Rolnictwo energią regionu łódzkiego

W 2014 roku Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego realizowała projekt nr WND – RPLD.03.02.00-20/026/13 
pn. Promocja marki „Rolnictwo energią regionu łódzkiego”

Projekt ten był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie: III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu wynosiła 544 686,45 PLN  w tym 462 784,27 PLN to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu było:

1. Wykreowanie produktów regionalnych jako rozpoznawalnej marki regionu zgodnie z celem Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.
2. Budowa i promocja marki regionalnej – Rolnictwo energią regionu łódzkiego.
3. Propagowanie unikalności kultury i tradycji oraz autentycznego obrazu wsi województwa łódzkiego na tle Polski i Europy.
4. Promocja tradycyjnych, regionalnych produktów z obszaru regionu łódzkiego.
5. Popularyzowanie kształcenia zawodowego, postaw pro środowiskowych, bezpieczeństwa pracy oraz zastosowanie nowoczesnych, wydajnych i innowacyjnych technologii w sektorze rolnictwa w województwie łódzkim.
6. Budowa wewnętrznej spójności z zachowaniem różnorodności regionu województwa łódzkiego na tle Polski.
7. Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności województwa na tle Polski,
8. Umocnienie tożsamości kulturalnej regionu.

W ramach projektu odbyły się dwa wydarzenia kulturalno-edukacyjno-wystawiennicze:

Nowe Zduny – 1 czerwca 2014 r. - więcej 

Szadek – 7 września 2014 r. - więcej