Spotkanie Lokalnych Partnerstw ds. Wody

W dniu 2  października  2020 roku   w miejscowości Leszczynek  w  gminie  Kutno  w powiecie kutnowskim odbyło się trzecie spotkanie programu pilotażowego "Lokalne Partnerstwa ds. Wody" (LPW) .

Pan Włodzimierz Lewandowski – Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach przywitał  zaproszonych gości.

Jednym z punktów spotkania była prezentacja Gminy Kutno i inwestycji w Leszczynku przedstawiona przez Wójt Gminy Kutno Justynę Jasińską.

Pani Katarzyna Ambryszewska z CDR w Brwinowie omówiła genezę powstania projektu WATERDRIVE, jego cele oraz wpływ na zakładanie Lokalnych Partnerstw ds. Wody. Przedstawiła rolę, a także zakres działania doradcy ds. wody w tworzeniu LPW i omówiła rolnicze praktyki sprzyjające zatrzymaniu wody w glebie.  Projekt WATERDRIVE, który stawia sobie za cel zwiększenie potencjału zarówno władz lokalnych, społeczności lokalnych i publicznych służb doradztwa rolniczego działających w ramach wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w gospodarowaniu zasobami wodnymi na obszarach rolniczych, dążąc do poprawy ilości i jakości wody oraz wzmocnienia usług ekosystemowych w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

Pan Prof. dr. hab. Waldemar Treder z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przedstawił zasady integrowanego nawadniania roślin oraz efektywność nawadniania roślin. Przy obecnym rozwoju techniki uprawy wielkoobszarowe mogą być nawadniane zarówno za pomocą systemów deszczownianych, jak i kroplowych. Niezależnie od wielkości obszaru, wybór systemu nawodnieniowego zależny jest od rodzaju uprawy, jej opłacalności i dostępności wody. W przypadku uprawy roślin rosnących w dużym zagęszczeniu ( np. zboża) nawadnianie ma za zadanie równomiernie dostarczyć wodę na całej powierzchni uprawy. Zastosowanie w takim przypadku nawadniania kroplowego  jest znacznie droższa i trudniejsze technicznie od nawadniania deszczownianego. Jeżeli jednak rośliny uprawiane są rzędowo, to nawadnianie kroplowe jest nie tylko bardziej efektywne od deszczowania, ale i zazwyczaj tańsze w przeliczeniu na jednostkę powierzchni.

Pan Mgr. Bartosz Kierasiński z ITP Falenty omówił właściwości przenośnego progu piętrzącego.  W Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach opracowano projekt i wykonano prototyp elastycznego, przenośnego progu piętrzącego, którym można wielokrotnie na krótki czas podnosić wodę w małym cieku lub rowie, ułatwiając jej pobór. Pierwowzorem urządzenia były podobne produkty w postaci przenośnych zapór poprzecznych i bocznych (wałów) grawitacyjnie napełnianych wodą i stosowanych głównie w ochronie przeciwpowodziowej (np. projekt Water-Gate pochodzenia kanadyjskiego, opracowany przez Daniela Dery w roku 1999). Główną cechą, wyróżniającą próg opracowany w ITP, są jego niewielkie rozmiary i mała waga, co umożliwia dwóm osobom jego instalację w rowie melioracyjnym i spiętrzenie wody w celu jej pobrania, np. do nawodnień. Może on być wykorzystywany również do celów przeciwpożarowych lub do redukcji przepływu przy pracach hydrotechnicznych. Wysokość piętrzenia wynosi około 60 cm. Próg może być wykonywany w różnych rozmiarach, w zależności od kształtu koryta cieku. Wg wiedzy autorów jest to pierwsza konstrukcja tego typu dedykowana do instalacji w rowach melioracyjnych

Z ramienia Izby Rolniczej Województwa  Łódzkiego uczestniczyli : Delegaci IRWŁ w Kutnie: Robert Pawlikowski, Marcin Szafran oraz pracownik Biura Powiatowego IRWŁ w Kutnie – Magdalena Studzińska.