Sprawozdanie z prac Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – maj 2020

Część merytoryczna, Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze. W dniu 11.05.2020r. w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i na wniosek Rady Powiatowej IRWŁ w Łowiczu, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ zwrócił się do Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR o podjęcie pilnych działań mających na celu poprawę sytuacji na rynku trzody chlewnej. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego otrzymuje wiele głosów rolników w sprawie drastycznego niewspółmiernego spadku cen żywca wieprzowego w porównaniu nawet do giełdy niemieckiej na której cena spadła obecnie do poziomu 1,6 €, co w przeliczeniu na złoty  wynosi ok. 7,2 zł. Natomiast polski producent otrzymuje od zakładu 6 zł  i  dodatkowo  jest duży problem z odbiorem tucznika, ponieważ zakłady na dostawę zapisują na trzy tygodnie do przodu. Spowodowane jest to dużym importem tego surowca  z zagranicy do dużych sieci handlowych i w tej sytuacji supermarkety w Polsce sprzedają tę wieprzowinę a naszej krajowej nie ma kto kupić. W związku z tym konieczne jest wprowadzenie regulacji zmierzających  do  ograniczenia importu  mięsa wieprzowego m.in. z powodu pandemii koronawirusa.

Dużym problemem ograniczającym swobodny przepływ trzody chlewnej, a tym samym skrupulatnie wykorzystywanym cenowo przez zakłady mięsne są strefy ASF, obejmujące coraz większą część kraju. Zasadnym byłoby zniesienie tych stref w jak najkrótszym bezpiecznym terminie.

Znacznym uproszczeniem byłoby również wprowadzenie minimalnej ceny gwarantującej pokrycie kosztów produkcji. Obecnie giełda w Niemczech narzuca wszystkim krajom po jakiej cenie danego dnia skupowany jest żywiec wieprzowy.

Kolejnym problemem jaki zgłaszają rolnicy jest pogarszająca się sytuacja na rynku mięsa wołowego. Rolnicy również uzyskują za mięso niską cenę, niepokrywającą kosztów produkcji i mają trudności z jego zbytem. IRWŁ apeluje o podjęcie działań również w tej sprawie.

W dniu 13.05.2020r. w imieniu  Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wnioski  zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie  Łódzkim – Wschodnim,  proszę o rozpatrzenie i przekazanie poniższych wniosków do dalszej realizacji. 

Podjąć działania aby rolnicy, ktorzy zobowiązani są do utrzymywania użytków proekologicznych (EFA) w związku z suszą  mogli zostać zwolnieni z konieczności wysiewania poplonów w 2020 r. Ewentualnie, powierzchnia takich poplonów powinna zostać zmniejszona. Proponuję  aby za użytek proekologiczny mogła zostać uznana trawa na gruntach ornych.

 Podjąć działania mające na celu zniesienie obowiązku zakazu stosowania ochrony chemicznej w uprawach roślin strączkowych uznawanych za EFA. Zakaz ten powoduje, że plantacje ulegają znacznemu zachwaszczeniu, co skutkuje tym, że roślina motylkowa (np. łubin) mogąca mieć korzystny wpływ na glebę nie może prawidłowo się rozwijać i wydać oczekiwanego plonu.

Podjąć działania mające na celu rozszerzenie zakresu dofinansowania w systemie  ubezpieczeń upraw z dopłatą Skarbu Państwa. Dopłata powinna również obejmować uprawy rzepaku od ryzyka  wystąpienia przymrozków wiosennych. Tego typu wsparcie dla rolników spowodowałyby wzrost zainteresowania ubezpieczeniami upraw rzepaku. Tym samym, w latach, w których wiosną występują ujemne temperatury w nocy (przykładem może być kwiecień, maj br.); mogliby liczyć na odszkodowanie za straty wyrządzone przez przymrozki. Jednocześnie konieczne jest opracowanie systemu ubezpieczania upraw (z dofinansowaniem składki przez Państwo) od ryzyka suszy. W tym roku towarzystwa ubezpieczeniowe ze względu na wyczerpanie dofinansowania, a także prawdopodobną suszę, już pod koniec marca zaprzestały ubezpieczeń od ryzyka suszy.

Podjąć działania mające na celu przywrócenie działania rowów melioracyjnych.  Obecnie bardzo duża część rowów wyłączona jest z użytkowania. Poziom wód w rowie w dużej mierze odzwierciedla poziom wód gruntowych. Należy zatem już na najniższym szczeblu zadbać  o  magazynowanie i uzupełnianie wód gruntowych poprzez odnowienie funkcji rowów melioracyjnych spiętrzając wodę już na rowach.

Podjąć działania mające na celu poprawę trudnej sytuacji na rynkach drobiu, wieprzowiny, wołowiny oraz mleka. Obecnie ceny są dużo niższe niż koszty produkcji, co prowadzić będzie do kryzysu w wielu gospodarstwach rodzinnych. Tylko stabilne ceny gwarantują bezpieczeństwo żywnościowe kraju i pozwolą uchronić gospodarstwa od bankructwa.           

