Spotkania samorządu rolniczego z Wiceprezesem Krajowej Rady Komorniczej

W dniu 19 września 2017 r. w Biurze KRIR w Warszawie odbyło się spotkanie z Wiceprezesem Krajowej Rady Komorniczej – Panem Tomaszem Piłatem, Komornikiem przy Sądzie Rejonowym w Puławach. Z ramienia samorządu rolniczego w spotkaniu wzięli udział :Prezes KRIR – Pan Wiktor Szmulewicz, Wiceprezes KRIR – Pan Mirosław Borowski, Dyrektor Biura KRIR – Pani Katarzyna Szczepaniak oraz Dyrektor Mazowieckiej Izby Rolniczej – Pan Sławomir Błażejczyk. Celem spotkania było omówienie sytuacji w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji, którego paragraf 2 ust. 1 wskazuje, że właściwa terenowo Izba Rolnicza jest zobowiązana do wydawania opinii – na wniosek komornika – w zakresie uznania nadwyżki inwentarza żywego ponad stado podstawowe oraz przedmiotów za niezbędne do prowadzenia zadłużonego gospodarstwa, które nie będą podlegać egzekucji. Zdaniem samorządu rolniczego, narzucony przez rozporządzenie czas (14 dni) na udzielenie odpowiedzi komornikowi, jest zdecydowanie za krótki, szczególnie, że Izby nie mają narzędzi, które umożliwiłyby im zdobycie informacji dotyczących sytuacji, w jakiej znajduje się rolnik – dłużnik. Istotne byłoby także ujednolicenie formularza wniosków, z którymi komornik zwraca się do właściwej terenowo izby oraz załączanie do wniosku przez komornika, protokołu z oględzin gospodarstwa.

Zdaniem Wiceprezesa KRK Pana Tomasza Piłata ustawodawca powinien dokładnie określać, co podlega egzekucji, należy wskazać wytyczne bądź dokonać szczegółowego doprecyzowania wymienionych pojęć. Wiceprezes KRK zaleca udzielanie przez Izby Rolnicze odpowiedzi Komornikom na wezwanie, zgodnie z posiadaną wiedzą, zdobytą na podstawie wizyty w gospodarstwie, rozmowie z dłużnikiem- rolnikiem, bądź poinformowanie o braku kontaktu z dłużnikiem- rolnikiem, co uniemożliwiło oceny gospodarstwa.

Obie strony zadeklarowały wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w związku z wejściem przedmiotowego rozporządzenia w celu wskazania wytycznych, jak również doprecyzowanie wymienionych pojęć.

(Źródło: KRIR)