Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Kutnie

Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  w Kutnie działa w imieniu rolników powiatu kutnowskiego. Przewodniczącym Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Kutnie jest Pan Włodzimierz Jaworski. Rada Powiatowa opiniuje  projekty aktów prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Działa na rzecz rolników poszkodowanych klęskami żywiołowymi, bierze udział w komisjach szacujących straty,  w komisjach szacujących szkody łowieckie. Wydaje opinie w sprawie odrolnienia, wyraża stanowisko Izby wobec organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów działających w zakresie rolnictwa. Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Kutnie stoi na stanowisku żeby państwowa ziemia nadzorowana przez Agencję Nieruchomości Rolnych trafiała w większym wymiarze do rolników indywidualnych i stanowiła powiększenie ich rodzinnych gospodarstw. Uważa, że w ostatnich latach Agencja Nieruchomości Rolnych reprezentowała interesy większych posiadaczy ziemskich. Obecne kierownictwo wykazuje już chęci do współpracy z Izbami Rolniczymi w tym zakresie.

Biuro Powiatowe Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Kutnie ma swoją siedzibę na ulicy Podrzecznej 18 w Kutnie (w biurach Banku BGŻ), pracownikiem biura jest Magdalena Studzińska, która pomaga w wypełnieniu wniosków obszarowych. Biuro jest czynne w poniedziałki, środy, piątki w godzinach od 8 do 16, numer telefonu do biura: 510-474-825.

Powiat Kutnowski obejmuje 11 gmin o łącznej powierzchni 887 km2. Powiat ma charakter rolniczy, a użytki rolne stanowią 88,4% jego powierzchni. Gleby na terenie powiatu kutnowskiego są zróżnicowane. Gleby występujące na przedmiotowym terenie charakteryzują się wysoką przydatnością rolniczą – ok. 80% gruntów ornych jest zaklasyfikowanych do kompleksów pszennych, pszenno-żytnich i zbożowo-pastewnych, nadających się pod uprawę roślin o wysokich wymaganiach glebowych. Gleby słabe i bardzo słabe stanowią jedynie ok. 20% gruntów ornych. Dominującymi typami gleb są gleby brunatne, czarne i ziemie szare.

Gmina Bedlno
Andrzej Górczyński – delegat na Walne Zgromadzenie;  Konrad Olejniczak

Gmina Dąbrowice
Grzegorz Dropiński;  Tomasz Jarka

Gmina Krośniewice
Krzysztof Kołodziejski ;  Adam Zasadzki

Gmina Krzyżanów
Roman Jabłoński;  Radosław Trawczyński

Gmina Kutno
Jan Olesiński ;  Tomasz Starbała

Gmina Łanięta
Jakub Anglard;  Tomasz Szczęsny

Gmina Nowe Ostrowy
Krzysztof Głowacki ;  Krzysztof Zdziarski

Gmina Oporów
Robert Pawlikowski ;  Marcin Szafran

Gmina Strzelce
Włodzimierz Jaworski – przewodniczący;  Andrzej Lewandowski

Miasto-Gmina Żychlin
Władysław Kowalski;  Marek Materka

Magdalena Studzińska

Specjalista do spraw obszarów wiejskich i obsługi rady powiatowej