Na prośbę Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisława Węglewskiego, Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego przekazał dla rolników województwa łódzkiego 2 tys. masek ochronnych. W imieniu swoim i Zarządu IRWŁ, Bronisław Węglewski Prezes IRWŁ wystosował podziękowanie dla Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera wyrażając nadzieję na dalszą owocną współpracę samorządu rolniczego z samorządem województwa łódzkiego. Maski ochronne zostały zakupione w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pod nazwą: "Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2  i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi" i zostaną przekazane rolnikom z terenu województwa łódzkiego. Łódzkie i Unia Europejska wspólnie wspierają nasz region w walce z COVID-19. 

W dniu 14.05.2020r. w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR z informacją, że do Biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłaszają się rolnicy, którzy do dnia dzisiejszego nie otrzymali pomocy suszowej za straty poniesione wskutek suszy w 2019 r. W obecnej sytuacji pandemii i trudnej sytuacji w rolnictwie, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego o podjęcie działań, aby rolnicy w jak najszybciej otrzymali zaległe środki pomocowe.

W dniu 20.05.2020r w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o podjęcie działań mających na celu informowanie społeczeństwa, że za wzrost cen produktów nie odpowiada rolnik. IRWŁ zaznacza, że w ostatnim czasie na rynku drobiu, wieprzowiny i wołowiny odnotowano duże spadki cen w skupie. Jednocześnie to nie przekłada się na ceny na półkach sklepowych, które bardzo wzrosły. Na przełomie kwietnia i maja rolnicy alarmowali i alarmują, że ceny skupu żywca wieprzowego gwałtowanie spadły  o ok. 13 %.  Ceny w sklepie rosną a u rolnika idą w dół.

Kolejnym problemem, jaki zgłaszają rolnicy jest podawanie w mediach nieprawdziwych informacji związanych z wypłaceniem pomocy suszowej rolnikom za 2019r. W powiecie opoczyńskim szacuje się, że w 30-40% rolnicy nie dostali obiecanej pomocy.

W dniu 21 maja 2020r. w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o podjęcie działań mających na celu wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty  z tytułu  zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał opinie do projektu:

- rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR;                                                                                                                      

- rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez KOWR związanych z wdrożeniem na terytorium RP programu dla szkół;

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ

W związku z Decyzją Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Bronisława Węglewskiego z dniem 11 marca 2020r. ze względu na zagrożenie koronawirusem zostały odwołane wszystkie posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ.  

COVID-19

Na prośbę Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisława Węglewskiego (pismo IRWŁ/1187/2020 z  dnia 4 maja 2020 r.), w dniu 13 maja 2020 r. Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego przekazał dla rolników województwa łódzkiego 2 tys. masek ochronnych. W imieniu swoim i Zarządu IRWŁ, Bronisław Węglewski Prezes IRWŁ wystosował podziękowanie dla Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera wyrażając nadzieję na dalszą owocną współpracę samorządu rolniczego z samorządem województwa łódzkiego. Maski ochronne zostały zakupione w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pod nazwą: "Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi" i zostaną przekazane rolnikom z terenu województwa łódzkiego. Łódzkie i Unia Europejska wspólnie wspierają nasz region w walce z COVID-19. 

W związku z zagrożeniem epidemicznym (COVID-19) na terenie powiatu pajęczańskiego, Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Pajęczańskiego Paweł Sikora wraz z Delegatem Rady Jarosławem Gasieckim podjęli decyzję o ufundowaniu i przekazaniu 500 szt. maseczek ochronnych rolnikom z powiatu pajęczańskiego. W dniu 6 maja 2020 r. Przewodniczący wraz z Przedstawicielami Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Pajęczańskiego przekazał część maseczek ochronnych rolnikom  z terenu. Pozostała część masek ochronnych zostanie przekazana i rozdysponowana przez Członków Rady Powiatowej w ich miejscowościach.

W dniu 21 maja 2020r. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" przekazało dla rolników województwa łódzkiego 250 sztuk masek ochronnych. W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosował pismo           z podziękowaniem do Pani Anny Bieniawskiej - Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi. Prezes IRWŁ zaznaczył, że samorząd rolniczy zawsze może liczyć na wsparcie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Ze swojej strony zapewnił o dalszej współpracy w zakresie krzewienia idei wzajemności ubezpieczeniowej wśród rolników województwa łódzkiego.

Inna działalność IRWŁ

- Biura Powiatowe Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego prowadzą nabór rolników na szkolenia dla użytkowników profesjonalnych  z zakresu stosowania środków ochrony roślin. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z miejscowym Biurem Powiatowym IRWŁ. 

- Wzorem lat ubiegłych, również w tym roku pracownicy Biur Powiatowych IRWŁ pomagają rolnikom przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie na rok 2020.

- Bezpłatna publikacja Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego miesięcznik „W NOWEJ ROLI” trafia do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych  dla  rolników.                                                                            

Wszystkie działania, interwencje  podejmowane przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są dostępne na stronie internetowej IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.pl                        ...