Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Powiat  sieradzki zajmuje powierzchnię 1491 km2 , którą zamieszkuje około 120 tys. mieszkańców. Jest największym powiatem w województwie łódzkim. Administracyjnie powiat dzieli się na 11 jednostek: miasto Sieradz, gminy miejsko-wiejskie: Błaszki, Warta i Złoczew oraz gminy wiejskie: Brąszewice, Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Sieradz i Wróblew.

            W strukturze upraw dominują zboża około 60% i ziemniaki 22%. Wśród zbóż dominuje uprawa żyta, pszenicy i mieszanek zbożowych. Powiat sieradzki posiada dobre warunki do uprawy ziemniaków i jest największym ich producentem w województwie (około 0,5 mln ton, w całym województwie produkuje się około 1 mln ton). Uprawa ziemniaka skoncentrowana jest w gminach: Wróblew, Błaszki, Warta, Brzeźnio i Złoczew. Niewielki areał stanowią uprawy przemysłowe, jak buraki cukrowe, rzepak, pastewne. Ważnym i rozwijającym się działem produkcji rolnej w powiecie jest warzywnictwo, które dominuje w północno-zachodniej części powiatu (gminy: Warta, Błaszki, Wróblew). Uprawiane są główne: kapusta, marchew,  cebula, ogórki i buraki ćwikłowe. Prężnie rozwijającym się działem jest również produkcja pomidorów szklarniowych. Jako pierwsi w kraju zaopatrujemy we wczesne ziemniaki i najwyższej jakości warzywa giełdy hurtowe całej Polski oraz markety na terenie kraju, gdzie towar dostarcza firma Agrosad, zajmująca się pakowaniem i konfekcjonowaniem ziemniaków oraz warzyw. Zboża i rzepak z terenu powiatu sieradzkiego skupuje Elewator Sieradz i młyny działające na tym terenie. Produkcja mleka skupia się przede wszystkim w gminie Goszczanów, Brąszewice, Klonowa i Warta. Mleko skupuje OSM Wart-Milk w Sieradzu.  Produkcja trzody chlewnej i bydła opasowego rozproszona jest w całym powiecie. Ubojem i przerobem drobiu zajmuje się jeden z największych zakładów w Polsce, którego właścicielem jest pana Grzegorz Wyrębski. Natomiast jaja pakowane są w gospodarstwach pana Sylwestra Gajewskiego (gmina Błaszki) i pana Zdzisława Kurzawy (gmina Wróblew).

Rada Powiatowa IRWŁ Powiatu Sieradzkiego liczy 21 delegatów posiadających doświadczenie w różnych dziedzinach produkcji rolnej:

- produkcja mleka: Ewa Zaton – Smok (gmina Brąszewice), Andrzej Warszewski (gmina Goszczanów),  Wojciech Piesyk i Stanisław Kałużny (gmina Złoczew), Waldemar Wajgert (gmina Burzenin),

- produkcja trzody chlewnej i bydła opasowego: Łukasz Przybyła (gmina Brzeźnio), Dariusz Piekarski (gmina Goszczanów), Piotr Smok i Jerzy Gołdyn (gmina Klonowa),

- produkcja zbóż ziemniaków i warzyw: Jan Kołodziejczyk – Przewodniczący RP IRWŁ w Sieradzu i Jerzy Wróbel – delegat do Walnego Zgromadzenia IRWŁ (gmina Błaszki), Tadeusz Owczarek (gmina Brzeźnio), Rafał Krzywański i Tomasz Baliński (gmina Warta), Witold Goździewicz i Sebastian Kokoszka (gmina Wróblew), Zbigniew Ograbek (gmina Sieradz),

- produkcja ekologiczna: Krzysztof Jaros (gmina Brąszewice),

- doradztwo rolnicze:  Kamila Dobroń – KRUS (gmina Sieradz), Roman Łebzuch – ŁODR (gmina Burzenin), Jerzy Wojciechowski – Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu (miasto Sieradz).

            Delegaci Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu największy nacisk kładą na opłacalność produkcji rolnej. Zdrowa ziemia, zdrowy materiał siewny i sadzeniakowy, właściwe nawożenie, integrowana ochrona roślin przekłada się na duży zbiór ziemniaków, warzyw, zbóż, rzepaku, kukurydzy, dużo dobrej paszy dla zwierząt. Rolnik mając masę towarową bardzo dobrej jakości może konkurować na rynku i sprzedawać płody za przyzwoite pieniądze. Rada nawiązała stałą współpracę ze Stacją Chemiczno-Rolniczą w Opolu. Rolnicy w biurze izby rolniczej mogą składać próbki gleby do analizy (w 2015 roku złożono 725 prób ziemi), jak i odebrać wyniki badań, a przez co stosować w zdrową ziemię właściwe nawożenie. W biurze rolnicy mogą również uzyskać pomoc w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie oraz wniosków do zakupu kwalifikowanego materiału siewnego i sadzeniakowego. Delegaci RP IRWŁ w Sieradzu biorą czynny udział w pracach komisji szacujących szkody łowieckie oraz w doraźnych komisjach szacujących szkody klęskowe w rolnictwie. Posiedzenia RP w Sieradzu często odbywają się w największych i najprężniej działających gospodarstwach z terenu powiatu sieradzkiego. Na każde posiedzenie zapraszani są przedstawiciele wszystkich związków zawodowych działających w rolnictwie. W spotkaniach organizowanych przez RP IRWŁ w Sieradzu, mających na celu rozwiązywanie problemów występujących w rolnictwie, uczestniczyli m. in.: pani Zofia Szalczyk i pan Artur Ławniczak – Wiceministrowie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Łódzki, Starosta  Powiatu Sieradzkiego, burmistrzowie i wójtowie gmin, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, posłowie, przedstawiciele instytucji wojewódzkich i powiatowych takich jak: ARiMR, ANR, ARR, WIORiN, KRUS, ŁODR w Bratoszewicach.

Biuro Powiatowe IRWŁ w Sieradzu mieści się w budynku Centrali Nasiennej w Sieradzu, ul. POW 30 (tel. 510 474 793).

Jan Kołodziejczyk

Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Sieradzu