Spotkanie informacyjne Rady ds. Kobiet Wiejskich i ich Rodzin przy IRWŁ

Pierwsze, informacyjne, spotkanie pań - członkiń Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, które chciałyby uczestniczyć w pracach Rady ds. Kobiet Wiejskich i ich Rodzin, odbyło się we wtorek, 25 pażdziernika 2016 roku w Centrum Konferencyjnym Rubin w Łodzi. Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski oraz Ewa Bednarek - członek Zarządu IRWŁ powitali uczestniczki spotkania oraz życzyli owocnej działalności na rzecz społeczności wiejskiej.  W trakcie spotkania przeanalizowano charakter działania Rady jako organu doradczo - opiniodawczego przy Izbie Rolniczej Województwa Łódzkiego. Działalność Rady bedzie się skupiać m.in. na: integracji i reintegracji zawodowej i społecznej kobiet wiejskich i ich rodzin, ochronie i promocji zdrowia wśród kobiet wiejskich i ich rodzin, działaniu na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet wiejskich, rozwoju przedsiębiorczości kobiet wiejskich, tworzeniu miejsc pracy i biznesu okołorolniczego na terenach wiejskich, podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród kobiet wiejskich i ich rodzin, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w tym kobiet wiejskich i ich rodzin, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy na terenach wiejskich, działalności upowszechniającej ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji na terenach wiejskich, działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.