalności produkcji mleka. Cena mleka w skupie od wielu miesięcy waha się w okolicy 1-1,10 zł/l. Jednak są i takie spółdzielnie, które za litr tego surowca oferują 70 gr. A eksperci wyliczają, że koszt jego produkcji wynosi średnio 1,40 zł/l.

Wielu rolników jest w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej zaciągnięciem kredytów na rozwój gospodarstwa. Jesteśmy zaniepokojeni, że niektóre z tych gospodarstw mogą nie przetrwać przeciągającego się kryzysu.

Roman Wodzyński