Resort rolnictwa o ograniczeniu zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR w sprawie przygotowania ogólnych warunków ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – resort rolnictwa poinformował, że przygotowanie jednolitych ogólnych warunków ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w ustawie z dnia 7 Iipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 792) byłoby możliwe w przypadku wprowadzenia ubezpieczeń obowiązkowych. Obecnie oferowane przez zakłady ubezpieczeń ogólne warunki ubezpieczenia stanowią wzorcowy zbiór zasad będący integralną częścią umowy ubezpieczeniowej, w którym zapisane są obowiązki obu stron i są elementem konkurencji między zakładami. W ogólnych warunkach ubezpieczenia określa się:

przedmiot i zakres ubezpieczenia,

sposób zawierania umów ubezpieczenia,

zakres i czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela,

prawa i obowiązki stron,

sposób ustalania wysokości szkód oraz wypłaty odszkodowań lub świadczeń.

Ogólne warunki ubezpieczenia są zgodne z ogólnymi normami prawnymi, a przede wszystkim z ustawą ubezpieczeniową i odnośnymi przepisami kodeksu cywilnego. Ponadto zakłady ubezpieczeń mają obowiązek opracować je w sposób ścisły i jasny.

Niezależnie od powyższego, ministerstwo rolnictwa zwróciło uwagę, że mając na względzie nasilenie się w ostatnich latach występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, producenci rolni przed podpisaniem umowy ubezpieczenia powinni zwrócić szczególną uwagę na stosowanie zasad właściwej agrotechniki oraz doboru odmian roślin dostosowanych do warunków klimatyczno-glebowych Polski.

(Źródło: KRIR)